Katibayan ng bakuna

Hindi mo kailangan ng katibayan ng bakuna para makapunta sa mga negosyo, events o serbisyo sa B.C. Maaaring kailangan mo ng katibayan ng bakuna para sa pagbiyahe sa ibang bansa.

English 繁體中文 简体中文 Français ਪੰਜਾਬੀ فارسی  | Tagalog 한국어 | Español عربى  | Tiếng Việt 日本語 हिंदी

Huling binago: Oktubre 21, 2022

Para sa pinakabagong impormasyon, mangyaring bisitahin ang page sa wikang Ingles.

Sa page na ito:


Hindi na kailangan ng katibayan ng bakuna para sa pagbiyahe sa Canada

Hindi mo na kailangan ng katibayan ng bakuna para:

  • Makapasok ng Canada
  • Bumiyahe sa loob ng Canada sa pamamagitan ng eroplano o tren
  • Mag-board ng flight papunta sa ibang bansa mula sa isang airport sa Canada

Madalas na nagbabago ang travel rules. Basahin ang pederal na patnubay sa pagbiyahe bago umalis.

Maaaring kailangan mo ng katibayan ng bakuna sa labas ng Canada

Maaaring kailangan mong magpakita ng katibayan ng bakuna para makapunta sa ibang bansa. Basahin ang mga entry requirement bago ka bumiyahe.

Kailangan mo ng hindi bababa sa 2 dose ng bakuna para makakuha ng katibayan ng bakuna. Kailangang updated ang iyong mga bakuna, kasama ang mga booster dose.


Kumuha ng katibayan ng bakuna sa COVID-19 ng Canada

Maaaring hindi gumana nang maayos ang mga QR code ng katibayan ng bakuna na na-download nang higit sa nakaraang 6 na buwan. Mag-download ng bagong kopya ng iyong katibayan ng bakuna upang matiyak na may-bisa ang iyong QR code.

Ang iyong Canadian COVID-19 proof of vaccination ay makikita sa Health Gateway. Maaari mong i-download ang katibayan ng bakuna para sa iyo at iyong pamilya, kabilang ang mga batang 12 taong gulang pababa.

Kumuha ng katibayan ng bakuna Makukuha nang libre ang katibayan ng bakuna. Kung pinagbabayad ka para sa dito, iyon ay isang scam.

Paggamit ng iyong Canadian COVID-19 proof of vaccination

Kapag ipinapakita mo ang iyong katibayan ng bakuna, kailangan mo rin ng isang may bisang government ID na may litrato.

Dapat na pareho ang pangalan sa iyong ID at iyong katibayan ng bakuna.

Kung hindi mo ma-access o ma-download ang iyong katibayan ng bakuna, alamin kung paano makakuha ng tulong.


Impormasyon para sa mga negosyo

Hindi na kailangang mag-check ng katibayan ng bakuna ang mga event, serbisyo at negosyo sa B.C.

Kung gusto mo, maaaring piliin ng iyong negosyo na magpatuloy sa pag-re-require ng katibayan ng bakuna. Kung nagdesisyon kang mag-require ng katibayan ng bakuna, dapat makatwiran mo itong isagawa at sundin ang mga kaugnay na batas. Maaari mo rin patuloy na gamitin ang BC Vaccine Card Verifier app.

I-scan ang QR code ng customer

Maaari mong gamitin ang BC Vaccine Card Verifier app para i-scan ang QR code ng isang customer upang beripikahin ang kanilang katibayan ng bakuna. Ang QR code ay makikita sa kanilang telepono o piraso ng papel. Maaari mong i-scan ang:

Ang QR code ay isang square (parisukat) na image (litrato) at isang uri ng bar code na maaaring mabasa ng isang digital device. Ginagamit ng B.C. ang SMART Health Card QR code format, na isang requirement ng pederal na pamahalaan. Ibig sabihin nito na nag-se-save ang QR code ng pinakakaunting dami ng impormasyon at hindi ito konektado sa iba pang record sa kalusugan.

Ang Vaccine Card Verifier app

I-download ng BC Vaccine Card Verifier app mula sa Apple App Store at Google Play Store. Libre ang pag-download sa app at gumagana ito sa mga smartphone at tablet.

Pagkatapos mong i-download, maaari mo nang gamitin ang app offline. Hindi kailangan ng internet connection upang i-scan ang mga QR code. Kailangan i-allow mo ang app na i-access ang camera ng iyong device.

 

Ang QR code ay isang personal na dokumento. Hindi mo maaaring kuhanan ng litrato ang katibayan ng bakuna ng isang customer kahit pumayag sila. Kung may alalahanin ang isang customer tungkol sa privacy, maaari mong sabihin sa kanila ang mga sumusunod:

  • Hindi nagtatago ng anumang data ang BC Vaccine Card Verifier app
  • Ang QR code ay naglalaman ng pinakakaunting kailangang impormasyon upang beripikahin ang isang record ng bakuna
  • Hindi konektado ang sistema ng katibayan ng bakuna sa anumang pangkalusugang record

Kailangan ko ng tulong 

Kung kailangan mo ng higit pang impormasyon o mayroong mga tanong tungkol sa katibayan ng bakuna, makipag-usap sa isang ahente sa telepono.

Tumawag sa:1-833-838-2323  Mayroong mga tagasalin | Pitong araw sa isang linggo, 7 am hanggang 7 pm (PDT)

Mula sa labas ng Canada at USA: 1-604-681-4261