ਕੋਵਿਡ-19 ਬੂਸਟਰ ਲਓ

ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

English 繁體中文 | 简体中文 Français ਪੰਜਾਬੀ فارسی  | Tagalog 한국어 Español عربى  | Tiếng Việt | 日本語 हिंदी Українська Русский

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 11 ਫਰਵਰੀ, 2023

ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਉ

ਇਸ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ :


ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੀਕਾਕਰਣ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਸੀ। 2021 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਏੰਟਾਂ ਲਈ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੂਸਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।


ਕੋਵਿਡ-19 ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਸੱਦੇ

ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਈਵੇਲੈਂਟ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਤਝੜ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ।

ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਓ

ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਅੱਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਬੂਸਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਏ। ਪੱਤਝੜ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਬੂਸਟਰ ਅਤੇ ਫਲੂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ-ਇਨ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਕੁਝ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੌਪ-ਇਨ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਾ  ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।


ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉਮਰ ਵਰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਉਮਰ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਾਈਵੇਲੈਂਟ ਬੂਸਟਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਬਾਈਵੇਲੈਂਟ ਮੌਡਰਨਾ ਜਾਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਾਈਵੇਲੈਂਟ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਓਮਿਕਰੌਨ ਵੇਰੀਏਂਟਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

5 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ

ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੂਸਟਰ ਟੀਕੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਵੇਲੈਂਟ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੜੀ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਈਵੇਲੈਂਟ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ- mRNA ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਈ mRNA ਵੈਕਸੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ-mRNA ਵੈਕਸੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਵਾਵੈਕਸ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਜੌਨਸਨ & ਜੌਨਸਨ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ  


ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ

ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਡੋਜ਼ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੁਕਿੰਗ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਥੌਰਟੀ ਦੇ ਕਲਿਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 15 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ:

ਇੰਫੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ (mature) ਨਾਬਾਲਗ ਵਜੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਉਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਾਲਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਤਾਂ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 

 

ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਂ।

ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ

 • ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅੰਗ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਕਿਡਨੀ, ਜਿਗਰ, ਫੇਫੜੇ, ਦਿਲ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਜ਼)

ਕੈਂਸਰ

 • ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਮੌਲੀਕੂਲਰ ਥੈਰੇਪੀ, ਇਮਿਊੂਨੋਥੈਰੇਪੀ, ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼, ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਹਾਰਮੋਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 • ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
 • ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰ-ਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਜਾਂ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਕੈਂਸਰ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਊਕੀਮੀਆ, ਲਿੰਫੋਮਾ, ਮਾਈਲੋਮਾ, ਮਾਈਲੋਡਿਸਪਲੈਸਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ)
 • ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਜਾਂ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ  ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਮਿਊਨੋਸਪ੍ਰੈਸੈਂਟ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ।

ਗੰਭੀਰ ਸਾਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਿਕ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਹੈ
 • ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਡਿਐਟ੍ਰਿਕ ਓਬਸਟ੍ਰਕਟਿਵ ਲੰਗ  ਡੀਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਪਿਡਿਐਟ੍ਰਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ।
 • ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮੇ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਮੇ ਲਈ ਬਾਇਲੌਜਿਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੇਫ਼ੜਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ:
  • ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
  • ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੇਫ਼ੜਾ ਬਦਲੀ ਕਰਨ (ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ) ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟੀਰੀਅਲ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਪਲਮੋਨੇਰੀ ਫ਼ਾਈਬਰੋਸਿਸ/ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਲੰਗ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਪਿਡਿਐਟ੍ਰਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ

ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

 • ਤੁਹਾਨੂੰ  ਹੋਮੋਜ਼ੇਗੋੁਸ ਸਿੱਕਲ ਸੈੱਲ ਰੋਗ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈੱਲਸੀਮੀਆ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ:
  • ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਯਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ
  • ਤੁਸੀਂ ਆਇਰਨ ਕਿਲੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ
  • ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਯਨ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਪੱਧਰ 70 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ
  • ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ
  • ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿੱਲੀ (ਸਪਲੀਨ) ਕਢਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ
 • ਤੁਸੀਂ ਅਟਿੱਪੀਕਲ ਹੈਮੋਲਿੱਟਿਕ ਯੂਰਿਮਿਆ ਸਿੰਡਰਮ (aHUS) ਜਾਂ ਪੈਰੋਕਸੀਮਲ ਨੌਕਟਰਨਲ ਹਿਮੋਗਲੋਬੀਨੂਰਿਆ ਵਾਲੇ 12+ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ।

