Paano magpabakuna para sa COVID-19

Madali at ligtas magpabakuna. I-share ang impormasyong ito at tulungan ang iyong mga kaibigan at kapamilya na mabakunahan.

English繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی | Tagalog | 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी

Huling binago: Enero 5, 2022

Para sa pinakabagong impormasyon, mangyaring bisitahin ang page sa wikang Ingles.Magrehistro at mag-book sa panlalawigang rehistrasyon ng Get Vaccinated system

Maaari kang magparehistro para sa iyong sarili o para sa ibang tao, tulad ng iyong magulang, lolo't lola o anak. Hindi namin kailanman hihingiin o itatanong kung ano ang iyong SIN, numero ng lisensya sa pagmamaneho o mga detalye sa pagbabangko at credit card.

Kapag nakarehistro ka na, makakapag-book ka ng appointment gamit ang iyong confirmation number. Madali, mabilist at tinitiyak ng pag-book ng appointment online o sa pamamagitan ng pagtawag ang iyong pagbabakuna sa klinika.

Kung kinakailangan, madali mong mapapalitan ang iskedyul ng iyong appointment online.

Pinakamabilis na opsyon: Magrehistro online sa Ingles

Upang magrehistro online, dapat mong ibigay ang:

 • Pangalan at apelyido
 • Petsa ng kapanganakan
 • Postal code
 • Personal Health Number (Personal na Numerong Pangkalusugan, PHN)
 • Isang email address na regular na tinitingnan o numero ng telepono na maaaring makatanggap ng mga text message

Hanapin ang iyong PHN sa likod ng iyong lisensya sa pagmamaneho sa B.C., BC Services Card (Card para sa Serbisyo sa BC) o CareCard.

Magrehistro online2 minuto lamang ito

Iba pang mga opsyon sa pagpaparehistro at booking

Kung wala kang Personal Health Number, kailangan mong magrehistro sa pamamagitan ng pagtawag. Gagawan ka ng PHN.

Tumawag sa: 1-833-838-2323 | Mayroong mga tagasalin

Pitong araw sa isang linggo, 7 am hanggang 7 pm (PDT)

Mula sa labas ng Canada at USA: 1-604-681-4261

Nagbibigay ang Video Relay Services (VRS) ng libreng interpretasyon sa sign language para sa mga nakarehistrong deaf, may kahirapan sa pandinig o mga indibidwal na may kapansanan o kahirapan sa pagsasalita.

Maaari kang magparehistro nang personal sa lahat ng tanggapan ng Service BC.

Iba-iba ang mga oras ng tanggapan ayon sa lokasyon. Alamin muna ito bago pumunta.

Maaaring mabakunahan ang lahat, kahit na wala kang isang Personal Health Number o iba pang dokumentasyon. 

Hindi mahalaga kung ikaw ay isang citizen ng Canada o hindi. Magrehistro kahit na natanggap mo na ang dose 1 sa ibang lokasyon. Ang lahat ng iyong impormasyon ay pananatilihing pribado at hindi ibabahagi sa ibang mga ahensya o bahagi ng pamahalaan. 

Maaari kang makakuha ng flu shot (bakuna sa trangkaso) anumang oras bago o pagkatapos ng bakuna sa COVID-19. Maghanap ng flu clinic.


Impormasyon para sa mga bata at kabataan

Edad 12 hanggang 17 taong gulang

Sa ilalim ng Infants Act (Batas para sa Mga Sanggol), maaari kang magbigay ng pahintulot bilang isang may sapat na gulang na menor de edad upang makatanggap ng pangangalagang pangkalusugan, tulad ng pagpapabakuna. Kung sa tingin mo ay mas komportable ka na mabakunahan kasama ang isang pinagkakatiwalaang nasa hustong gulang, maaari silang sumama sa iyong pagpapabakuna. 

