Kuhanin ang iyong pangalawang dose ng bakuna

Pinabibilis ng B.C. ang mga appointment para sa ikalawang dose para sa lahat ng mga kwalipikadong tao dahil sa nadagdagang supply ng bakuna.

English繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی | Tagalog | 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी

Huling binago: Hulyo 9, 2021

Para sa pinakabagong impormasyon, mangyaring bisitahin ang Ingles na pahina

Sa page na ito:


Impormasyon para sa mga taong nakakuha ng bakunang Pfizer o Moderna

Maimbitahan na mag-book ng appointment

Humigit-kumulang 8 linggo pagkatapos ng iyong unang dose, makakatanggap ka ng imbitasyon sa pamamagitan ng text, email o tawag upang mag-book para sa iyong pangalawang dose.

Ang schedule ng pangalawang dose ay kapareho ng para sa unang dose

Ipapadala ang unang round ng mga imbitasyon sa mga taong nakatanggap ng kanilang unang dose noong Marso o Abril.

Pagkatapos noon, ipapadala ang mga imbitasyon ayon sa kung kailan nila natanggap ang kanilang unang dose. Halimbawa, kung nakapagpabakuna ka ng iyong unang dose noong mga unang linggo ng Mayo, iimbitahin kang mag-book ng appointment para sa huling bahagi ng Hunyo.

Tulad ng iyong unang appointment, pipili ka ng isang lokasyon, petsa at oras. Dapat ay mayroon kang appointment bago ka dumating sa isang klinika. Hinihikayat ka rin na dalhin ang iyong card ng record ng pagbabakuna o ipakita ang iyong online record ng pagbabakuna sa Health Gateway.

Hindi ako nakakuha ng isang imbitasyon para mag-book ng aking pangalawang dose

Ipinapadala ang mga imbitasyon para sa pag-book ng appointment sa pamamagitan ng panlalawigang Get Vaccinated system ng pagbabakuna. Dapat kang nakarehistro sa sistema upang makatanggap ng imbitasyon.

Kung nawawala ang iyong imbitasyon sa booking ng pangalawang dose, dapat kang magparehistro sa sistema nang isang beses. Kasama rito ang mga taong nag-book ng kanilang unang dose bago ang Abril 6 sa pamamagitan ng isang call centre ng awtoridad sa kalusugan:

  • Mga Senior
  • Mga Elder o Nakatatanda
  • Mga Katutubo
  • Mga clinically extremely vulnerable (lubos na bulnerable dahil sa klinikal na diagnosis) 
  • Mga health care worker

Magparehistro ngayon

Pinapadalhan ng sulat ang mga taong ito upang magbigay ng paalala na sila ay magparehistro.

Pagkakaroon at pagpipilian para sa bakunang mRNA

Parehong mabisang maipagpapalit at ligtas na paghaluin ang mga mRNA na bakuna ng Pfizer at Moderna.

Kung hindi mo matandaan kung anong bakuna ang nakuha mo bilang iyong unang dosis o ang petsa ng iyong appointment para sa unang dose, maaari mong tingnan ang iyong card ng record ng pagbababakuna o online na record ng pagbabakuna sa pamamagitan ng Health Gateway


Impormasyon para sa mga taong nakakuha ng bakuna ng AstraZeneca/COVISHIELD

Makikipag-ugnayan kami sa iyo humigit-kumulang 8 linggo pagkatapos ng iyong unang dose para makapag-book ka para sa iyong pangalawang dose.

Maaari mong piliin ang alinman sa AstraZeneca/COVISHIELD o isang bakunang mRNA (Pfizer o Moderna) para sa iyong pangalawang dose. Walang pangkaligtasang alalahanin ang dapat isipin kung nais mong magpabakuna ng Pfizer o Moderna para sa iyong pangalawang dose.

Bago ka magdesisyon, inirerekomenda naming basahin ang impormasyon tungkol sa pagpipilian para sa pangalawang dose mula sa BCCDC.

Gusto kong mabakunahan ng AstraZeneca/COVISHIELD para sa aking pangalawang dose

Makukuha ang iyong pangalawang dose ng AstraZeneca/COVISHIELD batay sa kung saan ka nakapagpabakuna ng iyong unang dose.

Kung nakuha mo ang iyong unang dose sa isang lokal na botika, wala kang kailangang gawin. Huwag tawagan ang botika.

Makikipag-ugnayan sa iyo ang botika kung saan ka nagpabakuna para sa iyong unang dose para mag-book ng iyong appointment para sa pangalawang dose.

Dalhin ang iyong card ng record ng pagbabakuna o ipakita ang iyong online record ng pagbabakuna sa Health Gateway sa araw ng iyong appointment.

Kung nakarehistro ka sa Get Vaccinated na panlalawigang registration system, maaaring mong hindi bigyang pansin ang imbitasyon para sa booking. Hindi mo ito kailangan para mabakunahan sa isang botika.

Maaari kang mag-book ng appointment online o sa pamamagitan ng pagtawag sa isang botika sa iyong komunidad.

Dalhin ang iyong card ng record ng pagbabakuna o ipakita ang iyong online record ng pagbabakuna sa Health Gateway sa araw ng iyong appointment. Kailangan mo rin magpakita ng ID na may litrato.

Nakalista ang mga botika ayon sa health authority region (rehiyon ng awtoridad sa kalusugan).

Humanap ng appointment sa:

Gusto kong mabakunahan ng Pfizer o Moderna para sa aking pangalawang dose

Kung gusto mong mabakunahan ng Pfizer o Moderna para sa iyong pangalawang dose, kailangang nakarehistro ka sa Get Vaccinated na panlalawigang registration system.

Kung nakarehistro ka na, hintayin ang iyong imbitasyon para sa booking. Kung nakipag-ugnayan sa iyo ang botika, tanggihan ang appointment sa kanila at sabihing magpapabakuna ka ng Pfizer o Moderna para sa iyong pangalawang dose.

Sa klinika

Magdala ng ID na may larawan at iyong booking confirmation sa iyong appointment. Hinihikayat ka rin na dalhin ang iyong card ng record ng pagbababakuna o ipakita ang iyong record ng pagbabakuna sa pamamagitan ng Health Gateway.

Sa araw ng iyong appointment, mababakunahan ka ng alinman sa Pfizer o Moderna.


Kailangan ko ng tulong sa pagbabakuna para sa aking pangalawang dose

Kung mayroon kang mga katanungan o kung hindi sigurado kung nakarehistro, tumawag sa call centre. 

Tumawag sa: 1-833-838-2323 | Pitong araw sa isang linggo, 7 am hanggang 7 pm (PDT), mayroong mga tagasalin