Plano ng Pagbabakuna sa COVID-19

Regular na ina-update ang Plano ng Pagbabakuna sa COVID-19 ng B.C. upang mapanatili kang protektado.

English繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی | Tagalog | 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 हिंदी

Huling binago: Hulyo 14, 2022

Para sa pinakabagong impormasyon, mangyaring bisitahin ang page sa wikang Ingles.

Sa page na ito:


Bakit kailangang magpabakuna 

Upang magkaroon ng pinakaepektibong proteksiyon laban sa mga malubhang kaso ng COVID-19, kailangan mo ng inisyal na serye ng bakuna at patuloy na pagpapabakuna para sa mga booster dose. Panatilihing updated sa iyong mga bakuna para magkaroon ng buong proteksiyon.

Unang serye ng bakuna 

Para sa karamihan, dalawang dose ang kanilang unang serye ng pagbabakuna para sa COVID-19. Ibinibigay ito humigit-kumulang 56 na araw sa pagitan ng isa’t isa. 

Kung ikaw ay immunocompromised o may mahinang immune system, maaaring kailangan mo ng pangatlo o pang-apat na dose upang makumpleto ang iyong unang serye ng bakuna. Makakatanggap ka ng imbitasyon para sa iyong pangatlong dose humigit-kumulang 4 na linggo pagkatapos ng iyong pangalawang dose.

Kailangan ng hindi bababa sa dalawang dose para makuha ang iyong pederal na katibayan ng bakuna para sa pagbiyahe.

Mga booster dose 

Nawawala ang inmunidad habang tumatagal ang panahon. Bahagi ng iyong regular na health care ang pagpapabakuna para sa booster dose.

 • Kung nakapagpabakuna ka lamang para sa iyong unang serye ng bakuna, kailangan mo ng booster
 • Kung hindi ka pa nakakapagpabakuna ng isang dose sa nakaraang 9 na buwan, kailangan mo ng booster
 • Kung nagkaroon ka na ng COVID-19, kailangan mo pa rin ng booster

Kailangan ko ng booster dose 


Kaligtasan ng bakuna 

Nagsagawa ang Health Canada ng isang masinsinang proseso ng pag-apruba na tumitiyak na ang mga bakuna at mga gamot na matatanggap natin ay ligtas.

 • Masusing sinuri ang mga bakuna bago ito maaprubahang gamitin 
 • Patuloy na sinusubaybayan ng Health Canada ang kaligtasan ng bakuna 
 • Walang mga pangunahing alalahanin sa kaligtasan ang natukoy sa data na sinuri ng Health Canada 

Basahin ang patnubay ng Health Canada tungkol sa kaligtasan at mga side effect ng bakuna sa COVID-19Sa ngayon, anim na bakuna ang inaprubahan ng Health Canada para magamit sa bansa.


 Magrehistro sa Get Vaccinated system 

Para mag-book ng appointment para sa iyong bakuna, kailangang nakarehistro ka sa provincial Get Vaccinated system. 

Magrehistro sa Get Vaccinated system. Isang beses mo lang kailangan magrehistro. 


Mayroon akong espesyal na health requirements 

 

Mga bata at kabataan 

Kabataang edad 12 hanggang 17 taong gulang

Pareho ang makukuhang dose ng bakuna ng mga edad 12 taong gulang pataas at mga nasa hustong gulang. Sa ilalim ng Infants Act (Batas para sa Mga Sanggol), maaaring magbigay ng pahintulot ang isang may sapat na gulang na menor de edad upang makatanggap ng pangangalagang pangkalusugan, tulad ng pagpapabakuna. 

Mga batang edad 5 hanggang 11

Mas kaunti ang dosis ng mga bakunang mRNA na Pfizer at Moderna  para sa mga bata kumpara sa parehong bakuna na ginagamit para sa mga youth (kabataan) at nasa hustong gulang. Kailangan ng mga bata ng mas kaunting dose ng bakuna para magkaroon ng parehong proteksiyon laban sa COVID-19. Alamin ang tungkol sa mga bakuna para sa mga batang 5 hanggang 11 taong gulang.

