Mga paaralang ligtas sa COVID-19

Para sa 2021/2022 school year, ang mga mag-aaral at staff ay full time na papasok sa classroom nang may mga naka-update na pangkalusugan at pangkaligtasang hakbang.

Huling binago: Nobyembre 23, 2021

English繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی | Tagalog | 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी

Para sa pinakabagong impormasyon, mangyaring bisitahin ang page sa wikang Ingles

Sa page na ito:


Aming plano para sa 2021/2022 school year

Ang mga mag-aaral at staff ay dapat:

Nanatiling available ang mga online at homeschooling program sa mga mag-aaral.

Nakipagtulungan ang K to 12 Education Steering Committee ng lalawigan sa Ministry of Education (Ministeryo ng Edukasyon) at sa BC Centre for Disease Control (BCCDC, Sentro sa Pagkontrol ng Sakit sa BC) upang makumpleto ang mga pinakabagong patnubay sa communicable disease (nakakahawang sakit) para sa school year na ito. Ang komite ay binubuo ng mga guro, magulang, support worker, pinuno ng paaralan, trustees, First Nations, Métis Nation at mga dalubhasa sa pampublikong kalusugan.

Sinasakop ng mga pinakabagong patnubay sa communicable disease ang maraming paksa, tulad ng pagsusuot ng mask, kalinisan ng mga kamay, pagbabakuna, pagtugon ng mga rehiyon sa pandemya, paglilinis, bentilasyon, mga pagtitipon, mga extracurricular na aktibidad, mga meal program at sports: 


Mga pangkalusugan at pangkaligtasang hakbang

Umiiral ang mga pangkaligtasang hakbang upang maprotektahan ang mga mag-aaral at staff at mabawasan ang pagkalat ng COVID-19. Kabilang dito ang mga epektibong personal na gawi tulad ng regular na paghuhugas ng kamay at pagsusuot ng mask.

Mga mask

Kailangang magsuot ng mask ang lahat ng mag-aaral, staff ng K to 12, at mga bisita sa lahat ng indoor o nasa loob na lugar, kabilang:

 • Sa mga desk
 • Mga school bus

Mahalaga para sa mga mag-aaral sa bawat baitang na magsuot ng masks sa loob ng mga gusali. Ang pagpapabakuna ang pinakamainam na paraan para maprotektahan ang lahat laban sa COVID-19.

Kabilang sa mga eksepsiyon sa patakaran sa pagsusuot ng mask ang:

 • Isang taong hindi kayang magsuot ng mask dahil sa kalusugan o pag-uugali
 • Isang taong hindi kayang magsuot o magtanggal ng mask nang walang tulong mula sa ibang tao
 • Pansamantalang pagtanggal ng mask para kilalanin ang taong may suot nito
 • Pansamantalang pagtanggal ng mask upang sumali sa isang edukasyonal na aktibidad na hindi maaaring isagawa nang may suot na mask. Halimbawa:
  • Pagtugtog ng isang wind instrument (instrumentong hinihipan)
  • Pagsali sa isang high-intensity na pisikal na aktibidad
 • Habang kumakain o umiinom
 • Isang tao ay nasa likod ng isang harang
 • Habang nagbibigay ng serbisyo sa may kapansanan o diverse ability (halimbawa, kahirapan sa pandinig), kung saan mahalaga ang mga visual cue, ekspresyon ng mukha at/o lip reading/paggalaw ng bibig

Mga daily health check

Ang lahat ng  mga mag-aaral at staff ay dapat na kumpletuhin ang isang daily health check (pang-araw-araw na pagsusuri ng kalusugan). Kung masama ang iyong pakiramdam, manatili sa bahay.

Responsable ang mga magulang at caregiver o tagapangalaga para sa pang-araw-araw na ebalwasyon ng kanilang mga anak bago sila papasukin sa paaralan.

Sisiguraduhin mga administrator ng paaralan na ang mga staff at ibang nasa hustong gulang na alam nilang sila ang responsable sa araw-araw na ebalwasyon ng kanilang mga sarili para sa mga sintomas bago dumating sa paaralan.

Gamitin ang daily health check app

Ang website at app ng K to 12 Health Check ay isang madaling paraan upang malaman kung dapat bang pumasok ang iyong anak sa paaralan batay sa kanilang mga sintomas. Kasama dito ang pinakabagong patnubay sa kalusugan at mayroong user-experience na angkop para sa mga mag-aaral ng K to 12.

