Plano ng Pagbabakuna sa COVID-19

Epektibo at ligtas ang lahat ng bakuna sa COVID-19 sa Canada. Ang pinakamainam na bakuna ay ang bakunang available para sa iyo.

English繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی | Tagalog | 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी

Huling binago: Nobyembre 23, 2021

Para sa pinakabagong impormasyon, mangyaring bisitahin ang page sa wikang Ingles.

Sa page na ito:


Magpabakuna

Idinisenyo ang Plano ng Pagbabakuna sa COVID-19 ng BC upang magligtas ng buhay at mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Ang susunod na yugto ng plano ay nakatuon sa patuloy na proteksiyon ng lahat.

Dose 3 para sa mga taong taong may moderate (katamtaman) hanggang severe (malubha) na compromised o mahinang immune system

Makakatanggap ng pangatlong dose ng bakuna ang mga taong may moderate (katamtaman) hanggang severe (malubha) na compromised o mahinang immune system.

Booster dose

Lahat ng edad 18 taong gulang pataas ay maiimbitahan na magpabakuna para sa booster dose ng bakuna sa COVID-19.

Mga bakuna para sa mga batang edad 5 hanggang 11

Iimbitahan ang mga magulang na nagrehistro ang kanilang anak upang mag-book ng appointment. Pinapatakbo ng mga health authority (awtoridad sa kalusugan) ang mga child-friendly na klinika, nang may pinahabang oras ng operasyon pagkatapos ng oras ng eskwela at sa gabi.

Hindi pa nakapagpabakuna? Kung ikaw ay higit 12 taong gulang at hindi pa nakakapagpabakuna para sa iyong unang dose, magrehistro na ngayon.


Mga Bakuna sa Canada

Ang bakuna laban sa COVID-19 ay nagliligtas ng buhay. Hindi lamang pinoprotektahan ng mga bakuna ang mga taong nabakunahan, pinoprotektahan din nito ang mga taong nakapaligid sa iyo. Kapag mas maraming tao sa isang komunidad ang nabakunahan at protektado mula sa COVID-19, mas mahirap na kumalat ang COVID-19.

Ang British Columbia Centre for Disease Control BCCDC (Sentro sa Pagkontrol para sa Sakit ng British Columbia) ang pinakamahusay na mapagkukunan ng impormasyon ng bakuna sa COVID-19.

Mga naaprubahang bakuna

Ang mga naaprubahang bakuna sa COVID-19 ng Health Canada ay ligtas, mabisa at nagliligtas ng buhay. Sa ngayon, apat na bakuna ang inaprubahan ng Health Canada para magamit sa bansa.

Ang supply ng bakuna ay ipinamamahagi ng Pamahalaan ng Canada at tumatanggap ang B.C. ng nakalaan na dami ng dosis ng bakuna ayon sa batayan kada linggo.

Kaligtasan

Nagsagawa ang Health Canada ng isang mahigpit na siyentipikong pagsusuri ng mga available na medikal na ebidensiya upang masuri ang kaligtasan ng bakuna sa COVID-19 ng Pfizer at Moderna. Karaniwan lamang na makaramdam ng pag-alala o pag-aalinlangan kapag ang isang bagay ay bago.

  • Walang mga pangunahing alalahanin sa kaligtasan ang natukoy sa data na sinuri ng Health Canada
  • Makatitiyak tayo na ang Health Canada ay may masinsinang proseso ng pag-apruba na tinitiyak na ang mga bakuna at mga gamot na matatanggap natin ay ligtas

Maaari kang makakuha ng flu shot (bakuna sa trangkaso) anumang oras bago o pagkatapos ng bakuna sa COVID-19. Maghanap ng flu clinic.


Mga restriksiyon at katibayan ng bakuna