Mga paaralang ligtas sa COVID-19

Para sa 2021/2022 school year, papasok na nang full time sa classroom ang mga mag-aaral at staff.

English繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی | Tagalog | 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी

Huling binago: Abril 16, 2022

Para sa pinakabagong impormasyon, mangyaring bisitahin ang page sa wikang Ingles

Sa page na ito:


Mga hakbang para sa prebensiyon

Mayroong mga hakbang para sa prebensiyon upang mabawasan ang pagkalat ng COVID-19. Kabilang dito ang mga epektibong personal na gawi tulad ng mga daily health check, pagpapahinga sa bahay kapag may sakit at regular na paghuhugas ng kamay. Ang lahat ng mga mag-aaral at staff ay dapat:

 • Magpabakuna
 • Magsanay ng health awareness o kaalaman sa kalusugan
 • Manatili sa bahay kapag may sakit

Nanatiling available ang mga online at homeschooling program sa mga mag-aaral.

Health awareness

Binabawasan ng health awareness o kaalaman sa kalusugan ang pagkakataon ng isang tao na pumasok sa paaralan kung sila ay may sakit. Kabilang dito ang regular na pag-check ng mga sintomas ng pagkakasakit upang matiyak na ikaw o ang iyong anak ay hindi papasok sa paaralan habang may sakit.

Dapat na sundin ng mga mag-aaral, staff at iba pang nasa hustong gulang ang patnubay tungkol sa pampublikong kalusugan at mga rekomendasyon ng kanilang health care provider kapag sila ay may sakit.

Mga mask

Personal na desisyon para sa lahat ang pagsusuot ng mask o pantakip sa mukha. Ang desisyon na ito ay dapat suportahan at irespeto.

Patnubay para sa communicable disease (nakakahawang sakit)

Kabilang sa in-update na patnubay ang mga input mula sa Ministry of Education and Child Care, BC Centre for Disease Control (BCCDC), Indigenous rightsholders at mga partner sa edukasyon, kasama ang mga guro, magulang at school administrator.

Bentilasyon

Dapat na tiyakin ng mga paaralan na ang mga sistema ng heating, ventilation and air conditioning (HVAC) ay naka-disenyo, pinapatakbo at isinasaayos ayon sa mga pamantayan ng Occupational Health and Safety (Kalusugan at Kaligtasan sa Trabaho) at WorkSafeBC.

Gumagamit ng ekspertong patnubay upang mapahusay ang kalidad ng hangin sa loob ng mga paaralana t mabawasan ang panganib ng transmisyon ng virus. 

Naglaan ng $77.5 milyong pondo ang lalawigan upang i-upgrade o palitan ang mga HVAC system sa paaralan sa buong 2021/2022. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa bentilasyon sa mga paaralan, basahin ang HVAC Survey Report (PDF, 90KB).

Paglilinis at pagdidisimpekta sa mga paaralan

Magsasagawa ng pangkalahatang paglilinis ng mga paaralan, paglilinis at pagdidisimpekta ng mga madalas na hinahawakang lugar o patungan nang hindi bababa sa isang beses sa loob ng 24-oras at kapag ito ay nakikitang madumi.


Mga protocol laban sa COVID-19

Mga mag-aaral at staff na nagkasakit sa paaralan

Kung nagkaroon ng mga sintomas ang isang mag-aaral o miyembro ng staff sa paaralan:

 • Ihihiwalay sila mula sa kanilang mga kamag-aral at katrabaho
 • Babantayan at aalagaan ang mga batang inihiwalay
 • Makikipag-ugnayan sa magulang o tagapangalaga ng mag-aaral, at hihilingin na kaagad sunduin ang kanilang anak
 • Kaagad na papauwiin ang staff
 • Lilinisin at ididisimpekta ng mga staff sa paglilinis ang mga lugar na ginamit

Pagkakaroon ng COVID-19 sa paaralan

Ipagbibigay-alam ng mga paaralan sa public health at kanilang school community kung napansin nilang mas kaunti ang attendance kaysa normal, batay sa mga pamantayang itinakda ng public health. Iimbestigahan ito ng public health upang matukoy kung kailangang magsagawa ng karagdagang aksyon.

