Pagtugon ng BC sa COVID-19

English | 繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی Tagalog | 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी

Huling binago: Nobyembre 23, 2021

Para sa pinakabagong impormasyon, mangyaring bisitahin ang page sa wikang Ingles

Mga bakuna para sa mga batang edad 5 hanggang 11

Ligtas at epektibo laban sa COVID-19 ang mga bakuna para sa bata.

Maaga itong planuhin at irehistro ang iyong anak ngayon.


BC Vaccine Card

Ang BC Vaccine Card ang iyong katibayan ng bakuna. Kailangan ito upang makapunta sa ilang mga event, serbisyo at negosyo.

Mga booster dose ng bakuna

Iimbitahan na kumuha ng booster dose ng bakuna sa COVID-19 ang lahat ng 18 taong gulang pataas, na sisimulan sa mga taong pinakamataas ang panganib. 

Magpabakuna ng dose 1 at 2

Madali lamang magpabakuna. Kwalipikado ang lahat na ipinanganak noong 2009 o mas matanda (12+).

Ang mga manggagawa ay maaaring makagamit ng hanggang 3 araw na bayad na bakasyon para sa pagkakasakit kung kailangan nilang manatili sa bahay dahil sa COVID-19.

Mga requirement sa pagbiyahe

Kung babiyahe ka sa loob ng Canada o pupunta sa ibang bansa, gumawa ng plano upang ipakita ang katibayan ng bakuna.

Mga restriksiyon o paghihigpit

Umiiral ang mga paghihigpit o restriksiyon sa lalawigan at mga rehiyon upang makatulong na matigil ang pagkalat ng COVID-19. Basahin ang mga paghihigpit.

Muling Pagsisimula ng BC

Ang Muling Pagsisimula ng BC (BC's Restart) ay isang maingat na planong may apat na hakbang na nakatuon sa pagpoprotekta sa mga tao at ligtas na pagbabalik sa normal na pamumuhay. Basahin ang plano.

Para sa 2021/2022 school year, ang mga mag-aaral at staff ay full time na papasok sa classroom nang may mga naka-update na pangkalusugan at pangkaligtasang hakbang.


Resources mula sa pamahalaan sa Tagalog


Kumuha ng tulong sa Tagalog

Makipag-usap sa isang ahente ng Service BC para sa mga impormasyon at serbisyo na walang kaugnayan sa kalusugan.

Tumawag sa: 1-888-268-4319 7:30 am hanggang 8:00 pm Pacific time