Paano magpabakuna para sa COVID-19

Madali at ligtas magpabakuna. I-share ang impormasyong ito at tulungan ang iyong mga kaibigan at kapamilya na mabakunahan.

English繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی | Tagalog | 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी | УкраїнськаРусский

Huling binago: Hunyo 23, 2022

Para sa pinakabagong impormasyon, mangyaring bisitahin ang page sa wikang Ingles.Magrehistro at mag-book sa panlalawigang rehistrasyon ng Get Vaccinated system

Maaari kang magparehistro para sa iyong sarili o para sa ibang tao, tulad ng iyong magulang, lolo't lola o anak. Hindi namin kailanman hihingiin o itatanong kung ano ang iyong SIN, numero ng lisensya sa pagmamaneho o mga detalye sa pagbabangko at credit card.

Kapag nakarehistro ka na, makakapag-book ka ng appointment gamit ang iyong confirmation number. Madali, mabilist at tinitiyak ng pag-book ng appointment online o sa pamamagitan ng pagtawag ang iyong pagbabakuna sa isang klinika sa iyong komunidad o vaccination clinic na malapit sa iyo.

Kung kinakailangan, madali mong mapapalitan ang iskedyul ng iyong appointment online.

Pinakamabilis na opsyon: Magrehistro online sa Ingles

Upang magrehistro online, dapat mong ibigay ang:

 • Pangalan at apelyido
 • Petsa ng kapanganakan
 • Postal code
 • Personal Health Number (Personal na Numerong Pangkalusugan, PHN)
 • Isang email address na regular na tinitingnan o numero ng telepono na maaaring makatanggap ng mga text message

Hanapin ang iyong PHN sa likod ng iyong lisensya sa pagmamaneho sa B.C., BC Services Card (Card para sa Serbisyo sa BC) o CareCard.

Magrehistro online2 minuto lamang ito

Iba pang mga opsyon sa pagpaparehistro at booking

Kung wala kang Personal Health Number (PHN), kailangan mong magrehistro sa pamamagitan ng pagtawag. Gagawan ka ng PHN.

Tumawag sa: 1-833-838-2323 | Mayroong mga tagasalin

Pitong araw sa isang linggo, 7 am hanggang 7 pm (PDT)

Mula sa labas ng Canada at USA: 1-604-681-4261

Maaari kang magparehistro nang personal sa lahat ng tanggapan ng Service BC.

Iba-iba ang mga oras ng tanggapan ayon sa lokasyon. Alamin muna ito bago pumunta.

Maaaring mabakunahan ang lahat, kahit na wala kang isang PHN o iba pang dokumentasyon. 

Hindi mahalaga kung ikaw ay isang citizen ng Canada o hindi. Magrehistro kahit na natanggap mo na ang dose 1 sa ibang lokasyon. Ang lahat ng iyong impormasyon ay pananatilihing pribado at hindi ibabahagi sa ibang mga ahensya o bahagi ng pamahalaan. 


Impormasyon para sa mga bata at kabataan

Edad 12 hanggang 17 taong gulang

Sa ilalim ng Infants Act (Batas para sa Mga Sanggol), maaari kang magbigay ng pahintulot bilang isang may sapat na gulang na menor de edad upang makatanggap ng pangangalagang pangkalusugan, tulad ng pagpapabakuna. Kung sa tingin mo ay mas komportable ka na mabakunahan kasama ang isang pinagkakatiwalaang nasa hustong gulang, maaari silang sumama sa iyong pagpapabakuna. 

Pagdating mo sa iyong appointment para sa pagpapabakuna, kukumpletuhin mo ang proseso ng pag-check-in. Mainam din na magdala ng isang piraso ng ID o pagkakakilanlan ng bata, halimbawa:

 • BC Services Card
 • Lisensya sa pagmamaneho sa B.C.
 • School ID card
 • Sertipiko ng kapanganakan
 • Bank card

Edad 5 hanggang 11 taong gulang

Ang mga bakunang mRNA ng Pfizer at Moderna para sa mga bata ay mayroong mas kaunting dosis ng parehong bakunang ginamit para sa mga youth at nasa hustong gulang. Kailangan ng mga bata ng mas kaunting dosis ng bakuna upang makakuha ng parehong proteksiyon mula sa COVID-19.


