ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਈਏ

ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣੀ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰੀਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।

English繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی | Tagalog | 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी | УкраїнськаРусский

ਆਖ਼ਰੀ ਅਪਡੇਟ: 18 ਮਈ, 2022

ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਉਸੂਬੇ ਦੇ ਗੈਟ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ/ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ (SIN), ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ  ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ: ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ

ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ :

 • ਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਹਿੱਸਾ
 • ਜਨਮ ਮਿਤੀ
 • ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ
 • ਪਰਸਨਲ ਹੈੱਲਥ ਨੰਬਰ (PHN)
 • ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ PHN ਆਪਣੇ ਬੀ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਂ ਬੀ ਸੀ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ PHN ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਲ ਕਰੋ:  1-833-838-2323 | ਅਨੁਵਾਦਕ ਉਪਲਬਧ ਹਨ

ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ, 7 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ (ਪੈਸਿਫ਼ਿਕ ਟਾਈਮ)

ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ.ਏ. : 1-604-681-4261

ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਵਿਸ ਬੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਉ

ਹਰ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਈ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਉਮਰ 12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ

ਇੰਫੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ (mature) ਨਾਬਾਲਗ ਵਜੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਾਲਗ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕਲੀਨਿਕ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਇਕ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ:

 • ਬੀ ਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਾਰਡ
 • ਬੀ.ਸੀ. ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ
 • ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ
 • ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ
 • ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ

ਉਮਰ 5 ਤੋਂ 11

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੌਡਰਨਾ mRNA ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘੱਟ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।


ਆਪਣੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ COVID-19 vaccine safety from HealthlinkBC (PDF, 410KB) ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 15 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਉ

ਆਪਣੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ:

 • ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ
 • ਆਪਣੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਆਈ ਡੀ ਲਿਆਓ
 • ਛੋਟੀ ਬਾਂਹ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ 
 • ਆਪਣੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੋ

ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ

ਫਾਰਮੇਸੀ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ‘ਤੇ:

 • ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ-ਆਈ ਡੀ ਅਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੈਕ-ਇਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • ਫਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਮੋਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ (ਡੋਜ਼) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਚੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 • ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਣ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰੋਗੇ

ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬੀਸੀਸੀਡੀਸੀ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫਟਰਕੇਅਰ (PDF, 953KB) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।  


ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਲਓ

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ (ਡੋਜ਼) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 56 ਦਿਨ ਬਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸਟ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੱਦਾ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨ, ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋਗੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਇਮਯੂਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਰਡ ਲਿਆਓ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਗੇਟਵੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਔਨਲਾਈਨ ਇਮਯੂਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਓ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ  ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ (ਇਮਿਊਨੋਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ) ਹਨ

ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੋਂ ਐਂਟੀਬੌਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ  ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਂਟੀਬੌਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਲਿਡ ਔਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਮਿਯੂਨੋਸਪ੍ਰੈਸਿਵ ਥੈਰੇਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ:

 • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਲਿਡ ਔਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ, ਫੇਫੜੇ, ਜਿਗਰ, ਗੁਰਦੇ, ਪਾਚਕ ਜਾਂ ਆਈਸਲੇਟ ਸੈੱਲ, ਅੰਤੜੀ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਔਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਜੋ ਸੌਲਿਡ ਟਿਊਮਰ ਜਾਂ ਹੇਮੋਟੋਲੌਜਿਕ ਮਲਾਈਨੈਨਸੀਜ਼ (ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਲੋਮਾ ਜਾਂ ਲਿਉਕੀਮੀਆ) ਲਈ ਐਕਟਿਵ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣਗੇ, ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ:

 • ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀਮਾਟੋਲੋਜੀਕਲ ਮਲਾਈਨੈਨਸੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀਮਾਟੋਲੌਜੀਕਲ ਮਲਾਈਨੈਨਸੀਜ਼ ਲਈ ਐਂਟੀ-CD20 ਜਾਂ ਹੋਰ B-ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿਕਿਤਸਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
 • ਜੋ ਬੋਨ ਮੈਰੋ, ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਜਾਂ CAR-T ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਇਮੀਉਨੋਸਪ੍ਰੈਸਿਵ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ
 • ਠੋਸ ਟਿਊਮਰਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਕੈਂਸਰ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਸ ਟਿਊਮਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਂਟੀ-ਕੈਂਸਰ ਸਿਸਟੇਮਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ (ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟੋਟੌਕਸਿਕ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ; ਮੌਲੀਕਿਉਲਰ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਇਮਿਊਨੋਥੈਰੇਪੀ; ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼; ਮੈਟਾਸਟੈਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ; ਉੱਚ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੀਰੌਇਡ ਦਵਾਈਆਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 20 ਮਿ.ਗ੍ਰਾ./ਦਿਨ >ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸਹਾਇਕ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਹਾਰਮੋਨਲ ਜਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ
 • ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਵੇਗੀ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ CLL/SLL, ਮਾਈਲੋਮਾ/ਪਲਾਜ਼ਮਾਸਾਈਟੋਮਾ, ਜਾਂ ਲੋਅ ਗਰੇਡ ਦੇ ਲਿਮਫੋਮਾ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਹੈ

ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ AIDS ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ CD4 ਕਾਊਂਟ ≤ 200/mm3 ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ CD4 ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ≤ 15% ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਯੋਗ ਕੋਈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਾਇਰਲ ਲੋਡ ਜਾਂ HIV ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ≥ 65 ਸਾਲ

ਇਮਿਊਨੋਸਪ੍ਰੈਸਿਵ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ:

 • ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਐਂਟੀ- CD20 ਏਜੰਟਾਂ ਜਾਂ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਥੈਰਾਪਿਉਟਿਕ ਏਜੰਟਾਂ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਟੂਕਸੀਮੈਬ (rituximab), ਓਕਰੀਲਿਜ਼ੂਮੈਬ (ocrelizumab), ਓਫਾਟੁਮੁਮੈਬ (ofatumumab), ਓਬੀਨੂਟੂਜ਼ੁਮੈਬ (Obinutuzumab), ਇਬ੍ਰਿਟੂਮੋਮੈਬ (ibritumomab) ਜਾਂ ਟੋਸੀਟੂਮੋਮੈਬ (tositumomab) ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ
 • ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀ-ਸੈੱਲ ਡਿਪਲੀਟਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਜਾਂ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਥੈਰਾਪਿਉਟਿਕ ਏਜੰਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਪਰਾਟੂਜ਼ੁਮੈਬ (epratuzumab), ਮੈਡੀ-551 (MEDI-551), ਬੇਲੀਮੂਮੈਬ (belimumab), ਬੀਆਰ3-ਐਫਸੀ (BR3-Fc), ਏਐਮਜੀ-623 (AMG-623), ਐਟਾਸੀਸਪਟ (Atacicept), ਐਂਟੀ-ਬੀਆਰ3 (anti-BR3) ਜਾਂ ਅਲੇਮਟੂਜ਼ੁਮੈਬ (alemtuzumab) ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ
 • ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਇਓਲੌਜਿਕਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮਿਊਨੋਸਪ੍ਰੈਸਿਵ ਹਨ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਬਾਟਾਸੈਪਟ(abatacept), ਅਡਾਲੀਮੁਮਾਬ (adalimumab), ਅਨਾਕਿਨਰਾ (anakinra), ਐਨੀਫਰੋਲੂਮੈਬ (anifrolumab), ਬੈਨਰਾਲੀਜ਼ੁਮਾਬ (benralizumab), ਬ੍ਰੋਡਲੂਮਾਬ (brodalumab), ਕਨਾਕਿਨੁਮਾਬ (canakinumab), ਸਰਟੋਲਿਜ਼ੁਮਾਬ (certolizumab), ਡੁਪਿਲੁਮਾਬ (dupilumab), ਈਕੁਲੀਜ਼ੁਮੈਬ (eculizumab) ਐਟਨੇਰਸੇਪਟ (etanercept), ਗੋਲਿਮੁਮਾਬ (golimumab), ਗੁਸੇਲਕੁਮਾਬ (guselkumab), ਇਨਫਲਿਕਸਿਮੈਬ (infliximab), ਇੰਟਰਫੇਰੋਨ ਪ੍ਰੌਡਕਟ (ਅਲਫ਼ਾ, ਬੀਟਾ, ਅਤੇ ਪੈਗੀਲੇਟਡ ਫਾਰਮ) (interferon products (alpha, beta, and pegylated forms), ਇਕਸੀਕਿਜ਼ੂਮਾਬ (ixekizumab), ਮੇਪੌਲੀਜ਼ੁਮਾਬ (mepolizumab), ਨਤਾਲੀਜ਼ੁਮਾਬ (natalizumab), ਓਮਾਲੀਜ਼ੁਮਾਬ (omalizumab), ਰਵੂਲੀਜ਼ੁਮੈਬ (ravulizumab), ਰਸਿਲੀਜ਼ੁਮਾਬ (resilizumab), ਰਿਸਾਨਕੀਜ਼ੁਮਾਬ (Risankizumab), ਸਾਰਿਲੁਮਾਬ (sarilumab), ਸੈਕਯੂਕਿਨੁਮਾਬ (secukinumab), ਟਾਸਿਲਿਜ਼ੁਮਾਬ (tocilizumab), ਉਸਤੇਕਿਨੁਮਾਬ (ustekinumab) ਜਾਂ ਵੈਡੋਲਿਜ਼ੁਮਾਬ (vedolizumab).
 • ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਓਰਲ ਇਮਿਊਨ-ਸੱਪਰੈਸਿੰਗ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜ਼ੈਥੀਓਪ੍ਰਾਈਨ (azathioprine), ਬੈਰੀਸੀਟਿਨਿਬ (baricitinib), ਸਾਈਕਲੋਫੋਸਫਾਮਾਈਡ (cyclophosphamide), ਸਾਈਕਲੋਸਪੋਰੀਨ (cyclosporine), ਲੇਫਲੂਨੋਮਾਈਡ (leflunomide), ਡਾਈਮੇਥਾਈਲ ਫਿਰੳਟੲਮਰੈਟ (dimethyl fumerate), ਏਵਰੋਲੀਮਸ (everolimus), ਫਿੰਗੋਲੀਮੋਡ (fingolimod), ਮਾਈਕੋਫੇਨੋਲੇਟ (mycophenolate), ਸਿਪੋਨੀਮੋਡ (Siponimod), ਸਾਈਰੋਲੀਮਸ (sirolimus), ਟੈਕਰੋਲੀਮਸ (tacrolimus), ਟੋਫਸੀਟੀਨਿਬ (tofacitinib), ਉਪਡਾਸੀਟਿਨਿਬ (upadacitinib), ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ (methotrexate), ਡੈਕਸਾਮੇਥਾਸੋਨ (dexamethasone), ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਟੀਸੋਨ (hydrocortisone), ਪ੍ਰਡਨੀਸੋਨ (prednisone) (ਬਾਲਗ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਪਿਡੀਐਟ੍ਰਿਕ ਖੁਰਾਕ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ≥20 ਮਿ.ਗ੍ਰਾ. ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ <10 ਕਿ.ਗ੍ਰਾ. ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ≥2 ਮਿ.ਗ੍ਰਾ./ਕਿ.ਗ੍ਰਾ.), ਮਿਥਾਈਲਪ੍ਰੇਡਨੀਸੋਲੋਨ (methylprednisolone), ਜਾਂ ਟੈਰੀਫਲੂਨੋਮਾਈਡ (teriflunomide)
 • ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਟੀਰੌਇਡ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: (>14 ਦਿਨ): ਜੋ ਇਮਿਊਨ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੈਕਸਾਮੇਥਾਸੋਨ (dexamethasone), ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਟੀਸੋਨ (hydrocortisone), ਮਿਥਾਈਲਪ੍ਰੇਡਨੀਸੋਲੋਨ (methylprednisolone), ਜਾਂ ਪ੍ਰਡਨੀਸੋਨ (prednisone) (ਬਾਲਗ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਪਿਡੀਐਟ੍ਰਿਕ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ≥20 ਮਿ.ਗ੍ਰਾ. ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ <10 ਕਿ.ਗ੍ਰਾ. ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ≥2 ਮਿ.ਗ੍ਰਾ./ਕਿ.ਗ੍ਰਾ.)
 • ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਮਿਊਨ-ਸੱਪਰੈਸਿੰਗ ਇਨਫਿਉਯਨ/ ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲੈਡਰਿਬਾਈਨ (cladribine), ਸਾਈਕਲੋਫੋਸਫਾਮਾਈਡ (cyclophosphamide), ਗਲੈਟੀਰਾਮਰ (glatiramer), ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ (methotrexate)
 • ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਨਸੀ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਿਊਨ ਦਮਨ ਵਜੋਂ ਇੰਟਰਮੀਟੇਂਟ ਉੱਚ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੀਰੌਇਡ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਟੀ-ਸੈੱਲਾਂ, ਇਮਿਊਨ ਅਨਿਯਮਤਾ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੈਮੀਲਿਅਲ ਹੀਮੋਫੈਗੋਸਾਈਟਿਕ ਲਿੰਫੋਹਿਸਟੀਓਸਾਈਟੋਸਿਸ) ਜਾਂ ਕਿਸਮ 1 ਇੰਟਰਫੈਰੋਨ ਨੁਕਸਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ (ਜਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਈਮਿਊਨੋਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਡਿਸਔਰਡਰ ਜਾਂ ਐਂਟੀ-ਇੰਟਰਫੈਰੋਨ ਆਟੋ-ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਿਊਨ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਤੋਂ ਤੀਬਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਮਿਊਨੋਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸੇ ਬਾਲਗ ਜਾਂ ਪਿਡੀਐਟ੍ਰਿਕ ਇਮਿਊਨੋਲੋਜਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਇਮਿਊਨੋਗਲੋਬੂਲਿਨ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ (IVIG ਜਾਂ SCIG) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਈਮਿਊਨੋਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤਾ ਜਨੈਟਿਕ ਕਾਰਨ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਡਿਜੌਰਜ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਵਿਸਕੋਟ-ਐਲਡਰਿਚ ਸਿੰਡਰੋਮ)।

