Anahim Lake RCMP Victim Services

Address:

6647 Christensen Rd.
Anahim Lake, BC  V0L 1C0

Phone: 250 742-3211

Fax: 250 742-3596