ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  

English | 繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ فارسی  | Tagalog 한국어 Español عربى Tiếng Việt 日本語 हिंदी

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: 30 ਦਸੰਬਰ, 2022

ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੇਜ ਦੇਖੋ

ਇਸ ਪੰਨੇ ’ਤੇ:


ਮਾਸਕ

ਇਨਡੋਰ ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਹਤ ਆਰਡਰ ਹੇਠ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੋਣ ਹੈ।

ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ,ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਫੈਰੀਜ਼ ‘ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।  

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਕ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੀਏ।

ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਥਾਵਾਂ

ਵੈਕਸੀਨ ਕਲਿਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।


ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ

 ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ:

  • ਨਿੱਜੀ ਇਕੱਠ
  • ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਊਨਰਲ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਿਤ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ
  • ਧਾਰਮਕ ਸੇਵਾਵਾਂ
  • ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
  • ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਪੱਬ, ਬਾਰ ਅਤੇ ਨਾਈਟਕਲੱਬ

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਪੱਬ, ਬਾਰ ਅਤੇ ਨਾਈਟਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।


ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। 


ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਅਸਿਸਟਡ ਲਿਵਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਵਿਖੇ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ

ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਅਸਿਸਟਡ ਲਿਵਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਫੈਸਿਲੀਟੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਅਸਿਸਟਡ ਲਿਵਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ: Ministry of Health – Overview of Visitors in Long-Term Care and Seniors’ Assisted Living – December 29, 2022 (PDF, 589KB)

ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ

ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਅਸਿਸਟਡ ਲਿਵਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

  • 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ
  • ਡਾਕਟਰੀ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 
  • ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ

12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ ਲਈ ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜੈਨ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਘਰ ਵਿਖੇ ਟੈਸਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

ਸਾਰੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।