Ano ang aasahan sa iyong appointment

Inirerekomenda naming suriin mo ang impormasyon tungkol sa kaligtasan ng bakuna sa COVID-19 mula sa HealthlinkBC (PDF, 332KB) bago ka pumunta sa iyong appointment. Maaari mong asahan na magtatagal nang 15 hanggang 30 minuto ang iyong appointment.

Dumating nang handa

Maghanda para sa iyong appointment:

 • Hindi mo kailangang mag-fasting o mag-ayuno. Siguraduhing na uminom ng tubig
 • Dalhin ang iyong kumpirmasyon ng booking at may larawang ID
 • Magsuot ng isang damit na may maikling manggas at mask
 • Dumating ng ilang minutong mas maaga bago ang iyong naka-iskedyul na oras ng appointment

Sa araw ng appointment

Sa botika o klinika:

 • Mag-che-check-in ka gamit ang iyong mayroong larawang ID at kumpirmasyon ng booking. Kung hindi ka komportableng mabakunahan sa harap ng ibang tao, maaari kang humiling na mabakunahan sa isang pribadong lokasyon
 • Makakakuha ka ng dose para sa bakunang Pfizer o Moderna Hindi ka bibigyan ng mapagpipilian
 • Maghihintay ka sa observation area nang humigit-kumulang 15 minuto

 Pagkatapos ng iyong appointment, basahin ang COVID-19 Vaccination Aftercare (PDF, 953KB) mula sa BCCDC. 


Pagkuha ng iyong mga susunod na dose

Hindi buo ang iyong proteksiyon nang may isang dose lang. Upang makuha ang pinakaepektibong proteksiyon laban sa mga malubhang kaso ng COVID-19, kailangan mo ng dalawang dose ng bakuna at mga booster dose kapag kwalipikado ka. Maging updated sa iyong mga pagbabakuna para sa COVID-19 para maging buo ang iyong proteksiyon.  

Humigit-kumulang 56 na araw pagkatapos ng iyong unang dose, makakatanggap ka ng imbitasyon sa pamamagitan ng text, email o tawag upang mag-book para sa iyong pangalawang dose. Tulad ng iyong unang appointment, pipili ka ng isang lokasyon, petsa at oras.

Hinihikayat kang dalhin ang iyong card ng record ng pagbabakuna o ipakita ang iyong online record ng pagbabakuna sa Health Gateway sa iyong appointment.


Impormasyon para sa mga taong may moderate (katamtaman) hanggang severe (malubha) na compromised o mahinang immune system

Karaniwang magkakaroon ng mas mababang antibody response sa dalawang dose ng bakuna laban sa COVID-19 ang mga taong may moderate (katamtaman) hanggang severe (malubha) na compromised o mahinang immune system. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pagbibigay ng ikatlong dose upang makumpleto ang inisyal na serye ng mga bakuna ay makakatulong upang magkaroon ng mga antibody ang mga indibidwal na ito upang maprotektahan sila laban sa COVID-19.

Makakatanggap ng pangatlong dose ng bakuna ang mga may moderate (katamtaman) hanggang severe (malubha) na compromised o mahinang immune system at mga taong natutugunan ang mga kwalipikasyon. Ang unang grupo na mabibigyan ng pangatlong dose ay ang mga taong may pinakamataas na panganib. Kabilang sa unang grupo ang:

Sumailalim sa isang solid-organ transplant at sumasailalim sa immunosuppressive therapy:

 • Mga sumailalim sa isang solid organ transplant. Maaaring kabilang ang isang organ transplant sa puso, baga, atay, bato (liver), lapay (pancreas) o islet cells, bituka (bowel) o kombinasyon nito

Sasailalim o kasalukuyang sumasailalim sa aktibong paggamot para sa solid tumour o mga hematologic malignancy (tulad ng myeloma o leukemia):