Mga lokal na utos sa pampublikong kalusugan

Maaaring magkaroon ng mga lokal na utos sa pampublikong kalusugan para sa mga buong rehiyon o komunidad, kabilang ang mga paaralan, o para sa mga espesipikong pagkakataon o aktibidad sa loob ng isang health authority region.

Maaaring maglabas ang lokal na Medical Health Officer ng isang rekomendasyon para sa isang paaralan, grupo ng paaralan, isang school district o para sa lahat ng paaralan sa loob ng health authority region, upang magpatupad ng espesipikong karagdagang pangkalusugan at pangkaligtasang hakbang sa panahong ng mas mataas ng panganib.

Mga rapid response team

Mayroong anim na rapid response team upang masuportahan ang mga paaralan ng K to 12 sa buong lalawigan. Nakikipagtulungan ang mga team sa mga school district, independent na paaralan at mga health authority (awtoridad ng kalusugan) upang rumesponde sa mga exposure o pagkakalantad ng COVID-19 sa mga paaralan.

Mayroong mga kinatawan ang mga rapid response team mula sa staff ng paaralan at public health. Ang mga team ay:

 • Nakikipagtulungan sa mga paaralan, school district at staff ng health authority upang suportahan ang pagbuo at implementasyon ng mga communicable disease prevention plan (plano para sa prebensiyon ng mga nakakahawang sakit) 
 • Sinusuportahan ang mga paaralan sa pakikipag-ugnayan sa mga mag-aaral, staff at pamilya kaugnay sa prebensiyon ng nakakahawang sakit 
 • Nagbibigay ng patnubay at suporta kung nakakaranas ang paaralan ng aktibidad sa COVID-19 na kaugnay sa mga paaralan 
 • Sinusuportahan ang mga paaralan sa pagpapatupad ng mga recovery plan sa pandemya, kabilang ang pagtuon sa mental health at wellbeing (kalusugan at wellbeing ng kaisipan) at pagtugon sa mga epekto nito sa pag-aaral 

Sa loob at labas ng classroom

Mga bisita sa paaralan

Dapat na sundin ng mga bisita ang communicable disease prevention plan ng paaralan, kasama dito ang pananatili sa bahay kapag may sakit. Ang paggamit ng mga pasilidad ng paaralan pagkatapos ng oras ng klase ay itinatalaga sa bawat lokalidad.  

Music, pisikal na edukasyon, sports, clubs at extracurricular na aktibidad

Pinapahintulutan ang lahat ng programa sa musika, pisikal na edukasyon, sports, clubs at extracurricular na aktibidad:

 • Lilinisin at ididisimpekta ang mga kagamitang pinaghahatian o ginagamit ng ibang tao bago at pagkatapos ito gamitin
 • Tiyakin na naghuhugas ng kamay ang mga mag-aaral 
  • Bago at pagkatapos gumamit ng kagamitang pinaghahatian o ginagamit ng ibang tao
  • Bago at pagkatapos maglaro sa labas
 • Hihilingin sa mga mag-aaral na huwag makipaghati o gumamit ng kagamitan ng iba na ginagamit ang bibig, tulad ng mouth piece o mouthguard ng instrumento, maliban na lamang kung ito ay nilinis at dinisimpekta sa pagitan ng paggamit nito
 • Hihikayatin ang mga mag-aara; na takpan ang kanilang mga bibig kapag umuubo o bumabahing

Mga assembly, pagtitipon at events

Walang limitasyon sa kapasidad para sa mga assembly, pagtitipon o event sa paaralan.

Mga programa sa pagkain sa paaralan

Normal na pinapatakbo ang mga serbisyo sa pagkain (mga meal program, cafeteria at fundraiser) sa 2021/2022 school year.

Ang mga school district na may kasalukuyang programa sa pagkain ay patuloy na nakikipagtulungan sa mga partner sa komunidad upang magbigay ng suporta sa pagkain sa mga pamilyang nangangailangan, na alinsunod sa mga kasalukuyang patnubay sa pampublikong kalusugan.


