ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

English繁體中文 简体中文 Français | ਪੰਜਾਬੀ |فارسی  | Tagalog | 한국어 | Español عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी | Українська | Русский

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 9 ਅਗਸਤ, 2023

ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੇਜ ਦੇਖੋ

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਕੋਈ ਵਧੇਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ: 

  • ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ  
  • ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ  

ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਖੁਰਾਕ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਝੜ 2023 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। 


ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੜੀ

ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਫ਼ਤ, ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ

ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਮ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਯੋਜਨਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ

ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।


ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ

ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨੀਟੀ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ ਲਓ।


ਟੀਕਾਕਰਣ (ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।


ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਓ

ਗ਼ੈਰ-ਸਿਹਤ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਬੀ ਸੀ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਕੌਲ ਕਰੋ: 1-888-268-4319 ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