ਪੂਰੇ ਪਰਾਂਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਪੂਰੇ ਪਰਾਂਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ (PHO) ਦੁਆਰਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਕਟ (EPA) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ, ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ:  8 ਫਰਵਰੀ, 2021

ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੇਜ ਦੇਖੋ

ਇਸ ਪੰਨੇ ’ਤੇ:


ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਤੇ ਪੀ ਐਚ ਓ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਦੇਸ਼, ਜੋ ਪੀ ਐਚ ਓ ਦੁਆਰਾ 5 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ PHO order – Gatherings and Events (PDF) ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਵੈੱਬਪੇਜ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਰਡਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਪੀ ਐਚ ਓ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੇਲ ਜੋਲ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ  ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡਰ 19 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੀ ਐਚ ਓ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ

ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰ ਬੱਬਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:

 • ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੁਲਾਓ
 • ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਕਯਾਰਡ, ਪੈਟੀਓ, ਡਰਾਈਵ-ਵੇਅ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਵੋ
 • ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਲੇਡੇਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨਾ ਕਰੋ

ਕੋਰ ਬਬਲ

ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰ ਬਬਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ:

 • ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸਵੀਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵੀਟ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਰੂਮਮੇਟਸ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ

ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਕਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰ ਬੱਬਲ ਉਹ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਆਰਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਦੋਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਡਾਕ, ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਗਰੋਸਰੀੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰ ਬੱਬਲ ਵਾਲੇ ਦੋ ਲੋਕ ਹਨ।

 • ਜੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼  'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ:

 • ਸੈਰ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਰ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ
 • ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
 • ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
 • ਜਨਤਕ ਪੂਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਕੇਟਿੰਗ ਰਿੰਕ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੋਵਿਡ-19 ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਚਲ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਸੈਕਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕਠ ਅਤੇ ਈਵੈਂਟ

ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਈਵੈਂਟ ਅਤੇ ਇੱਕਠਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ:

 • ਸੰਗੀਤਕ ਜਾਂ ਥੀਏਟਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
 • ਗਾਲਾਜ਼
 • ਮੂਕ ਨੀਲਾਮੀ
 • ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣਾ

ਡਰਾਈਵ ਇਨ ਈਵੈਂਟ

ਡਰਾਈਵ ਇਨ ਈਵੈਂਟ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ - 19 ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਰਾਈਵ ਇਨ ਈਵੈਂਟ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਕਾਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰ ਬਬਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵ ਇਨ ਈਵੈਂਟ ਕੋਵਿਡ -19 ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਰਾਈਵ ਇਨ ਈਵੈਂਟ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ:

 • ਡਰਾਈਵ-ਇਨ ਮੂਵੀਜ਼
 • ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਵਿਸ

ਡਰਾਪ ਆਫ ਈਵੈਂਟ

ਡਰਾਪ ਆਫ ਈਵੈਂਟ ਕੋਵਿਡ -19 ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਡਰਾਪ ਆਫ ਈਵੈਂਟ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ:

 • ਫੰਡਰੇਜ਼ਰ
 • ਟੌਆਏ ਡਰਾਈਵ

ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵ ਇਹ ਅਤੇ ਡਰਾਪ ਆਫ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।
 • ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਦੁਆਰ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖੋ
 • ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ

ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈਵੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ (PHO) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ।

 • ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਸਟਾਫ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ
 • ਜੇ ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਸਕਾਰ, ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :

 • ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ।
 • ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨ ’ਤੇ।

ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਤੇ  ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
 • ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ​ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਜਿਵੇਂ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਅਗਿਆਤ।
 • ਗੰਭੀਰ ਸਰਵਿਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ

ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਸੂਪ ਕਿਚਨ
 • ਸ਼ੈਲਟਰਜ਼ ਤੇ ਭੋਜਨ
 • ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੈਰਟੀਆਂ

ਖਾਣੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਪੈਕਡ ਭੋਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

 • ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਬੀ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ (BCCDC) ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ।

ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਸੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ।

ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਘਰ ਦਿਖਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੇ।

ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

 • ਕਿਸੇ ਚਰਚ, ਸਭਾ ਘਰ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲਓ।
 • ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੂਰੋਂ ਜਾਂ ਵਰਚੂੁਅਲ ਵਿਕਲਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੂਮ ਜਾਂ ਸਕਾਈਪਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਚਿੰਤਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰੀਟੇਲ ਬਿਨਜ਼ਸਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:

 • ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਥਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ
 • ਇਸ ਸੀਮਾ (ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ 
 • ਜਿੱਥੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੰਕੇਤ ਉਪਲਭਦ ਕਰਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਣ

ਕੰਮ-ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱੁਗਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ’ਤੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਾਓ।

ਕੰਮ-ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ

ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ 21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

 • ਸਿੱਖਿਅਕ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮ
 • ਸੰਗੀਤ
 • ਆਰਟ
 • ਡਾਂਸ
 • ਡਰਾਮਾ
 • ਮਨੋਰੰਜਕ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮ
 • ਆਊਟਡੋਰ ਕਸਰਤ

ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਵਿਵਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਸਰਤ

ਉੱਚ ਤੀਬਰਤਾ ਗਰੁੱਪ ਇਨਡੋਰ ਕਸਰਤ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

ਇਨਡੋਰ ਉੱਚ ਤੀਬਰਤਾ ਗਰੁੱਪ ਕਸਰਤ ਗਤੀਵਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਮੂਹਿਕ ਕਸਰਤ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਦਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਉੱਚ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਕਸਰਤ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • ਹੋਟ ਯੋਗਾ
 • ਸਪਿਨ ਕਲਾਸਾਂ
 • ਐਰੋਬਿਕਸ
 • ਬੂਟਕੈਂਪ
 • ਉੱਚ ਤੀਬਰਤਾ ਸਰਕਟ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਪੱਖ
 • ਉੱਚ ਤੀਬਰਤਾ ਇੰਟਰਵਲ ਟਰੇਨਿੰਗ (HIIT)

ਘੱਟ ਤੀਬਰਤਾ ਗਰੁੱਪ ਇਨਡੋਰ ਕਸਰਤ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

ਇਨਡੋਰ ਘੱਟ ਤੀਬਰਤਾ ਗਰੁੱਪ ਕਸਰਤ ਗਤੀਵਧੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਮੂਹਕ ਕਸਰਤ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਦਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

 • ਯੋਗਾ (ਹਾਥਾ)
 • ਘੱਟ ਤੀਬਰਤਾ ਕਸਰਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਡੀਓ
 • ਪਿਲਾਟੀਜ਼
 • ਹਲਕੀ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ
 • ਸਟਰੈਚਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ
 • ਟਾਇ-ਚੀ
 • ਘੱਟ ਤੀਬਰਤਾ ਬਾਰੇ ਕਲਾਸਾਂ

 ਬਿਜ਼ਨਸ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਡਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਗਰੁੱਪ ਘੱਟ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਲਈ-ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼-14 ਦਸੰਬਰ, 2020 (PDF, 490KB)

ਜਿੰਮ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਜਿੰਮ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ -19 ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖੇਡਾਂ

ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਟੀਮ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਐਥਲੀਟ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।

ਇੱਕ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਅਥਲੀਟ ਵਜੋਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪੈਸੀਫਿੱਕ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਐਥਲੀਟ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਜਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਫਸਟ ਏਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ।

ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਡਾਂ, ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਵਰਗੀਆਂ ਐਥਲੈਟਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਉਣ, ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਐਥਲੀਟ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਮ ਕਲੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:

 • ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਸਕੇਟਰ ਜੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਰਨਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਇੱਕ ਸੋਕਰ ਖਿਡਾਰੀ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਟਰੇੇਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

