Paano magpabakuna para sa COVID-19

English繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی | Tagalog | 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी

Madali at ligtas magpabakuna. I-share ang impormasyong ito at tulungan ang iyong mga kaibigan at kapamilya na mabakunahan.

Huling binago: Hulyo 27, 2021

Para sa pinakabagong impormasyon, mangyaring bisitahin ang page sa wikang Ingles.


May tatlong hakbang lamang para makapagpabakuna

Hakbang 1: Magparehistro

Mabilis ang rehistrasyon at maaari itong gawin online, sa pamamagitan ng pagtawag o nang personal.

Kwalipikado ang lahat na ipinanganak noong 2009 o mas matanda (12+). Kapag nagrehistro ka, makakatanggap ka ng isang confirmation number. Huwag itong iwala, kailangan mo ito sa pag-book ng iyong appointment.

Magrehistro

Hakbang 2: Mag-book ng appointment

I-book ang iyong appointment online o sa pamamagitan ng pagtawag, na magagawa rin sa araw na iyon.

Gamit ang iyong confirmation number, pumili ng lokasyon, petsa at oras.

Kung kailangan, madali mong maire-reschedule ang iyong appointment online.

Narito kami para tumulong kung mayroon kang mga tanong.

Hakbang 3: Magpabakuna

Pumunta sa klinika para sa pagbabakuna upang makuha ang iyong dosis ng bakuna.

Gamitin ang iyong BC Services Card upang matingnan online ang iyong record ng pagbabakuna, 48 na oras pagkatapos mabakunahan.

Humigit-kumulang 49 araw pagkatapos ng iyong unang dose, makakapagpabakuna ka na para sa iyong second dose.

Nabakunahan ako sa labas ng B.C.


Paano magparehistro

Maaari kang magparehistro para sa iyong sarili o para sa ibang tao, tulad ng iyong magulang o lolo't lola. Hindi namin kailanman hihingiin o itatanong kung ano ang iyong SIN, numero ng lisensya sa pagmamaneho o mga detalye sa pagbabangko at credit card.

Pinakamabilis na opsyon: Magrehistro online sa Ingles gamit ang Personal Health Numbe

Magrehistro online2 minuto lamang ito

Upang magrehistro online, dapat mong ibigay ang:

 • Pangalan at apelyido
 • Petsa ng kapanganakan
 • Postal code
 • Personal Health Number (Personal na Numerong Pangkalusugan)
 • Isang email address na regular na tinitingnan o numero ng telepono na maaaring makatanggap ng mga text message

I-click ang card upang palakihin

Hanapin ang iyong Personal Health Number sa likod ng iyong lisensya sa pagmamaneho sa B.C., BC Services Card [Card para sa Serbisyo sa BC] o CareCard.


Iba pang mga opsyon sa pagpaparehistro

Magrehistro sa pamamagitan ng pagtawag kasama ang isang tagasalin

Nais naming mabakunahan ang lahat, kahit na wala kang isang Personal Health Number o iba pang dokumentasyon. Hindi mahalaga kung ikaw ay isang mamamayan ng Canada o hindi. Magrehistro kahit na natanggap mo na ang dose 1 sa ibang lokasyon. Ang lahat ng iyong impormasyon ay pananatilihing pribado at hindi ibabahagi sa ibang mga ahensya o bahagi ng pamahalaan. 

Tumawag sa: 1-833-838-2323

Pitong araw sa isang linggo, 7 am hanggang 7 pm (PDT)

Telepono para sa mga Bingi: I-dial ang 711

Nagbibigay ang Video Relay Services (VRS) ng libreng interpretasyon sa sign language para sa mga nakarehistrong deaf, may kahirapan sa pandinig o mga indibidwal na may kapansanan o kahirapan sa pagsasalita.

Makakausap mo ang isang tagasalin na maaaring:

 • Gumawa ng isang Personal Health Number para sa iyo kung wala kang nito
 • Irehistro ka sa sistema
 • Mag-book ng iyong appointment

Magrehisto sa Ingles sa isang tanggapan ng Service BC

Maaari kang magparehistro nang personal sa lahat ng tanggapan ng Service BC.

Ang mga oras ng tanggapan ay nag-iiba ayon sa lokasyon. Alamin muna ito bago pumunta.


Ano ang aasahan sa klinika para sa pagpapabakuna

Inirerekomenda naming suriin mo ang impormasyon tungkol sa kaligtasan ng bakuna sa COVID-19 mula sa HealthlinkBC bago ka pumunta sa klinika.

Dumating nang handa

Maghanda para sa iyong appointment:

 • Hindi mo kailangang mag-fasting o mag-ayuno. Siguraduhing na uminom ng tubig
 • Dalhin ang iyong kumpirmasyon ng booking at may larawang ID
 • Magsuot ng isang damit na may maikling manggas at mask
 • Dumating ng ilang minutong mas maaga bago ang iyong naka-iskedyul na oras ng appointment

Maaari kang magsama ng isang tao bilang iyong suporta.

Accessible o pwedeng gumamit ng wheelchair sa lahat ng mga klinika. Bibigyan ka ng mask kung kailangan mo.

Sa araw ng appointment

Sa klinika:

 • Mag-che-check-in ka gamit ang iyong mayroong larawang ID at kumpirmasyon ng booking
 • Makakakuha ka ng dose para sa bakunang Pfizer o Moderna Hindi ka bibigyan ng mapagpipilian.
 • Maghihintay ka sa observation area nang humigit-kumulang 15 minuto

Kung hindi ka komportableng mabakunahan sa harap ng ibang tao, maaari kang humiling na mabakunahan sa isang pribadong lokasyon.

Maaari mong asahan na mananatili sa klinika ng 30 hanggang 60 minuto.

Pagkatapos ng iyong appointment, basahin ang COVID-19 Vaccination Aftercare (PDF, 953KB) mula sa BCCDC. 


Kailangan ko ng tulong

Madali lamang mag-reschedule ng iyong appointment at maaari itong gawin online, 24 na oras sa isang araw.

I-reschedule ang aking appointment  Tandaan: Dapat mayroon ka ng iyong confirmation number.

Tumawag sa 1-833-838-2323. Maaaring hanapin ng call centre team ang iyong numero.

Huwag magrehistro muli.

 

Nagkamali ako sa pagrehistro

Tumawag sa 1-833-838-2323. Maaaring itama ng call centre team ang impormasyon para sa iyo.

Huwag magrehistro muli.

Kung nakapagpabakuna ka ng isa o dalawang dose ng isang bakuna para sa COVID-19 sa ibang lalawigan o bansa, dapat kang:

 • Magrehistro sa panlalawigang rehistrasyon ng Get Vaccinated system
 • Magsumite ng katibayan ng isang opisyal na record ng pagbabakuna. Ilalagay ito sa Provincial Immunization Registry (Registry ng Pagbabakuna sa Lalawigan)

Mag-sumite ng record ng pagbabakuna

 


Kailangan ng tulong? 

Makipag-usap sa isang ahente ng Service BC para sa mga impormasyon at serbisyo na walang kaugnayan sa kalusugan.

Mag-text sa 1-604-630-0300

Tumawag sa 1-888-COVID19

Mayroong serbisyo mula 7:30 am hanggang 8:00 pm Pacific Time. Maaaring isingil ang karaniwang bayad para sa mensahe at data.

Telepono para sa Bingi

Para sa Buong B.C. I-Dial ang 711