ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

English繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی | Tagalog | 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी | Українська | Русский

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 11 ਮਈ, 2022

ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੇਜ ਦੇਖੋ

ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ
 

ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨੀਟੀ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
 

ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

70+ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਬੂਸਟਰ

70+ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ 55+ ਦੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਬੂਸਟਰ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।


ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਫ਼ਤ, ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। 

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ
 

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ।

ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾ
 

ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।  


ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ

ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ

ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਟੀਕਾਕਰਣ (ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।


ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ


ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਓ

ਗ਼ੈਰ-ਸਿਹਤ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਬੀ ਸੀ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਕੌਲ ਕਰੋ: 1-888-268-4319 ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਪੈਸਿਫਿਕ ਟਾਈਮ