Pagtugon ng BC sa COVID-19

English繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی | Tagalog | 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी | Українська | Русский

Huling binago: Hunyo 20, 2022

Para sa pinakabagong impormasyon, mangyaring bisitahin ang page sa wikang Ingles

Magpabakuna ng booster dose

Nakakatulong ang booster dose para mapanatili at mapahaba ang iyong proteksiyon laban sa malalang pagkakasakit.

Mag-book ng appointment


Magpabakuna ng dose 1 at 2

Libre, madali at ligtas ang pagpapabakuna.

Mga libreng testing kit
 

Kumuha ng mga libreng rapid antigen testing kit mula sa botika sa inyong komunidad.

Mga bakuna para sa mga bata

Ligtas at epektibo ang mga bakuna sa COVID-19 para sa mga bata upang maiwasan ang lubhang pagkakasakit.


Mga gamot para sa COVID-19

Mayroong mga gamot para sa mga taong high risk (may mataas na panganib) na magkaroon ng COVID-19. Alamin kung para sa iyo ang gamot na ito.

Tinanggal na ang mga restriksiyon 

Tinanggal na ang mga restriksiyon o paghihigpit para sa buong lalawigan.

Katibayan ng bakuna
 

Hindi na kailangan o required ang katibayan ng bakuna sa B.C. 


Resources mula sa pamahalaan sa Tagalog


Kumuha ng tulong sa Tagalog

Makipag-usap sa isang ahente ng Service BC para sa mga impormasyon at serbisyo na walang kaugnayan sa kalusugan.

Tumawag sa: 1-888-268-4319 7:30 am hanggang 8:00 pm Pacific time