Bakuna laban sa trangkaso (flu)

Publication date: March 14, 2024

Mahalagang magpabakuna para sa trangkaso upang maprotektahan ang iyong sarili sa panahon ng fall at winter.

English | 繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی | Tagalog | 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी | Українська Русский

Huling binago: Marso 14, 2024

Para sa pinakabagong impormasyon, mangyaring bisitahin ang page sa wikang Ingles.

Sa page na ito


Protektahan ang iyong sarili mula sa mga respiratory illness (karamdaman sa paghinga)

Ang trangkaso o flu ay isang nakakahawang karamdaman sa paghinga na dulot ng mga influenza virus na nahahawaan ang ilong, lalamunan at minsan ang mga baga. Maaari itong magdulot ng mild o katamtaman hanggang severe o malubhang sakit, at minsan maaaring humantong sa kamatayan. Ang pinakamainam na paraan para maiwasan ang trangkaso ay ang pagpapabakuna ng flu vaccine kada taon.

Maaaring makapagpabakuna ng flu vaccine ang lahat ng 6 na buwang gulang pataas

Lahat ng residente ng B.C. na 6 na buwang gulang pataas ay maaaring makakuha ng libreng bakuna sa trangkaso o flu vaccine pagdating ng fall at winter.

Mahalagang magpabakuna laban sa trangkaso, lalo na kung ikaw ay:

  • Mas bata sa 5 taong gulang o 65 taong gulang pataas
  • Buntis o nagdadalang-tao
  • Nakatira sa long-term care o assisted living
  • May mahinang immune system o mayroong chronic illness (pabalik-balik na sakit)

Mayroong available na enhanced vaccines para sa mga senior

Upang makatulong na magkaroon ng mas malakas na immune response, mayroong available na enhanced vaccines para sa mga 65 taong gulang pataas.


Magpabakuna laban sa trangkaso

Ang pinakamainam na paraan upang makakuha ng bakuna sa trangkaso o flu vaccine ay ang pag-book ng appointment. 

Maaaring sabay na makapagpabakuna ng bakuna laban sa trangkaso (influenza o flu) at mas updated na bakuna laban sa COVID-19 ang lahat ng edad 6 na buwang gulang pataas. Naipadala na ngayon ang mga imbitasyon sa lahat ng nakarehistro sa Get Vaccinated system sa pamamagitan ng email o text. Kasama sa imbitasyong ito ang isang direktang link para makapag-book ng appointment upang makapagpabakuna kontra COVID-19, trangkaso, o magpabakuna para sa parehong kondisyon, depende kung kailan mo natanggap ang iyong huling dose.


Maaaring magdulot ng matinding pagkakasakit sa mga bata ang trangkaso

Mas mataas ang risk o panganib ng mga mas maliliit na bata sa pagkakaroon ng mga karamdaman sa paghinga tulad ng trangkaso o flu. Upang maiwasan ang pagkakaroon ng matinding pagkakasakit, pabakunahan ang iyong anak kada taon.

Ligtas na isabay ang pagpapabakuna para sa flu vaccine at iba pang mga bakuna para sa iyong anak.

Ang bakuna ay karaniwang ibinibigay bilang isang dosis. Ang mga batang mas bata sa 9 na taong gulang na hindi pa nakakatanggap ng flu vaccine ay kailangan ng 2 dosis na may 4 na linggong pagitan kada dose. Mahalaga ang pangalawang dose upang mapalakas ang kanilang proteksiyon.

Gusto kong makakuka ng bakuna sa trangkaso ang aking anak

Mayroon kang ilang opsiyon upang makakuha ng bakuna laban sa trangkaso o flu vaccine para sa iyong anak pagdating ng fall at winter.

  • Mag-book ng appointment sa health authority clinic o botika
    • Online gamit ang Get Vaccinated booking link na natanggap mo para sa iyong anak sa pamamagitan ng email o text message (i-re-send ang iyong booking link). Kung 9 na taong gulang pababa ang iyong anak at kailangan ng dalawang dosis, mag-book ng magkaibang appointment para sa bawat dose nang may 4 na linggong pagitan sa bawat bakuna.
    • Tumawag sa 1-833-838-2323. Tutulungan ka naming kumuha ng susunod na available na appointment
  • Mag-book ng appointment sa iyong pangunahing health-care provider, kung nagbibigay sila ng bakuna laban sa trangkaso o flu shots

Kailangan ko ng tulong

 

Hindi pa ako nakakapagrehistro sa provincial Get Vaccinated system

Magrehistro online Upang magrehistro online, kailangan mong ibigay ang iyong Personal Health Number (PHN).

Kung wala kang PHN, kailangan mong magrehistro sa pamamagitan ng pagtawag. Gagawan ka ng PHN.

Tumawag sa: 1-833-838-2323

 

Kailangan ko ng impormasyon at payo tungkol sa aking personal na kalusugan

Kung mayroon ka pa ring mga tanong tungkol sa iyong pagbabakuna sa B.C., konsultahin ang iyong doktor o health care provider.

Kung wala kang family doctor, tumawag sa 811.

 

Kailangan ko ng tulong sa pag-book ng aking appointment

Tumawag sa: 1-833-838-2323Lunes hanggang Biyernes, 7 am hanggang 7 pm. Mga statutory holiday, 9 am hanggang 5 pm.

 

Hindi ako residente ng B.C

Maaari kang mag-book ng bakuna sa trangkaso o flu vaccine sa botika nang may bayad.