ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਤੀ-ਕਿਰਿਆ

English | 繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی Tagalog | 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਨਵੰਬਰ 23, 2021

ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੇਜ ਦੇਖੋ

5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ

ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ


ਬੀ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ
 

ਬੀ.ਸੀ. ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ
 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ, 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਅਸਾਨ ਹੈ।  2009 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ (12+) ਹੁਣ ਯੋਗ ਹੈ। 

ਜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਪੇਡ ਸਿੱਕ ਲੀਵ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 


ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ  ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।

ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ।

ਬੀ ਸੀ ਰੀਸਟਾਰਟ

ਬੀ ਸੀ ਰੀਸਟਾਰਟ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਭਰੀ, ਚਾਰ-ਕਦਮ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਆਮ ਵਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ।

2021/2022 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹਨ।


ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ


ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਓ

ਗ਼ੈਰ-ਸਿਹਤ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਬੀ ਸੀ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਕੌਲ ਕਰੋ: 1-888-268-4319 ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਪੈਸਿਫਿਕ ਟਾਈਮ