Pagdating mo sa klinika para sa pagpapabakuna, kukumpletuhin mo ang proseso ng pag-check-in. Mainam din na magdala ng isang piraso ng ID o pagkakakilanlan ng bata, halimbawa:

 • BC Services Card
 • Lisensya sa pagmamaneho sa B.C.
 • School ID card
 • Sertipiko ng kapanganakan
 • Bank card

Edad 5 hanggang 11 taong gulang

Iimbitahan ang mga magulang na nagrehistro ang kanilang anak upang mag-book ng appointment. Pinapatakbo ng mga health authority (awtoridad sa kalusugan) ang mga child-friendly na klinika, nang may pinahabang oras ng operasyon pagkatapos ng oras ng eskwela at sa gabi.


Ano ang aasahan sa klinika para sa pagpapabakuna

Inirerekomenda naming suriin mo ang impormasyon tungkol sa kaligtasan ng bakuna sa COVID-19 mula sa HealthlinkBC bago ka pumunta sa klinika. Maaari mong asahan na mananatili sa klinika ng 30 hanggang 60 minuto.

Dumating nang handa

Maghanda para sa iyong appointment:

 • Hindi mo kailangang mag-fasting o mag-ayuno. Siguraduhing na uminom ng tubig
 • Dalhin ang iyong kumpirmasyon ng booking at may larawang ID
 • Magsuot ng isang damit na may maikling manggas at mask
 • Dumating ng ilang minutong mas maaga bago ang iyong naka-iskedyul na oras ng appointment

Maaari kang magsama ng isang tao bilang iyong suporta. Accessible o pwedeng gumamit ng wheelchair sa lahat ng mga klinika

Sa araw ng appointment

Sa klinika:

 • Mag-che-check-in ka gamit ang iyong mayroong larawang ID at kumpirmasyon ng booking. Kung hindi ka komportableng mabakunahan sa harap ng ibang tao, maaari kang humiling na mabakunahan sa isang pribadong lokasyon
 • Makakakuha ka ng dose para sa bakunang Pfizer o Moderna Hindi ka bibigyan ng mapagpipilian
 • Kung pangalawang dose mo na ito, susubukang i-match sa iyo ng klinika ang kaparehong bakuna
 • Maghihintay ka sa observation area nang humigit-kumulang 15 minuto

Pagkatapos ng iyong appointment, basahin ang COVID-19 Vaccination Aftercare (PDF, 953KB) mula sa BCCDC. 


Pagkuha ng dose 2

Upang makuha ang pinakaepektibong proteksiyon laban sa mga malubhang kaso ng COVID-19, kailangan mo ng dalawang dose ng bakuna. Hindi buo ang iyong proteksiyon hanggang makuha mo ang parehong dosis. 

Humigit-kumulang 56 na araw pagkatapos ng iyong unang dose, makakatanggap ka ng imbitasyon sa pamamagitan ng text, email o tawag upang mag-book para sa iyong pangalawang dose. Tulad ng iyong unang appointment, pipili ka ng isang lokasyon, petsa at oras. 

Hinihikayat kang dalhin ang iyong card ng record ng pagbabakuna o ipakita ang iyong online record ng pagbabakuna sa Health Gateway sa iyong appointment.


Impormasyon para sa mga taong may moderate (katamtaman) hanggang severe (malubha) na compromised o mahinang immune system

Karaniwang magkakaroon ng mas mababang antibody response sa dalawang dose ng bakuna laban sa COVID-19 ang mga taong may moderate (katamtaman) hanggang severe (malubha) na compromised o mahinang immune system. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pagbibigay ng ikatlong dose upang makumpleto ang inisyal na serye ng mga bakuna ay makakatulong upang magkaroon ng mga antibody ang mga indibidwal na ito upang maprotektahan sila laban sa COVID-19.

Makakatanggap ng pangatlong dose ng bakuna ang mga may moderate (katamtaman) hanggang severe (malubha) na compromised o mahinang immune system at mga taong natutugunan ang mga kwalipikasyon. Ang unang grupo na mabibigyan ng pangatlong dose ay ang mga taong may pinakamataas na panganib. Kabilang sa unang grupo ang:

Sumailalim sa isang solid-organ transplant at sumasailalim sa immunosuppressive therapy:

 • Mga sumailalim sa isang solid organ transplant. Maaaring kabilang ang isang organ transplant sa puso, baga, atay, bato (liver), lapay (pancreas) o islet cells, bituka (bowel) o kombinasyon nito