I-download ang app:


Pagkakaroon ng distansiya

Hindi na kailangan ang mahigpit na pisikal na distansiya. Maaaring magpatuloy ang mga paaralan na magsagawa ng espasyo sa pagitan ng mga tao, kabilang ang:

 • Pangangasiwa ng daloy ng mga tao sa mga common area, kabilang ang mga pasilyo at malapit sa mga locker, upang maiwasan ang pagsisiksikan at madaling makadaan ang mga tao
 • Pagpigil sa pagsisiksikan sa mga oras ng pick-up (paghatid) at drop-off (pagsundo)
 • Pabigay ng paalala sa mga mag-aaral at staff tungkol sa pagrespeto ng personal na espasyo ng ibang tao, paggamit ng mga visual support, signage, prompt at video modelling hangga’t kailangan
 • Paggamit ng available na espasyo upang hindi magsiksikan ang mga tao
 • Pagdala sa mga mag-aaral sa labas hangga’t maaari

Bentilasyon

Dapat na tiyakin ng mga paaralan na ang mga sistema ng heating, ventilation and air conditioning (HVAC) ay naka-disenyo, pinapatakbo at isinasaayos ayon sa mga pamantayan ng Occupational Health and Safety (Kalusugan at Kaligtasan sa Trabaho) at WorkSafeBC.

Ginagamit ng ekspertong patnubay ang Reopening of Schools and Universities Guidelines ng American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) upang mapahusay ang kalidad ng hangin sa loob ng mga paaralana t mabawasan ang panganib ng transmisyon ng virus.

Inirerekomenda ng ASHRAE ang kombinasyon ng mga sumusunod na gawi:

 • Regular na inspeksiyon at pagmamantina ng mga HVAC system
 • Pagdagdag ng supply ng hangin mula sa labas upang ma-dilute ang mga contaminant sa loob ng gusali
 • Naka-upgrade na filtration, kabilang ang paglalagay ng mga MERV-13 filter kung saan possible
 • Paggamit ng ibang teknolohiya sa paglilinis o treatment ng hangin
 • Pangangasiwa ng paggamit ng enerhiya at distribusyon ng hangin sa pamamagitan ng automation control systems ng gusali

Mga update o replacement ng bentilasyon sa paaralan

Naglaan ng $77.5 milyong pondo ang lalawigan upang i-upgrade o palitan ang mga HVAC system sa paaralan sa buong 2021/2022. Kasama sa mga upgrade na ito ang:

 • Ganap na pagpapalit ng boiler at air-handling system
 • Mga upgrade sa fan coil systems
 • Mga filter rack upang makagamit ng mas malaking filter
 • Mas malaking ductwork
 • Pag-update ng mga occupancy sensor kasama ang direct digital control units para sa automation controlling air-flow rates ng gusali

Noong 2020/2021 school year, $10 milyon ng pederal na pondo ang ginamit upang:

 • I-update ang mga HVAC system upang madagdagan ang air-exchange sa 44 ng 60 school district
 • Bumili ng mahigit sa 45,000 ventilation filter
 • I-update ang mga filter sa mga MERV-13 filter sa 24 ng 60 school district

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa bentilasyon sa mga paaralan, tingnan ang HVAC Survey Report (PDF, 90KB)


Paglilinis at pagdidisimpekta sa mga paaralan

Magsasagawa ng pangkalahatang paglilinis ng mga paaralan, paglilinis at pagdidisimpekta ng mga madalas na hinahawakang lugar o patungan nang hindi bababa sa isang beses sa loob ng 24-oras at kapag ito ay nakikitang madumi.


Mga protocol laban sa COVID-19

Mga mag-aaral at staff na nagkasakit sa paaralan

Kung nagkaroon ng mga sintomas ang isang mag-aaral o miyembro ng staff sa paaralan:

 • Bibigyan sila ng mask at ihihiwalay mula sa kanilang mga kamag-aral at katrabaho
 • Babantayan at aalagaan ang mga batang inihiwalay
 • Makikipag-ugnayan sa magulang o tagapangalaga ng mag-aaral, at hihilingin na kaagad sunduin ang kanilang anak
 • Kaagad na papauwiin ang staff
 • Lilinisin at ididisimpekta ng mga staff sa paglilinis ang mga lugar na ginamit