 • Tatanggap, tumatanggap, o nakatanggap sa nakaraang 12 buwan ng systemic treatment para sa haematological malignancy, o nakatanggap sa nakaraang 24 na buwan ng anti-CD20 o iba pang B-cell depleting therapies para sa haematologic malignancy
 • Sasailalim, kasalukuyang sumasailalim, o sumailalim sa nakaraang 24 na buwan sa bone marrow, stem cell transplant o CAR-T o mga umiinom o tumatanggap ng immunosupressive drugs (mga gamot na pumipigil sa paggana ng immune system)
 • Tatanggap, kasalukuyang tumatanggap o nakatanggap sa nakaraang 6 na buwan ng anti-cancer systemic therapy para sa mga solid tumour (kabilang, ngunit hindi limitado sa cytotoxic chemotherapy; molecular targeted therapy, immunotherapy, monoclonal antibodies; bone modifying agents o gamot na ginagamit sa setting ng metastatic disease; mataas na dosis ng steroids hal. katumbas ng 20mg kada araw nang mahigit sa isang buwan ngunit hindi kasama ang mga pasyenteng tumatanggap lamang ng hormonal o bone modifying therapy sa adjuvant setting)
 • Nakaplano para sa radiation, kasalukuyan o nakatanggap ng radiation sa nakaraang 3 buwan
 • May diagnosis ng CLL/SLL, myeloma/plasmacytoma, o low grade lymphoma

Nakaraang AIDS defining illness (sakit na kaugnay sa AIDS) o nakaraang CD4 count na ≤ 200/mm3 o nakaraang CD4 fraction na ≤ 15% o anumang detectable na plasma viral load mula Enero 2021 o HIV infection at ≥ 65 taong gulang o perinatal HIV infection (impeksiyong HIV na nakuha habang ipinagbubuntis, ipinapanganak, o habang nagpapasuso)

Aktibong ginagamot gamit ang mga sumusunod na kategorya ng immunosuppressive therapy:

 • Nakatanggap sa nakaraang 2 taon ng gamot na may mga anti-CD20 agent o katulad na therapeutic agent: kabilang ang rituximab, ocrelizumab, ofatumumab, obinutuzumab, ibritumomab, tositumomab
 • Nagamot sa nakaraang 2 taon gamit ang mga B-cell depleting agent o katulad na therapeutic agent: kabilang ang: epratuzumab, MEDI-551, belimumab, BR3-Fc, AMG-623, atacicept, anti-BR3, alemtuzumab
 • Nagamot sa nakaraang 3 buwan sa pamamagitan ng mga biologic agent na nagpapahina ng immune system: kabilang ang abatacept, adalimumab, anakinra, anifrolumab, benralizumab, brodalumab, canakinumab, certolizumab, dupilumab, eculizumab, etanercept, golimumab, guselkumab, infliximab, interferon products (alpha, beta, at pegylated forms), ixekizumab, mepolizumab, natalizumab, omalizumab, ravulizumab, resilizumab, risankizumab, sarilumab, secukinumab, tocilizumab, ustekinumab, o vedolizumab
 • Nagamot sa nakaraang 3 buwan gamit ang mga oral immune-suppressing drug (gamot na iniinom na pumipigil sa paggana ng immune system): kabilang ang azathioprine, baricitinib, cyclophosphamide, cyclosporine, leflunomide, dimethyl fumerate, everolimus, fingolimod, mycophenolate, siponimod, sirolimus, tacrolimus, tofacitinib, upadacitinib, methotrexate, dexamethasone, hydrocortisone, prednisone (dosis para sa nasa hustong gulang o para sa mga bata na katumbas ang ≥20 mg kada araw o ≥2mg/kg araw-araw kung <10 kg ang timbang), methylprednisolone, teriflunomide o voclosporin
 • Nagamot sa nakaraang 3 buwan sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot na steroids o patuloy na iniksiyon ng steroids (>14 na araw) na nakakaantala sa response ng immune system: kabilang ang dexamethasone, hydrocortisone, methylprednisolone, o prednisone (dosis para sa nasa hustong gulang o para sa mga bata na katumbas ang ≥20 mg kada araw o ≥2mg/kg araw-araw kung <10 kg ang timbang),
 • Nagamot sa nakaraang 3 buwan gamit ang mga infusion/iniksiyon na immune-suppressing (gamot na pumipigil sa paggana ng immune system): kabilang ang cladribine, cyclophosphamide, glatiramer, methotrexate
 • Nagamot sa nakaraang 3 buwan gamit ang intermittent na mataas na dosis ng steroid na ibinigay para sa pampahina ng immune system bago ang intravenous enzyme replacement treatment

Mayroong combined immune deficiency na nakakaapekto sa mga T-Cell, immune dysregulation (partikular na ang familial hemophagocytic lymphohistiocytosis) o ang mga mayroong type 1 interferon defects (na dulot ng genetic primary immunodeficiency disorder o dahil sa anti-interferon autoantibodies).