Kasalukuyang sumasailalim sa aktibong paggamot para sa solid tumour o mga hematologic malignancy (tulad ng myeloma o leukemia):

 • Nakatanggap ng anti-CD20 drug para sa isang malubhang kondisyon (malignant condition) mula Enero 2020
 • Nakatanggap o tumatanggap ng systemic therapy (kabilang ang chemotherapy, molecular therapy, immunotherapy, mga targeted therapy kabilang ang CAR-T, monoclonal antibodies, hormonal therapy para sa kanser) mula Marso 2020. Kabilang dito ang mga solid tumour pati na ang mga hematologic cancer sa loob ng panahong ito
 • Nakatanggap o tumatanggap ng radiation therapy para sa kanser mula Oktubre 2020

Sumailalim sa isang hematopoietic stem cell transplant:

 • Sumailalim sa isang bone marrow o stem cell transplant o patuloy pa ring umiinom/tumatanggap ng mga gamot na immunosuppressant (pumipigil sa paggana ng immune system) na kaugnay sa transplant mula Setyembre 2019

Mayroong moderate (katamtaman) hanggang severe (malubha) na primary immunodeficiency:

 • Mayroong mga combined immune deficiency na naaapektuhan ang mga T-cell, immune dysregulation (partikular na ang familial hemophagocytic lymphohistiocytosis) o ang mga mayroong type 1 interferon defect (dulot ng isang genetic na primary immunodeficiency disorder o dahil sa anti-interferon autoantibodies)
 • Mayroong moderate (katamtaman) hanggang severe (malubha) na primary immunodeficiency na na-diagnose ng isang adult o pediatric (para sa bata) immunologist at kinakailangan ng patuloy na immunoglobulin replacement therapy (IVIG o SCIG) o may kumpirmadong genetic na dahilan ang primary immunodeficiency (hal., DiGeorge syndrome, Wiskott-Aldrich syndrome)

 

Nakaraang AIDS defining illness (sakit na kaugnay sa AIDS) o nakaraang CD4 count na ≤ 200/mm3 o nakaraang CD4 fraction na ≤ 15% o anumang detectable na plasma viral load mula Enero 2021 o HIV infection at ≥ 65 taong gulang o perinatal HIV infection (impeksiyong HIV na nakuha habang ipinagbubuntis, ipinapanganak, o habang nagpapasuso)

Aktibong ginagamot gamit ang mga sumusunod na kategorya ng immunosuppressive therapy:

 • Nakatanggap ng paggamot na may mga anti-CD20 agent: rituximab, ocrelizumab, ofatumumab, obinutuzumab, ibritumomab, tositumomab mula Enero 2020
 • Nagamot gamit ang mga B-cell depleting agent: epratuzumab, MEDI-551, belimumab, BR3-Fc, AMG-623, atacicept, anti-BR3, alemtuzumab mula Enero 2020
 • Ginagamot mula Disyembre 15, 2020 gamit ang biologics: abatacept, adalimumab, anakinra, benralizumab, brodalumab, canakinumab, certolizumab, dupilumab, etanercept, golimumab, guselkumab, infliximab, interferon products (alpha, beta, at pegylated forms), ixekizumab, mepolizumab, natalizumab, omalizumab, resilizumab, risankizumab, sarilumab, secukinumab, tildrakizumab, tocilizumab, ustekinumab, o vedolizumab
 • Nagamot mula Disyembre 15, 2020 gamit ang mga oral immune-suppressing drug (gamot na iniinom na pumipigil sa paggana ng immune system): azathioprine, baricitinib, cyclophosphamide, cyclosporine, leflunomide, dimethyl fumerate, everolimus, fingolimod, mycophenolate, siponimod, sirolimus, tacrolimus, tofacitinib, upadacitinib, methotrexate, dexamethasone, hydrocortisone, prednisone, methylprednisolone, o teriflunomide
 • Nagamot mula Disyembre 15, 2020 sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot na steroids o patuloy na iniksiyon ng steroids: dexamethasone, hydrocortisone, methylprednisolone, o prednisone
 • Nagamot mula Disyembre 15, 2020 gamit ang mga infusion/iniksiyon na immune-suppressing (gamot na pumipigil sa paggana ng immune system): cladribine, cyclophosphamide, glatiramer, methotrexate