ਹੋਰ ਦੁਰਲੱਭ ਰੋਗ

 • ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ (ਪਾਚਕ) (ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਰੋਗ) ਮਾਹਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਥਿਰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨੁਕਸ ਹਨ:
  • ਯੂਰੀਆ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨੁਕਸ
  • ਮੀਥਾਈਲਮੈਲੋਨਿਕ ਐਸੀਡਿਊਰੀਆ
  • ਪਰੋਪਾਉਨਿਕ ਐਸੀਡਿਊਰੀਆ
  • ਗਲੂਟੈਰਿਕ ਐਸੀਡਿਊਰੀ
  • ਮੇਪਲ ਸਿਰਪ ਯੂਰਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼
 • ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਮਿਊਨੋ ਡੈਫੀਸ਼ੈਨਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤਹਾਨੂੰ ਟੀ-ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਮਬਾਈਨਡ ਡੈਫੀਸ਼ੈਨਸੀਜ਼ ਹਨ; ਫੈਮਿਲੀਅਲ ਹੀਮੋਫੈਗੋਸੀਟਿਕ ਲਿਮਫਿਓਸਿਸਟਿਓਸੀਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪ 1 ਇੰਟਰਫੇਰੋਨ ਨੁਕਸ ਹਨ।

ਸਪਲੇਨੈਕਟਮੀ

 • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿੱਲੀ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿੱਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ (ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਐਸਪਲੇਨੀਆ)

ਇਨਸੂਲੀਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ

 • ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਲਈ ਇਨਸੂਲੀਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ (ਟੀਕੇ ਜਾਂ ਪੰਪ ਦੁਆਰਾ)

ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਾਹਜਤਾ

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰੀਬਰਲ ਪਾਲਸੀ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੌਧਿਕ/ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧਤ ਅਪੰਗਤਾ (ਆਈ.ਡੀ.ਡੀ.) ਹੈ
 • ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ:
  • 12+ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਰਸਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
  • ਐਟ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਘਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ)

ਗੁਰਦੇ / ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ

 • ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲਸਿਸ 'ਤੇ ਹੋ (ਹੀਮੋਡਾਇਆਲਿਸਸ ਜਾਂ ਪੈਰੀਟੋਨੀਅਲ ਡਾਇਲਸਿਸ)
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ 5 ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਗੁਰਦੇ (ਕਿਡਨੀ) ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ (ਤੁਹਾਡਾ eGFR 15 ਮਿ.ਲੀ. / ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ)
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੋਮੇਰੂਲੋਨਫ੍ਰਾਈਟਿਸ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਰੌਇਡ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

ਨਿਊਰੋਮਸਕੂਲਰ / ਨਿਊਰੋਲੌਜਿਕ ਜਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਾਂ ਬੀ-ਲੈਵਲ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਏਅਰਵੇਅ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਦਬਾਅ (ਬੀ-ਪੈਪ) ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਇਮਿਊਨੋਸਪਰੈਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਡੋਜ਼ ਸਟੀਰੌਇਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਘੱਟਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਗ ਬਦਲੀ (ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ), ਫ਼ੇਫ਼ੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਉਮੇਟੌਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦਵਾਈ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ (ਜਾਂ ਤਰੀਕਾਂ) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੋ।

 • ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਬਾਇਉਲੌਜਿਕਸ:
  abatacept, adalimumab, anakinra, benralizumab, brodalumab, canakinumab, certolizumab, dupilumab, etanercept, golimumab, guselkumab, infliximab, interferon products (alpha, beta, and pegylated forms), ixekizumab, mepolizumab, natalizumab, ocrelizumab, ofatumumab, omalizumab, resilizumab, risankizumab, sarilumab, secukinumab, tocilizumab, ustekinumab, or vedolizumab
   
 • ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਬਾਇਉਲੌਜਿਕਸ:
  alemtuzumab, rituximab
   
 • ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ (ਅਕਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ) ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਿਉਨ-ਸਪਰੈਸਿੰਗ ਦਵਾਈਆਂ:
  azathioprine, baricitinib, cyclophosphamide, cyclosporine, leflunomide, dimethyl fumerate, everolimus, mycophenolate, sirolimus, tacrolimus, tofacitinib, upadacitinib, methotrexate, dexamethasone, hydrocortisone, prednisone, methylprednisolone, or teriflunomide
   
 • ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ (ਚਿਰਕਾਲੀਨ ਬਿਮਾਰੀ) ਲਈ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਟੀਰੌਇਡ:
  dexamethasone, hydrocortisone, methylprednisolone, or prednisone 
   
 • ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਇਮਿਉਨ-ਸਪਰੈਸਿੰਗ ਇਨਫ਼ਿਉਯਨ:
  cladribine, cyclophosphamide, glatiramer, methotrexate

12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਲੋਕ, ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੜੀ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

1-833-838-2323 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਵਜੋਂ ਸਵੈ-ਪਛਾਣ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਗਲੀ ਉਪਲਬਧ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲਿਵਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਉਸ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ/ਦੀ ਹੈ।  

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਇੰਡਿਜਨਸ (ਮੂਲਵਾਸੀ) ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।


ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਟ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ:

ਮੈਨੂੰ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। ਫ਼ੋਨ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।

ਕਾਲ ਕਰੋ: 1-833-838-2323 ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ । ਅਨੁਵਾਦਕ ਉਪਲਬਧ ਹਨ

ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ.ਏ. : 1-604-681-4261