Mayroong moderate (katamtaman) hanggang severe (malubha) na primary immunodeficiency na na-diagnose ng isang immunologist para sa nasa hustong gulang o para sa mga bata at kailangan ng patuloy na immunoglobulin replacement therapy (IVIG o SCIG) o may kumpirmadong genetic na dahilan (hal. DiGeorge syndrom, Wiskott-Aldrich syndrome) ang primary immunodeficiency.

Sumasailalim sa dialysis at/o may malubhang kidney o renal disease (sakit sa bato):

 • Sumasailalim sa dialysis (hemodialysis o peritoneal dialysis) o may stage 5 chronic kidney disease (eGFR <15ml/min o mayroong glomerulonephritis at tumatanggap ng steroid treatment

Makikipag-ugnayan sa iyo ang panlalawigang Get Vaccinated system tungkol sa kung paano at kailan mag-book ng pangatlong dose, humigit-kumulang 4 na linggo matapos makapagpabakuna para sa iyong pangalawang dose. 

 • Kung pinili mo ang komunikasyon sa pamamagitan ng email o SMS (text message), papadalhan ka ng isang link upang makapag-book ng appointment online
 • Kung hiniling mo na tawagan ka, tatawag ang isang call centre agent upang makapag-book ka ng appointment

Kung naniniwala kang natutugunan mo ang criteria ng mga taong may moderate (katamtaman) hanggang severe (malubha) na compromised o mahinang immune system at hindi pa natatawagan, makipag-ugnayan sa iyong health care provider.


Impormasyon tungkol sa pagkuha ng bakunang hindi mRNA

Kung ikaw ay 18 taong gulang pataas at mas gustong makakuha ng bakunang hindi mRNA, maaari kang magpabakuna ng bakunang Novavax o Johnson & Johnson.

Hindi pa ako nababakunahan

Kung hindi ka pa nakakapagpabakuna para sa dose 1:

Nakakuha na ako ng bakunang mRNA

Maaari kang makakuha  ng bakunang hindi mRNA para sa iyong dose 2 o booster dose:

 • Maghintay hanggang makatanggap ng booking invitation para sa dose 2 o booster dose
 • Tumawag sa 1-833-838-2323 upang mag-book para sa bakunang hindi mRNA

Kailangan ko ng tulong

Kahit na nagkaroon ka na ng COVID-19 at gumaling dito, kailangan mo pa ring magpabakuna.

Kung kamaikailan ka lamang nagkasakit, makakapagpabakuna ka kapag nawala na ang iyong mga sintomas.

Kung mayroon kang appointment pero may mga sintomas pa rin, magpa-reschedule hanggang magaling ka na.

Madali lamang mag-reschedule ng iyong appointment at maaari itong gawin online, 24 na oras sa isang araw.

I-reschedule ang aking appointment  Tandaan: Dapat mayroon ka ng iyong confirmation number.

Tumawag sa 1-833-838-2323. Maaaring hanapin ng call centre team ang iyong numero.

Mula sa labas ng Canada at USA: 1-604-681-4261

Huwag magrehistro muli.

 

Nagkamali ako sa pagrehistro

Tumawag sa 1-833-838-2323. Maaaring itama ng call centre team ang impormasyon para sa iyo.

Mula sa labas ng Canada at USA: 1-604-681-4261

Huwag magrehistro muli.

Kung nakapagpabakuna ka ng isa o dalawang dose ng isang bakuna para sa COVID-19 sa ibang lalawigan o bansa, dapat kang:

 • Magrehistro sa panlalawigang rehistrasyon ng Get Vaccinated system
 • Magsumite ng katibayan ng isang opisyal na record ng pagbabakuna. Ilalagay ito sa Provincial Immunization Registry (Registry ng Pagbabakuna sa Lalawigan)

Mag-sumite ng record ng pagbabakuna

  ​​