Sakit sa Respiratoryo

English繁體中文 | 简体中文 Français | ਪੰਜਾਬੀ فارسی | Tagalog 한국어 | Español عربى  | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी | Українська | Русский

Huling nabago noong: Setyembre 27, 2023

Mga Malusog na Pamamaraan para sa Panahon ng Sakit sa Respiratoryo

Tulungan ang sarili at ang inyong pamilya na maiwasan ang mga sakit ngayong panahon ng sakit sa respiratoryo sa pamamagitan ng pagsunod sa mga sumusunod na malusog na pamamaraan:

  • Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit
  • Takpan ang iyong ubo at bahin
  • Isagawa ang mabuting paghuhugas ng kamay
  • Magpabakuna laban sa trangkaso (flu) at COVID-19

Makakakuha ka ng impormasyon tungkol sa pagpapa-iskedyul ng iyong bakuna laban sa trangkaso at COVID-19 sa lalong madaling panahon.

Trangkaso

Makakuha ng iyong bakuna laban sa trangkaso sa klinika ng awtoridad sa kalusugan o parmasya.

COVID-19

Ang pagpapabakuna ay libre, madali, at ligtas. Karamihan sa mga tao ay kailangang magkaroon ng 2 dosis para sa kanilang unang pagbabakuna.


May mga Tanong Ako.

Makipag-usap sa isang ahente ng Service BC tungkol sa impormasyon at serbisyong hindi tungkol sa kalusugan.

Teksto: 1-604-630-03007:30 ng umaga hanggang ala-5 ng hapon

Maaaring mag-apply ang mga karaniwang bayarin sa mga mensahe at datos.

Tumawag: 1-888-268-4319Lunes hanggang Biyernes, 7 ng umaga hanggang 7 ng hapon

 

Tulong sa Iba't Ibang Wika

May mga serbisyong pagsasalin ay magagamit sa higit sa 140 mga wika, kasama ang:

  • 國粵語
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • فارسی
  • Français
  • Español

Tumawag: 1-888-268-4319Lunes hanggang Biyernes, 7 ng umaga hanggang 7 ng hapon