Karagdagang tulong para sa mga mag-aaral at staff

Mental health (kalusugan ng kaisipan)

Dahil sa pandemya, alam nating ang mga mag-aaral, guro, staff at administrator ay nagkaroon ng anxiety (pagkabalisa), stress at iba pang pangangailangan sa kalusugan ng kaisipan.

Nagbigay ang pamahalaan ng isang beses na $5 milyong pondo upang suportahan ang mga serbisyo sa mental health para sa mga mag-aaral at staff, na dagdag pa sa kasalukuyang pagpopondo. Makakatulong ang mga pondong ito upang palawakin ng mga kasalukuyang programa at magsimula ng mga bagong tulong upang matugunan ang mga pangangailangan sa kalusugan ng kaisipan ng mga mag-aaral at staff.

Noong tagsibol ng 2021, isang mental health working group ang itinatag na mayroong mga kinatawan mula sa BC Confederation of Parent Advisory Councils (BCCPAC), primary care, pamahalaan, Mga Katutubong guro at rights holders, grupong administratibo at unyon at iba pang stakeholder o kaakibat sa edukasyon. Binabalangkas ng working group ang mga mahalagang prinsipyo at bumubuo ng mga resource upang matiyak na natutugunan ang mga pangangailangan sa kalusugan ng kaisipan ng mga mag-aaral at staff.

Mga Katutubong mag-aaral

Ganap na ginagalang ng ministeryo ang hurisdiksiyon ng First Nations at ang kanilang karapatan na magsagawa ng kanilang sariling desisyon tungkol sa mga paaralan ng First Nations. Pumunta sa website ng First Nations Schools Association para sa mga pinakabagong update.

Mga international student

Kailangang sumunod sa patnubay sa pagbiyahe para sa COVID-19 ng pederal na pamahalaan ang mga international student na dumadating o bumabalik sa B.C.


Mga programa sa edukasyon

In-class instruction

Walang substitute o kahalili ang in-class instruction (pag-aaral sa loob ng classroom). Nagbibigay ito sa mga mag-aaral ng harapan at pag-aaral na pinamumunuan ng isang guro, tumutulong sa panlipunan at emosyonal na pag-unlad at nakakabawas sa pakiramdam ng isolation.

Nagbibigay rin ang paaralan sa maraming mag-aaral ng mga suporta na hindi nila makukuha sa tahanan at mahalaga para sa kanilang pangkalahatang kalusugan.

Online learning

Parehong nag-aalok ng mga online class ang mga pampubliko at independent na online learning school. Dapat na kumuha ng isang full course load sa isang paaralan ang mga mag-aaral sa kindergarten hanggang Grade 7, habang ang mga mag-aaral sa Grade 8 hanggang 12 ay maaaring ganap na mag-aral mula sa bahay, o mag-aral sa paaralan at kumuha ng ilang course online.

Mayroong 48 na school district na may 53 pampublikong paaralan na nag-aalok ng mga online learning course. Nag-aalok rin ng mga course at programa ang mga independent online learning school.

Homeschooling

Ang homeschooling ay karaniwang pinamumunuan ng isang miyembro ng pamilya na nagbibigay ng programa sa edukasyon sa isang bata sa tahanan.

Tandaan: Ang mga nasa-homeschool ay hindi kwalipikadong makatanggap ng isang British Columbia Dogwood Graduation Certificate.

Homebound education

Kung mayroon kang anak na immunocompromised o mayroong malubhang medical na kondisyon, maaari kang maka-access sa homebound program. Makipag-ugnayan sa iyong local na school district para sa higit pang impormasyon.


Kailangan ko ng tulong

Makipag-ugnayan sa iyong paaralan

Mayroong mga tanong? Ang iyong paaralan o distrito ang pinakamainam na lugar para humingi ng tulong.

Hanapin ang contact information ng paaralan

Tulong sa iba’t ibang wika

Mayroong mga serbisyo sa pagsasalin sa higit na 140 wika, kabilang:

 • 國粵語
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • فارسی
 • Français
 • Español
Tumawag sa 1-888-268-4319Available mula 7:30 am hanggang 8 pm