Magpabakuna para sa iyong booster dose

Iimbitahan na kumuha ng booster dose ng bakuna sa COVID-19 ang lahat ng 18 taong gulang pataas, na sisimulan sa mga taong pinakamataas ang panganib.

English繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی | Tagalog | 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी

Huling binago: Nobyembre 29, 2021

Para sa pinakabagong impormasyon, mangyaring bisitahin ang page sa wikang Ingles.

Sa page na ito:


Bakit kailangan mo ng booster dose

Ang booster dose ay isang dagdag na iniksiyon ng bakuna na tumutulong sa iyong panatilihin at pahabain ang iyong proteksiyon laban sa COVID-19. Kapag nagpabakuna ka ng booster dose, tumutulong kang protektahan ang iyong sarili at ang mga taong nakapaligid sa iyo laban sa COVID-19.

Ang lahat ng mga booster dose ay bakunang mRNA

Makakatanggap ka ng bakunang Moderna o Pfizer (mRNA) para sa iyong booster dose. Interchangeable o maaaring pagpalitin ang mga bakunang ito.

Kung nakatanggap ka ng AstraZeneca para sa iyong una o pangalawang dose, makakatanggap ka ng Moderna o Pfizer para sa iyong booster.

Kailan mo maaaring makuha ang iyong booster dose

Ang panahon para sa iyong booster dose ay batay sa iyong antas ng panganib na magkaroon ng COVID-19, iyong edad at ang petsa kung kailan mo nakuha ang iyong pangalawang dose.

Kapag naging kwalipikado ka na, mananatili kang kwalipikadong makakuha ng bakuna. Hindi mo malalampasan ang pagkakataong makapagpabakuna para sa iyong booster dose.


Nobyembre 2021 hanggang Enero 2022: Mga pangunahing priority group

Mga senior na edad 70+

Iimbitahan ka na mag-book ng appointment para makapagpabakuna para sa iyong booster.

Ipapadala ang mga imbitasyon ayon sa iyong antas ng panganib o risk, pangkat ng edad (mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata ayon sa taon ng iyong kapanganakan) at ang petsa ng iyong pangalawang dose.

Kwalipikasyon

  • Mga ipinanganak noong 1951 o mas matanda (70+)

Mga Indigenous o Katutubo na edad 18+

Iimbitahan ka na mag-book ng appointment para makapagpabakuna para sa iyong booster kung nakarehistro ka sa Get Vaccinated system.

Ipapadala ang mga imbitasyon ayon sa iyong antas ng panganib o risk at petsa ng iyong pangalawang dose.

Kung hindi ka pa nakakatanggap ng imbitasyon sa para mag-book, maaaring hindi ka nakarehistro. Magrehistro na ngayon.


Kwalipikasyon

  • Mga Indigenous o Katutubo na ipinanganak noong 2003 o mas matanda (18+)

Mga rural at malayong Indigenous o Katutubong komunidad

Makakuha ng booster dose sa iyong komunidad mula sa iyong lokal na health authority (awtoridad sa kalusugan).


Kwalipikasyon

  • Mga nakatira sa mga rural at malayong Indigenous o Katutubong komunidad

Mga taong tumatanggap ng pangangalaga

Magpabakuna para sa booster dose mula sa health care worker na bumibisita sa iyo.


Kwalipikasyon

  • Mga residente sa mga pasilidad ng independent living
  • Mga tumatanggap ng long-term home support (pangmatagalang suporta sa tahanan)

Mga health care worker

Magpabakuna para sa booster dose mula sa iyong employer o sa isang klinika.


Kwalipikasyon

  • Mga health care worker na nakatanggap ng kanilang pangalawang dose noong o bago ang Marso 15

Mula Enero 2022: Lahat sa B.C.

Mula Enero 2022, ang mga 18 taong gulang pataas ay makakakuha ng imbitasyon para sa booking sa pagitan ng 6 hanggang 8 buwan pagkatapos ng petsa ng kanilang pangalawang dose. Patuloy kang poprotektahan ng una at pangalawang dose ng bakuna sa COVID-19 hanggang makatanggap ka ng isang booster dose.

Kailangan mo ng imbitasyon para makapag-book ng appointment. Hindi ka maaaring magpunta sa isang drop-in clinic para sa mga booster.

Mga taong nakapagpabakuna ng AstraZeneca

Kung nakapagpabakuna ka ng AstraZeneca para sa parehong una at pangalawang dose, iimbitahan kang mag-book ng iyong booster dose pagkatapos ng humigit-kumulang 6 na buwan. Halimbawa, kung nakapagpabakuna ka ng pangalawang dose ng AstraZeneca noong Hulyo 15, makakatanggap ka ng imbitasyon ng booking sa unang bahagi ng Enero 2022.


Maghanda para sa iyong booster dose

Upang makuha mo ang iyong imbitasyon para makapag-book, kailangang nakarehistro ka sa panlalawigang sistema sa rehistrasyon na Get Vaccinated at dapat na pinakabago ang iyong record ng pagbabakuna.

Kung hindi ka sigurado, kumpirmahin ang iyong impormasyon sa lalong madaling panahon.

Pag-book ng appointment

Kapag panahon mo na para mabakunahan para sa iyong booster dose, maaari kang mag-book ng appointment sa isang vaccine clinic o botika. Tulad ng ginawa mo para sa dose 1 o dose 2, gamitin ang confirmation number upang makapili ng lokasyon, petsa at oras. Maaari mo itong gawin online o sa pamamagitan ng pagtawag.

Kung gusto mong makapagpabakuna ng iyong booster dose kasabay ang isang kapamilya, kailangan ninyo parehong mag-book ng appointment.


Kailangan ko ng tulong

Tumawag sa: 1-833-838-2323 Pitong araw sa isang linggo, 7 am hanggang 7 pm (PDT) | Mayroong mga tagasalin

Mula sa labas ng Canada at USA: 1-604-681-4261

Nagbibigay ang Video Relay Services (VRS) ng libreng interpretasyon sa sign language para sa mga nakarehistrong deaf, may kahirapan sa pandinig o mga indibidwal na may kapansanan o kahirapan sa pagsasalita.