ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਈਏ

ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣੀ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰੀਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।

English繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی | Tagalog | 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी

ਆਖ਼ਰੀ ਅਪਡੇਟ: 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2021

ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਉਸੂਬੇ ਦੇ ਗੈਟ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ/ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ।

5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ  ਵੈਕਸੀਨ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ (SIN), ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੈ੍ਰਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ: ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ

ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ :

 • ਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਹਿੱਸਾ
 • ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼
 • ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ
 • ਪਰਸਨਲ ਹੈੱਲਥ ਨੰਬਰ (PHN)
 • ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ PHN ਆਪਣੇ ਬੀ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਂ ਬੀ ਸੀ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ

 

ਫੋਨ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ PHN  ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ PHN ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਲ ਕਰੋ:  1-833-838-2323 | ਅਨੁਵਾਦਕ ਉਪਲਬਧ ਹਨ

ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ, 7 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ (ਪੈਸਿਫ਼ਿਕ ਟਾਈਮ)

ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ.ਏ. : 1-604-681-4261

ਬੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ: ਡਾਇਲ ਕਰੋ 711

ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੇ ਸਰਵਿਸਜ਼ (VRS) ਮੁਫ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਵਿਸ ਬੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਉ

ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਈ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਲਓ ਜਾਂ ਡਰੌਪ-ਇਨ

ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋਗੇ।

ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਡਰੌਪ-ਇਨ ਕਲਿਨਿਕ ਵਿੱਚ ਜਾਓ

ਡਰੌਪ-ਇਨ ਕਲਿਨਿਕ ਪੂਰੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇੰਫਲੁਐਨਜ਼ਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ


12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇੰਫੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ (mature) ਨਾਬਾਲਗ ਵਜੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਾਲਗ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕਲੀਨਿਕ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਇਕ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ:

 • ਬੀ ਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਾਰਡ
 • ਬੀ.ਸੀ. ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ
 • ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ
 • ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ
 • ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ

ਵੈਕਸੀਨ ਕਲੀਨਿਕ ‘ਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲੀਨਿਕ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ COVID-19 vaccine safety from HealthlinkBC  ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 30 ਤੋਂ 60 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਲੀਨਿਕ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਉ

ਆਪਣੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ:

 • ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ
 • ਆਪਣੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਆਈ ਡੀ ਲਿਆਓ
 • ਛੋਟੀ ਬਾਂਹ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ 
 • ਆਪਣੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੋ

ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ[

ਸਾਰੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਲ੍ਹਚੇਅਰ ਸਮੇਤ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ

ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਲੀਨਿਕ ‘ਤੇ:

 • ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ-ਆਈ ਡੀ ਅਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੈਕ-ਇਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮਿਲੇਗੀ
 • ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਲਿਨਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈ
 • ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਣ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰੋਗੇ

ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫਟਰਕੇਅਰ (PDF, 953KB) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।  


ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਲਓ

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ (ਡੋਜ਼) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 28 ਦਿਨ ਬਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸਟ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੱਦਾ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨ, ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਮਯੂਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਰਡ ਲਿਆਓ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਗੇਟਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਔਨਲਾਈਨ ਇਮਯੂਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਓ।

ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟ੍ਰਾਜ਼ੈਨਕਾ/ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਮਆਰਐਨਏ (ਫਾਇਜ਼ਰ ਜਾਂ ਮੋਡਰਨਾ) ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਜ਼ਰ ਜਾਂ ਮੋਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਇਜ਼ਰ ਜਾਂ ਮੋਡਰਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਵਿੰਸ਼ਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਗੈਟ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਇਕ ਲੋਕਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੇ ਲਈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਇਕ ਲੋਕਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਾਰਮੇਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰੋ।

ਜਿਸ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਸੀ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ।