ਬਾਲਗ ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਟੀਮ ਖੇਡਾਂ

22 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਬਾਸਕਟਬਾਲ
 • ਚੀਅਰਲੀਡਿੰਗ
 • ਕੌਮਬੈਟ ਖੇਡਾਂ
 • ਫਲੋਰ ਹਾਕੀ
 • ਫਲੋਰ ਰਿੰਗੈਟ
 • ਰੋਡ ਹਾਕੀ
 • ਆਈਸ ਹਾਕੀ
 • ਰਿੰਗੈਟ
 • ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ
 • ਨੈੱਟਬੈਲ
 • ਟੀਮ ਸਕੇਟਿੰਗ
 • ਸੋਕਰ
 • ਵਾਲੀਬਾਲ
 • ਇਨਡੋਰ ਬੋਲੰਿਗ
 • ਲਾਅਨ ਬੋਲੰਿਗ
 • ਕਰਲੰਿਗ
 • ਲੈਕਰੋਸ
 • ਹਾਕੀ
 • ਅਲਟੀਮੇਟ
 • ਰਗਬੀ
 • ਫੁੱਟਬਾਲ
 • ਬੇਸਬਾਲ
 • ਸੋਫਟਬਾਲ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲਗ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਡਰਿੱਲ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ:

 • ਦੋ ਲੋਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਨਡੋਰ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
 • ਚਾਰ ਲੋਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ 3 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਨਿਜੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।

ਯੂਥ ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਟੀਮ ਖੇਡਾਂ

21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ viaSport's Return to Sport Phase 2 guidance ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਖੇਡਾਂ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 • ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਸ਼ੋਕੀਆ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੀਗਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

22 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਪੱਬ ਅਤੇ ਬਾਰ ਲਈ ਪੀ ਐੱਚ ਓ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਕੋਰ ਬਬਲ)।

ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਈਵੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਪੱਬ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ।

ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ.ਸੀ. ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਜਨਤਕ ਇਨਡੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਈ ਈ ਪੀ ਏ ਆਦੇਸ਼

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ ਪੀ ਏ ਮਾਸਕ ਮੈਨਡੇਟ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ  ਜਨਤਕ ਇਨਡੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਮਾਸਲ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੈ:

 • ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ, ਬੋਧਿਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ
 • ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ
 • 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ
 • ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਮਾਸਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ  ਜਨਤਕ ਇਨਡੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੀਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਮਾਲਜ਼, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ
 • ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ
 • ਏਅਰਪੋਰਟ
 • ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ
 • ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ, ਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਾਈਡ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ’ਤੇ
 • ਪੂਜਾ ਸਥਾਂਨਾਂ ’ਤੇ
 • ਲਾਇਬਰੇਰੀ
 • ਪੋਸਟ-ਸੈਕਡੰਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਕੋਰਟ ਹਾਊਸ (ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 
 • ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ
 • ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ
 • ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ
 • ਕਮਿਊਨਟੀ ਸੈਂਟਰ
 • ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੈਂਟਰ
 • ਸਿਟੀ ਹਾਲ
 • ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਪੱਬ ਅਤੇ ਬਾਰ, ਜਦ ਟੇਬਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ
 • ਜਦ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਖੇਡ ਅਤੇ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਫੈਸਲਟੀ ਵਿੱਚ

ਮਾਸਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ $230 ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ:

 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਡੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ
 • ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
 • ਗਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਠੋਰ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ

ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੋਨਡੋ ਦੀਆਂ ਆਮ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਐਲੀਵੇਟਰ
 • ਹਾਲਵੇਅ
 • ਲੌਬੀ
 • ਪੌੜੀਆਂ

ਇਨਡੋਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਐਲੀਵੇਟਰ
 • ਕਿਚਨ
 • ਹਾਲਵੇਅ
 • ਬਰੇਕ ਰੂਮ

ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਆਉਣ ਜਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:

 • ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰੋ।
 • ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕੋਰ ਬਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰੋ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀ ਹੈ?

ਕੀ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ,ਇਸਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

 • ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਯਾਤਰਾ।
 • ਡਾਕਟਰੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਲਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।

 • ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋਵੋ
 • ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, 2 ਮੀਟਰ
 • ਇੱਕਲੇ,ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਕੋਰ ਬਬਲ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ
 • ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਊਟਡੋਰ ਰਹੋ
 • ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰੋ
 • ਇਨਡੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਕਮਿਊਨਟੀਆਂ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਿਊਨਟੀਆਂ ਲਈ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਮਿਊਨਟੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਟਰੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਜੇ ਬੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ

ਇਸ ਸਮੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਣ ਲਈ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਹੀ ਯਾਤਰਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

B.C. travel information ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ।


ਲਾਗੂਕਰਨ

ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪੀ ਐੱਚ ਓ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਆਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।