Pagkakalantad sa COVID-19 sa paaralan

Kung kumpirmadong nagkaroon ng COVID-19 ang isang mag-aaral o miyembro ng staff, at sila ay potensiyal na nakakahawa habang sila ay nasa paaralan:

 • Iimbestigahan ito ng Public health upang malaman kung mayroong potensiyal na close contact (malapit na pakikisalamuha) sa loob ng paaralan

Kung nalaman na mayroong mga close contact sa loob ng paaralan, ang public health ay:

 • Magbibigay ng notipikasyon sa mga school administrator at hihilingin ang impormasyon upang makatulong sa contact tracing
 • Magbibigay ng patnubay kung ano ang mga susunod na hakbang

Ang public health ay maaaring:

 • Magrekomenda ng 14 na araw na self-isolation (pagbubukod ng sarili) kung kinakailangan
 • Magrekomenda ng self-monitoring (pagsubaybay sa sarili) para sa mga sintomas kung kinakailangan
 • Magbigay ng mga follow-up na rekomendasyon kung kinakailangan

Titiyakin ng mga paaralan na ang mga mag-aaral na kailangang mag-self-isolate ay maaaring maipagpatuloy ang kanilang programang pang-edukasyon. Sama-samang tutukuyin ng mga paaralan at opisyal ng pampublikong kalusugan kung mayroon pang ibang aksiyong kailangang isagawa.

Ipagbibigay alam ng public health sa mga magulang, tagapangalaga at pamilya kung natukoy bilang isang close contact ang iyong anak ng isang taong nagpositibo sa COVID-19.


Mga lokal na utos sa pampublikong kalusugan

Maaaring magkaroon ng mga lokal na utos sa pampublikong kalusugan para sa mga buong rehiyon o komunidad, kabilang ang mga paaralan, o para sa mga espesipikong pagkakataon o aktibidad sa loob ng isang health authority region.

Maaaring maglabas ang lokal na Medical Health Officer ng isang rekomendasyon para sa isang paaralan, grupo ng paaralan, isang school district o para sa lahat ng paaralan sa loob ng health authority region, upang magpatupad ng espesipikong karagdagang pangkalusugan at pangkaligtasang hakbang sa panahong ng mas mataas ng panganib.

Ang mga karagdagang hakbang sa rehiyon ay maaaring maging katulad ng mga ipinatupad noong 2020/2021 school year at maaaring kabilang ang:

 • Limitasyon sa mga pagtitipon at event
 • Pagbabago ng pagsasaayos ng silid-aralan o paggamit ng maraming aktibidad na magagamit nang husto ang espasyo sa pagitan ng mga tao at mabawasan ang harapang contact
 • Paglilimita ng mga bisita
 • Paghihigpit sa pagsusuot ng mask

Mga rapid response team

Mayroong anim na rapid response team upang masuportahan ang mga paaralan ng K to 12 sa buong lalawigan. Makikipagtulungan ang mga team sa mga school district, independiyenteng paaralan at mga health authority (awtoridad ng kalusugan) upang rumesponde sa mga exposure o pagkakalantad ng COVID-19 sa mga paaralan.

Mayroong mga kinatawan ang mga rapid response team mula sa staff ng paaralan at public health. Ang mga team ay:

 • Makikipagtulungan sa mga paaralan, school district at staff ng health authority upang masuri ang mga matinding pagkakataon ng exposure o pagkakalantad sa paaralan at masuportahan ang mga paaralan na mapahusay ang kanilang mga communicable disease plan kapag kinakailangan
 • Susuriin ang mga COVID-19 communicable disease plan ng paaralan o distrito at mga kaugnay na patakaran
 • Susuportahan ang mga paaralan sa pakikipag-ugnayan sa mga mag-aaral, staff at pamilya kaugnay sa prebensiyon ng nakakahawang sakit
 • Magsasagawa ng mga ebalwasyon ng kaligtasan ng paaralan
 • Susuportahan ang mga paaralan sa pagpapatupad ng mga recovery plan sa pandemya, kabilang ang pagtuon sa mental health at wellbeing (kalusugan at wellbeing ng kaisipan) at pagtugon sa mga epekto nito sa pag-aaral

Sa loob at labas ng classroom

Mga programa sa musika at pisikal na edukasyon

Maaaring lumahok ang mga mag-aaral sa mga programa sa musika at pisikal na edukasyon, nang mayroong karagdagang pangkaligtasang hakbang.