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਇਕ ਲੋਕਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਈ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣਾ ਟੀਕਾਕਰਣਇਮਯੂਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ) ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਰਡ ਲਿਆਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਹੈਲਥ ਗੇਟਵੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਔਨਲਾਈਨ ਟੀਕਾਕਰਣ (ਇਮਯੂਨਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਰਿਕੌਰਡ ਦਿਖਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਆਈ ਡੀ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਏਗੀ

ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈਲਥ ਅਥੌਰਿਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਲੱਭੋ:


ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ

ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੋਂ ਐਂਟੀਬੌਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ  ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਂਟੀਬੌਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਲਿਡ ਔਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਮਿਯੂਨੋਸਪ੍ਰੈਸਿਵ ਥੈਰੇਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ:

 • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਲਿਡ ਔਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ, ਫੇਫੜੇ, ਜਿਗਰ, ਗੁਰਦੇ, ਪਾਚਕ ਜਾਂ ਆਈਸਲੇਟ ਸੈੱਲ, ਅੰਤੜੀ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਔਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌਲਿਡ ਟਿਊਮਰ ਜਾਂ ਹੇਮੋਟੋਲੌਜਿਕ ਮਲਾਈਨੈਨਸੀਜ਼ (ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਲੋਮਾ ਜਾਂ ਲਿਉਕੀਮੀਆ) ਲਈ ਐਕਟਿਵ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ:

 • ਜਨਵਰੀ 2020 ਜਾਂ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮਲਾਈਨੈਂਟ (ਘਾਤਕ) ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਐਂਟੀ-CD20 ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ
 • ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਦ, ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਥੈਰੇਪੀ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਮੌਲਿਕਿਉਲਰ ਥੈਰੇਪੀ, ਇਮਿਯੂਨੋਥੈਰੇਪੀ, ਕਾਰ-ਟੀ, ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬੌਡੀਜ਼, ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਹੌਰਮੋਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੌਲਿਡ ਟਿਊਮਰ ਅਤੇ ਹੇਮੋਟੋਲੌਜਿਕ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
 • ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਮਾਟੋਪੋਇਟਿਕ ਸਟੈਮ ਸੈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ:

 • ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਬਾਦ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਜਾਂ ਸਟੈਮ ਸੈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਮਿਯੂਨੋਸੱਪਰੈਸੰਟ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ

ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਮਯੂਨੋਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ:

 • ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀ-ਸੈਲਾਂ, ਇਮਯੂਨ ਡਿਸਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਇਮਯੂਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਆਂ ਹਨ (ਖਾਸਕਰ ਫਮਿਲੀਅਲ ਹੈਮੋਫਾਗੋਸਾਈਟਕ ਲਿਮਫੋਹਿਸਟਿਓਸਾਇਟੋਸਿਸ) ਜਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ 1 ਇੰਟਰਫੇਰੋਨ ਨੁਕਸ ਹਨ (ਜੋ ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਮਯੂਨੋਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਡਿਸਔਰਡਰ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ-ਐਂਟੀ-ਇੰਟਰਫੇਰੋਨ ਔਟੋਐਂਟੀਬੌਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)
 • ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਮਯੂਨੋਡੈਫਿਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਡਲਟ ਜਾਂ ਪਿਡਿਆਟ੍ਰਿਕ ਇਮਯੂਨੋਲੌਜਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਮਯੂਨੋਗਲੋਬੂਲਿਨ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ (IVIG ਜਾਂ SCIG) ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਮਯੂਨੋਡੈਫਿਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਨ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਡੀਜੌਰਜ ਸਿੰਡਰਮ, ਵਿਸਕੌਟ-ਐਲਡਰਿਚ ਸਿੰਡਰਮ)

ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ AIDS ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ CD4 ਕਾਊਂਟ ≤ 200/mm3 ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ CD4 ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ≤ 15% ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਯੋਗ ਕੋਈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਾਇਰਲ ਲੋਡ ਜਾਂ HIV ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ≥ 65 ਸਾਲ