Mga batang 6 na buwang gulang hanggang 4 na taong gulang

Inaprubahan na ng Health Canada ang bakunang mRNA ng Moderna para sa mga batang edad 6 na buwan hanggang 4 na taong gulang. Magsisimula sa Agosto 2 ang mga appointment para sa mga bata.

Irehistro ang iyong anak sa Get Vaccinated system ngayon para makatanggap ng notipikasyon kapag maaari na silang mapabakunahan.

 

Mga taong may moderate (katamtaman) hanggang severe (malubha) na compromised o mahinang immune system 

Karaniwang magkakaroon ng mas mababang antibody response sa dalawang dose ng bakuna laban sa COVID-19 ang mga taong may moderate (katamtaman) hanggang severe (malubha) na compromised o mahinang immune system. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pagbibigay ng pangatlong dose upang makumpleto ang inisyal o unang serye ng mga bakuna ay makakatulong upang magkaroon ng mga antibody ang mga indibidwal na ito upang maprotektahan sila laban sa COVID-19.

Ang mga taong may moderate (katamtaman) hanggang severe (malubha) na compromised o mahinang immune system at natutugunan ang criteria ay kailangan ng pangatlong dose ng bakuna para makumpleto ang kanilang inisyal o unang serye. 

Kwalipikasyon para sa dose 3 ng may moderate (katamtaman) hanggang severe (malubha) na compromised o mahinang immune system

Sumailalim sa isang solid-organ transplant at sumasailalim sa immunosuppressive therapy:

 • Mga sumailalim sa isang solid organ transplant. Maaaring kabilang ang isang organ transplant sa puso, baga, atay, bato (liver), lapay (pancreas) o islet cells, bituka (bowel) o kombinasyon nito

Sasailalim o kasalukuyang sumasailalim sa aktibong paggamot para sa solid tumour o mga hematologic malignancy (tulad ng myeloma o leukemia):

 • Tatanggap, tumatanggap, o nakatanggap sa nakaraang 12 buwan ng systemic treatment para sa haematological malignancy, o nakatanggap sa nakaraang 24 na buwan ng anti-CD20 o iba pang B-cell depleting therapies para sa haematologic malignancy
 • Sasailalim, kasalukuyang sumasailalim, o sumailalim sa nakaraang 24 na buwan sa bone marrow, stem cell transplant o CAR-T o mga umiinom o tumatanggap ng immunosupressive drugs (mga gamot na pumipigil sa paggana ng immune system)
 • Tatanggap, kasalukuyang tumatanggap o nakatanggap sa nakaraang 6 na buwan ng anti-cancer systemic therapy para sa mga solid tumour (kabilang, ngunit hindi limitado sa cytotoxic chemotherapy; molecular targeted therapy, immunotherapy, monoclonal antibodies; bone modifying agents o gamot na ginagamit sa setting ng metastatic disease; mataas na dosis ng steroids hal. katumbas ng 20mg kada araw nang mahigit sa isang buwan ngunit hindi kasama ang mga pasyenteng tumatanggap lamang ng hormonal o bone modifying therapy sa adjuvant setting)
 • Nakaplano para sa radiation, kasalukuyan o nakatanggap ng radiation sa nakaraang 3 buwan
 • May diagnosis ng CLL/SLL, myeloma/plasmacytoma, o low grade lymphoma

Nakaraang AIDS defining illness (sakit na kaugnay sa AIDS) o nakaraang CD4 count na ≤ 200/mm3 o nakaraang CD4 fraction na ≤ 15% o anumang detectable na plasma viral load mula Enero 2021 o HIV infection at ≥ 65 taong gulang o perinatal HIV infection (impeksiyong HIV na nakuha habang ipinagbubuntis, ipinapanganak, o habang nagpapasuso)

Aktibong ginagamot gamit ang mga sumusunod na kategorya ng immunosuppressive therapy:

 • Nakatanggap sa nakaraang 2 taon ng gamot na may mga anti-CD20 agent o katulad na therapeutic agent: kabilang ang rituximab, ocrelizumab, ofatumumab, obinutuzumab, ibritumomab, tositumomab
 • Nagamot sa nakaraang 2 taon gamit ang mga B-cell depleting agent o katulad na therapeutic agent: kabilang ang: epratuzumab, MEDI-551, belimumab, BR3-Fc, AMG-623, atacicept, anti-BR3, alemtuzumab
 • Nagamot sa nakaraang 3 buwan sa pamamagitan ng mga biologic agent na nagpapahina ng immune system: kabilang ang abatacept, adalimumab, anakinra, anifrolumab, benralizumab, brodalumab, canakinumab, certolizumab, dupilumab, eculizumab, etanercept, golimumab, guselkumab, infliximab, interferon products (alpha, beta, at pegylated forms), ixekizumab, mepolizumab, natalizumab, omalizumab, ravulizumab, resilizumab, risankizumab, sarilumab, secukinumab, tocilizumab, ustekinumab, o vedolizumab
 • Nagamot sa nakaraang 3 buwan gamit ang mga oral immune-suppressing drug (gamot na iniinom na pumipigil sa paggana ng immune system): kabilang ang azathioprine, baricitinib, cyclophosphamide, cyclosporine, leflunomide, dimethyl fumerate, everolimus, fingolimod, mycophenolate, siponimod, sirolimus, tacrolimus, tofacitinib, upadacitinib, methotrexate, dexamethasone, hydrocortisone, prednisone (dosis para sa nasa hustong gulang o para sa mga bata na katumbas ang ≥20 mg kada araw o ≥2mg/kg araw-araw kung <10 kg ang timbang), methylprednisolone, teriflunomide o voclosporin
 • Nagamot sa nakaraang 3 buwan sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot na steroids o patuloy na iniksiyon ng steroids (>14 na araw) na nakakaantala sa response ng immune system: kabilang ang dexamethasone, hydrocortisone, methylprednisolone, o prednisone (dosis para sa nasa hustong gulang o para sa mga bata na katumbas ang ≥20 mg kada araw o ≥2mg/kg araw-araw kung <10 kg ang timbang),
 • Nagamot sa nakaraang 3 buwan gamit ang mga infusion/iniksiyon na immune-suppressing (gamot na pumipigil sa paggana ng immune system): kabilang ang cladribine, cyclophosphamide, glatiramer, methotrexate
 • Nagamot sa nakaraang 3 buwan gamit ang intermittent na mataas na dosis ng steroid na ibinigay para sa pampahina ng immune system bago ang intravenous enzyme replacement treatment

Mayroong combined immune deficiency na nakakaapekto sa mga T-Cell, immune dysregulation (partikular na ang familial hemophagocytic lymphohistiocytosis) o ang mga mayroong type 1 interferon defects (na dulot ng genetic primary immunodeficiency disorder o dahil sa anti-interferon autoantibodies).

Mayroong moderate (katamtaman) hanggang severe (malubha) na primary immunodeficiency na na-diagnose ng isang immunologist para sa nasa hustong gulang o para sa mga bata at kailangan ng patuloy na immunoglobulin replacement therapy (IVIG o SCIG) o may kumpirmadong genetic na dahilan (hal. DiGeorge syndrom, Wiskott-Aldrich syndrome) ang primary immunodeficiency.

Sumasailalim sa dialysis at/o may malubhang kidney o renal disease (sakit sa bato):

 • Sumasailalim sa dialysis (hemodialysis o peritoneal dialysis) o may stage 5 chronic kidney disease (eGFR <15ml/min o mayroong glomerulonephritis at tumatanggap ng steroid treatment

Makikipag-ugnayan sa iyo ang panlalawigang Get Vaccinated system tungkol sa kung paano at kailan mag-book ng pangatlong dose, humigit-kumulang 4 na linggo matapos makapagpabakuna para sa iyong pangalawang dose. 

 • Kung pinili mo ang komunikasyon sa pamamagitan ng email o SMS (text message), papadalhan ka ng isang link upang makapag-book ng appointment online 
 • Kung hiniling mo na tawagan ka, tatawag ang isang call centre agent upang makapag-book ka ng appointment 

Kung naniniwala kang natutugunan mo ang criteria ng mga taong may moderate (katamtaman) hanggang severe (malubha) na compromised o mahinang immune system at hindi pa natatawagan, makipag-ugnayan sa iyong health care provider. 


Mayroon pa rin akong mga tanong

Kung mayroon ka pang mga tanong tungkol sa pagpapabakuna sa B.C., konsultahin ang iyong doktor o health care provider.

Kung wala kang family doctor, tumawag sa 8-1-1.