ਡਾਇਲਸਿਸ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਗੁਰਦਾ ਜਾਂ ਰੀਨਲ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ:

ਡਾਇਲਸਿਸ 'ਤੇ ਹਨ (ਹੀਮੋਡਾਇਲਸਿਸ ਜਾਂ ਪੈਰੀਟੋਨਿਅਲ ਡਾਇਲਸਿਸ) ਜਾਂ ਸਟੇਜ 5 ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (eGFR <15ml/min) ਹੈ ਜਾਂ ਗਲੋਮਰੁਲੋਨਫ੍ਰਾਈਟਿਸ (glomerulonephritis) ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੀਰੌਇਡ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲ ਗੈਟ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਦ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।

 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਜਾਂ SMS ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੌਲ ਸੈਂਟਰ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੌਂਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਲ ਕਰੇਗਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮਿਊਨੋਕੌੰਪ੍ਰਮਾਈਜ਼ਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਅਕਤੁਬਰ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ


ਗੈਰ-mRNA ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ-mRNA ਵੈਕਸੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਵਾਵੈਕਸ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਜੌਨਸਨ & ਜੌਨਸਨ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡੋਜ਼ 1 ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ:

ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡੋਜ਼ 1 ਦੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਜ਼ 2 ਦੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ mRNA ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਜਾਂ ਬੂਸਟਰ ਲਈ ਗੈਰ-mRNA ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਜ਼ 2 ਜਾਂ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ
 • ਗੈਰ-mRNA ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੇਟਲਿਸਟ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ 1-833-838-2323 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


​ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਟੀਕਾਕਰਣ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੱਛਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕਰੋ।

ਆਪਣੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣਾ ਅਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲੋ

ਨੋਟ: ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

1-833-838-2323ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ.ਏ. : 1-604-681-4261

ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰੋ।

1-833-838-2323ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ.ਏ. : 1-604-681-4261

ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰੋ।

 

ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ (ਖੁਰਾਕ) ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ:

ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