ਇਮਯੂਨੋਸਪ੍ਰੈਸਿਵ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ:

 • ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਿਸੇ ਐਂਟੀ- ਸੀਡੀ20 (CD20) ਏਜੰਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਟੂਕਸੀਮੈਬ (rituximab), ਓਕਰੀਲਿਜ਼ੂਮੈਬ (ocrelizumab), ਓਫਾਟੁਮੁਮੈਬ (ofatumumab), ਓਬੀਨੂਟੂਜ਼ੁਮੈਬ (Obinutuzumab), ਇਬ੍ਰਿਟੂਮੋਮੈਬ (ibritumomab) ਜਾਂ ਟੋਸੀਟੂਮੋਮੈਬ (tositumomab) ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ
 • ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬੀ-ਸੈੱਲ ਡਿਪਲੀਟਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਪਰਾਟੂਜ਼ੁਮੈਬ (epratuzumab), ਮੈਡੀ-551 (MEDI-551), ਬੇਲੀਮੂਮੈਬ (belimumab), ਬੀਆਰ3-ਐਫਸੀ (BR3-Fc), ਏਐਮਜੀ-623 (AMG-623), ਐਟਾਸੀਸਪਟ (Atacicept), ਐਂਟੀ-ਬੀਆਰ3 (anti-BR3) ਜਾਂ ਅਲੇਮਟੂਜ਼ੁਮੈਬ (alemtuzumab) ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ
 • 15 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਦ ਬਾਇਓਲੌਜਿਕਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਅਬਾਟਾਸੈਪਟ(abatacept), ਅਡਾਲੀਮੁਮਾਬ (adalimumab), ਅਨਾਕਿਨਰਾ anakinra), ਬੈਨਰਾਲੀਜ਼ੁਮਾਬ (benralizumab), ਬ੍ਰੋਡਲੂਮਾਬ (brodalumab), ਕਨਾਕਿਨੁਮਾਬ (canakinumab), ਸਰਟੋਲਿਜ਼ੁਮਾਬ (certolizumab), ਡੁਪਿਲੁਮਾਬ (dupilumab), ਐਟਨੇਰਸੇਪਟ (etanercept), ਗੋਲਿਮੁਮਾਬ (golimumab), ਗੁਸੇਲਕੁਮਾਬ (guselkumab), ਇਨਫਲਿਕਸਿਮੈਬ (infliximab), ਇੰਟਰਫੇਰੋਨ ਪ੍ਰੌਡਕਟ (ਅਲਫ਼ਾ, ਬੀਟਾ, ਅਤੇ ਪੈਗੀਲੇਟਡ ਫਾਰਮ) (interferon products (alpha, beta, and pegylated forms), ਇਕਸੀਕਿਜ਼ੂਮਾਬ (ixekizumab), ਮੇਪੌਲੀਜ਼ੁਮਾਬ (mepolizumab), ਨਤਾਲੀਜ਼ੁਮਾਬ (natalizumab), ਓਮਾਲੀਜ਼ੁਮਾਬ (omalizumab), ਰਸਿਲੀਜ਼ੁਮਾਬ (resilizumab), ਰਿਸਾਨਕੀਜ਼ੁਮਾਬ (Risankizumab), ਸਾਰਿਲੁਮਾਬ (sarilumab), ਸੈਕਯੂਕਿਨੁਮਾਬ (secukinumab), ਟਿਲਡ੍ਰਾਕਿਜ਼ੁਮਾਬ (tildrakizumab), ਟਾਸਿਲਿਜ਼ੁਮਾਬ (tocilizumab), ਉਸਤੇਕਿਨੁਮਾਬ (ustekinumab) ਜਾਂ ਵੈਡੋਲਿਜ਼ੁਮਾਬ (vedolizumab).
 • 15 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਦ ਓਰਲ ਇਮਯੂਨ-ਸੱਪਰੈਸਿੰਗ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਅਜ਼ੈਥੀਓਪ੍ਰਾਈਨ (azathioprine), ਬੈਰੀਸੀਟਿਨਿਬ (baricitinib), ਸਾਈਕਲੋਫੋਸਫਾਮਾਈਡ (cyclophosphamide), ਸਾਈਕਲੋਸਪੋਰੀਨ (cyclosporine), ਲੇਫਲੂਨੋਮਾਈਡ (leflunomide), ਡਾਈਮੇਥਾਈਲ ਫਿਰੳਟੲਮਰੈਟ (dimethyl fumerate), ਏਵਰੋਲੀਮਸ (everolimus), ਫਿੰਗੋਲੀਮੋਡ (fingolimod), ਮਾਈਕੋਫੇਨੋਲੇਟ (mycophenolate), ਸਿਪੋਨੀਮੋਡ (Siponimod), ਸਾਈਰੋਲੀਮਸ (sirolimus), ਟੈਕਰੋਲੀਮਸ (tacrolimus), ਟੋਫਸੀਟੀਨਿਬ (tofacitinib), ਉਪਡਾਸੀਟਿਨਿਬ (upadacitinib), ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ (methotrexate), ਡੈਕਸਾਮੇਥਾਸੋਨ (dexamethasone), ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਟੀਸੋਨ (hydrocortisone), ਪ੍ਰਡਨੀਸੋਨ (prednisone), ਮਿਥਾਈਲਪ੍ਰੇਡਨੀਸੋਲੋਨ (methylprednisolone), ਜਾਂ ਟੈਰੀਫਲੂਨੋਮਾਈਡ (teriflunomide)
 • 15 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਟੀਰੌਇਡ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਡੈਕਸਾਮੇਥਾਸੋਨ (dexamethasone), ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਟੀਸੋਨ (hydrocortisone), ਮਿਥਾਈਲਪ੍ਰੇਡਨੀਸੋਲੋਨ (methylprednisolone), ਜਾਂ ਪ੍ਰਡਨੀਸੋਨ (prednisone)
 • 15 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਮਯੂਨ-ਸੱਪਰੈਸਿੰਗ ਇਨਫਿਉਯਨ/ ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਕਲੈਡਰਿਬਾਈਨ (cladribine), ਸਾਈਕਲੋਫੋਸਫਾਮਾਈਡ (cyclophosphamide), ਗਲੈਟੀਰਾਮਰ (glatiramer), ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ (methotrexate)