 • Hindi kailangan magsuot ng mask kapag nagsasagawa ng mga aktibidad na hindi maaaring gawin nang naka-mask, tulad ng pagtugtog ng wind instrument (instrumentong hinihipan) o paglahok sa isang high-intensity na pisikal na aktibidad
 • Dapat na patuloy na magsuot ng mask ang mga mag-aaral habang kumakanta
 • Lilinisin at ididisimpekta ang mga kagamitang pinaghahatian o ginagamit ng ibang tao at hinihikayat ang mga mag-aaral na maghugas ng mga kamay bago at pagkatapos ito gamitin
 • Hihilingin sa mga mag-aaral na huwag makipaghati o gumamit ng kagamitan ng iba na ginagamit ang bibig, tulad ng mouth piece o mouthguard ng instrumento, maliban na lamang kung ito ay nilinis at dinisimpekta sa pagitan ng paggamit nito

Sports, clubs at extracurricular na aktibidad

Maaaring magpatuloy ang mga aktibidad tulad ng pag-eensayo ng team para sa sports at mga palaro, sports academy at events. Susundin nito ang mga lokal, pangrehiyon at panglalawigang rekomendasyon sa pampublikong kalusugan at mga utos para sa mga pagtitipon at event sa komunidad.

 • Dapat na ganapin sa labas ang mga sport at extracurricular na aktibidad hangga’t maaari
 • Hihikayatin ang mga mag-aaral na maghugas ng kanilang mga kamay bago at pagkatapos gumamit ng kagamitan at takpan ang kanilang mga bibig kapag umuubo o bumabahing
 • Hihilingin sa mga mag-aaral na hindi makihati o gumamit ng kagamitan kasama ang ibang tao na ginagamit ang bibig, maliban na lamang kung ito ay nilinis at dinisimpekta sa pagitan ng paggamit nito

Mga programa sa pagkain sa paaralan

Normal na papatakbuhin ang mga serbisyo sa pagkain (mga meal program, cafeteria at fundraiser) sa 2021/2022 school year.

Ang mga school district na may kasalukuyang programa sa pagkain ay magpapatuloy na makipagtulungan sa mga partner sa komunidad upang magbigay ng suporta sa pagkain sa mga pamilyang nangangailangan, na alinsunod sa mga kasalukuyang patnubay sa pampublikong kalusugan


Mga playground

Ligtas na lugar ang mga playground. Walang ebidensiya ng transmisyon ng COVID-19 sa mga playground. Ang mga sumusunod na hakbang ay dapat isagawa kapag nagpupunta sa mga playground:

 • Tiyaking naghugs ng kanilang mga kamay ang mga mag-aaral bago at pagkatapos nilang maglaro sa labas
 • Bawasan ang direktang contact o pakikisalamuha ng mga mag-aaral

Mga assembly, concert at pagtitipon

Dapat na sundin ng mga mas malalaking indoor (nasa loob) na aktibidad tulad ng mga school assembly o iba’t ibang klase sa isang gym ang mga kasalukuyang restriksiyon o paghihigpit sa buong lalawigan at bawat rehiyon. Dapat na umupo ang mga kalahok sa lugar kung saan magagamit nila ang available na espasyo ng kwarto.


Karagdagang tulong para sa mga mag-aaral at staff

Mental health (kalusugan ng kaisipan)

Dahil sa pandemya, alam nating ang mga mag-aaral, guro, staff at administrator ay nagkaroon ng anxiety (pagkabalisa), stress at iba pang pangangailangan sa kalusugan ng kaisipan.

Nagbigay ang pamahalaan ng isang beses na $5 milyong pondo upang suportahan ang mga serbisyo sa mental health para sa mga mag-aaral at staff, na dagdag pa sa kasalukuyang pagpopondo. Makakatulong ang mga pondong ito upang palawakin ng mga kasalukuyang programa at magsimula ng mga bagong tulong upang matugunan ang mga pangangailangan sa kalusugan ng kaisipan ng mga mag-aaral at staff.

Noong tagsibol ng 2021, isang mental health working group ang itinatag na mayroong mga kinatawan mula sa BC Confederation of Parent Advisory Councils (BCCPAC), primary care, pamahalaan, Mga Katutubong guro at rights holders, grupong administratibo at unyon at iba pang stakeholder o kaakibat sa edukasyon. Binabalangkas ng working group ang mga mahalagang prinsipyo at bumubuo ng mga resource upang matiyak na natutugunan ang mga pangangailangan sa kalusugan ng kaisipan ng mga mag-aaral at staff.