Sumasailalim sa dialysis at/o may malubhang kidney o renal disease (sakit sa bato):

Sumasailalim sa dialysis (hemodialysis o peritoneal dialysis) o may stage 5 chronic kidney disease (eGFR <15ml/min o mayroong glomerulonephritis at tumatanggap ng steroid treatment

Makikipag-ugnayan sa iyo ang panlalawigang Get Vaccinated system tungkol sa kung paano at kailan makakatanggap ng pangatlong dose, humigit-kumulang 4 na linggo matapos makapagpabakuna para sa iyong pangalawang dose.

 • Kung pinili mo ang komunikasyon sa pamamagitan ng email o SMS (text message), papadalhan ka ng isang link upang makapag-book ng appointment online
 • Kung hiniling mo na tawagan ka, tatawag ang isang call centre agent upang makapag-book ka ng appointment

Kung naniniwala kang natutugunan mo ang criteria ng mga taong may moderate (katamtaman) hanggang severe (malubha) na compromised o mahinang immune system at hindi pa natatawagan, makipag-ugnayan sa iyong health care provider.

Hindi mo kailangan ng pangatlong dose upang maituring bilang fully vaccinated sa iyong BC Vaccine Card.


Impormasyon tungkol sa pagkuha ng bakunang AstraZeneca

Nagbibigay ng bakunang mRNA (Pfizer o Moderna) sa lahat ng vaccine clinic. Kung nakatanggap ka ng AstraZeneca para sa iyong unang dose, walang pangkaligtasang isyu kung gusto mong magpabakuna ng bakunang Pfizer o Moderna para sa iyong pangalawang dose.

Magiging available ang limitadong supply ng AstraZeneca sa kaunting dami ng klinika sa B.C. Maaari kang magpalista sa isang waiting list upang makapagpabakuna ng AstraZeneca para sa dose 1 o 2. Bago magdesisyon, inirerekomenda naming na basahin ang impormasyon tungkol sa opsyon ng panglawang dose ng bakuna mula sa BCCDC.

Pagpapabakuna ng AstraZeneca para sa dose 1

Pagpapabakuna ng AstraZeneca para sa dose 2

Kung nakatanggap ka ng AstraZeneca para sa iyong unang dose, makikipag-ugnayan sa iyo ang iyong lokal na health authority upang mag-book ng appointment para sa pangalawang dose ng parehong bakuna.


Kailangan ko ng tulong

Kahit na nagkaroon ka na ng COVID-19 at gumaling dito, kailangan mo pa ring magpabakuna.

Kung kamaikailan ka lamang nagkaroon ng impeksiyon, makakapagpabakuna ka:

 • Pagkatapos mong makumpleto ang iyong self-isolation
  at
 • Hindi bababa sa 10 araw ang nakalipas nang magsimula ang iyong mga sintomas (o mula noong petsa ng iyong positibong test, kung wala kang sintomas)

Madali lamang mag-reschedule ng iyong appointment at maaari itong gawin online, 24 na oras sa isang araw.

I-reschedule ang aking appointment  Tandaan: Dapat mayroon ka ng iyong confirmation number.

Tumawag sa 1-833-838-2323. Maaaring hanapin ng call centre team ang iyong numero.

Mula sa labas ng Canada at USA: 1-604-681-4261

Huwag magrehistro muli.

 

Nagkamali ako sa pagrehistro

Tumawag sa 1-833-838-2323. Maaaring itama ng call centre team ang impormasyon para sa iyo.

Mula sa labas ng Canada at USA: 1-604-681-4261

Huwag magrehistro muli.

Kung nakapagpabakuna ka ng isa o dalawang dose ng isang bakuna para sa COVID-19 sa ibang lalawigan o bansa, dapat kang:

 • Magrehistro sa panlalawigang rehistrasyon ng Get Vaccinated system
 • Magsumite ng katibayan ng isang opisyal na record ng pagbabakuna. Ilalagay ito sa Provincial Immunization Registry (Registry ng Pagbabakuna sa Lalawigan)

Mag-sumite ng record ng pagbabakuna