ਡਾਇਲਸਿਸ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਗੁਰਦਾ ਜਾਂ ਰੀਨਲ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ:

ਡਾਇਲਸਿਸ 'ਤੇ ਹਨ (ਹੀਮੋਡਾਇਲਸਿਸ ਜਾਂ ਪੈਰੀਟੋਨਿਅਲ ਡਾਇਲਸਿਸ) ਜਾਂ ਸਟੇਜ 5 ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (eGFR <15ml/min) ਹੈ ਜਾਂ ਗਲੋਮਰੁਲੋਨਫ੍ਰਾਈਟਿਸ (glomerulonephritis) ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੀਰੌਇਡ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਡੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲ ਗੈਟ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਦ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।

 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਜਾਂ SMS ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੌਲ ਸੈਂਟਰ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੌਂਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਲ ਕਰੇਗਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮਿਊਨੋਕੌੰਪ੍ਰਮਾਈਜ਼ਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਅਕਤੁਬਰ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਬੀ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੀ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਇਆ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੀਜੀ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਅਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਹੈ


​ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਆਪਣੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣਾ ਅਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲੋ

ਨੋਟ: ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

1-833-838-2323ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ.ਏ. : 1-604-681-4261

ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰੋ।

1-833-838-2323ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ.ਏ. : 1-604-681-4261

ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰੋ।

 

ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ (ਖੁਰਾਕ) ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ:

ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