Mga Katutubong mag-aaral

Ganap na ginagalang ng ministeryo ang hurisdiksiyon ng First Nations at ang kanilang karapatan na magsagawa ng kanilang sariling desisyon tungkol sa mga paaralan ng First Nations. Pumunta sa website ng First Nations Schools Association para sa mga pinakabagong update.

Upang maitaguyod ang rekonsilyasyon at upang umayon sa Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act, hinihiling sa mga pampubliko at independent na paaralan na makipagtulungan sa mga komunidad ng First Nations na mayroong mga mag-aaral na naka-enroll sa mga paaralan sa distrito hangga’t maaari upang talakayin ang plano sa pagbabalik sa paaralan sa Setyembre.

Makakatulong itong malaman ang mga potensiyal na akomodasyong kinakailangan upang suportahan ang mga mag-aaral na hindi makakabalik sa mga in-person (harapang) klase.

 • Ang mga school board at awtoridad ng indepentent na paaralan ay dapat na makipagtulungan sa Métis Nation British Columbia para sa mga plano para sa mga mag-aaral na Métis na pumapasok sa mga pampubliko o independent na paaralan
 • Dapat na tukuyin ng mga Board ang mga mag-aaral na Katutubo na maaaring nagkaroon ng negatibong epekto sa pag-aaral sa panahon ng suspensiyon ng harapang klase, nang mayroong tulong na nakaplano at binibigyang priyoridad

Mga international student

Kailangang mag-self-isolate nang 14 na araw ang mga international student na dumadating o bumabalik sa B.C. kung hindi pa sila fully vaccinated (nakapagpabakuna ng dalawang dose ng isang aprubadong bakuna sa COVID-19 nang mahigit sa 14 na araw bago ang pagdating). Aprubado ang mga sumusunod na bakuna para sa pagdating sa Canada:

 • Pfizer-BioNTech
 • Moderna
 • AstraZeneca/COVISHIELD
 • Janssen/Johnson & Johnson

Kailangang ding magsumite ng mga mag-aaral ng isang self-isolation plan at kumpletuhin ang pederal na ArriveCAN application bago dumating.


Mga programa sa edukasyon

In-class instruction

Walang substitute o kahalili ang in-class instruction (pag-aaral sa loob ng classroom). Nagbibigay ito sa mga mag-aaral ng harapan at pag-aaral na pinamumunuan ng isang guro, tumutulong sa panlipunan at emosyonal na pag-unlad at nakakabawas sa pakiramdam ng isolation.

Nagbibigay rin ang paaralan sa maraming mag-aaral ng mga suporta na hindi nila makukuha sa tahanan at mahalaga para sa kanilang pangkalahatang kalusugan.

Online learning

Parehong nag-aalok ng mga online class ang mga pampubliko at independent na online learning school. Dapat na kumuha ng isang full course load sa isang paaralan ang mga mag-aaral sa kindergarten hanggang Grade 7, habang ang mga mag-aaral sa Grade 8 hanggang 12 ay maaaring ganap na mag-aral mula sa bahay, o mag-aral sa paaralan at kumuha ng ilang course online.

Mayroong 48 na school district na may 53 pampublikong paaralan na nag-aalok ng mga online learning course. Nag-aalok rin ng mga course at programa ang mga independent online learning school.

Tuklasin ang online learning

Homeschooling

Ang homeschooling ay karaniwang pinamumunuan ng isang miyembro ng pamilya na nagbibigay ng programa sa edukasyon sa isang bata sa tahanan.

Tandaan: Ang mga nasa-homeschool ay hindi kwalipikadong makatanggap ng isang British Columbia Dogwood Graduation Certificate.

Tuklasin ang homeschooling

Homebound education

Kung mayroon kang anak na immunocompromised o mayroong malubhang medical na kondisyon, maaari kang maka-access sa homebound program. Makipag-ugnayan sa iyong local na school district para sa higit pang impormasyon.


Makipag-ugnayan sa iyong paaralan

Mayroong mga tanong? Ang iyong paaralan o distrito ang pinakamainam na lugar para humingi ng tulong.

Hanapin ang contact information ng paaralan

Tulong sa iba’t ibang wika

Mayroong mga serbisyo sa pagsasalin sa higit na 140 wika, kabilang:

 • 國粵語
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • فارسی
 • Français
 • Español
Tumawag sa 1-888-268-4319Available mula 7:30 am hanggang 8 pm