Ang Ispekulasyon at Pag Bakante na Buwis

Ang Ispekulasiyon at Pagkabakanteng buwis ay isang pangunahing panukalang-batas sa pagharap sa krisis sa pabahay sa mga pangunahing sentro ng lunsod sa British Columbia, kung saan ang mga presyo ng bahay at mga renta ay lumulubog mula sa abot ng maraming taga-British Columbia. Ang pamahalaang panlalawigan ay kumikilos dahil ang mga taong nakatira at nagtatrabaho sa B.C. ay karapat-dapat sa isang abot-kayang lugar upang tawagin na bahay.

Ang Ispekulasiyon at Pagkabakanteng buwis ay bahagi ng 30-Point Plan (30-Puntong Plano) ng pamahalaan upang gawing mas abot-kaya ang pabahay para sa mga tao sa aming lalawigan.

Ang bagong taunang buwis ay idinisenyo upang:

  • Itaguyod ang mga dayuhan at lokal na nakikipagsapalaran na may sariling tirahan sa B.C. ngunit hindi nagbabayad ng mga buwis dito;
  • Gawing mainam ang pabahay  para sa mga tao ang mga bakanteng tahanan;
  • Itaas ang kita na direktang sumusuporta sa abot-kayang pabahay.

Lahat ng mga may-ari ng tirahan ari-arian sa itinalagang mga rehiyon na maaaring pabuwisin ng B.C. ay dapat kumpletuhin ang isang taunang pahayag. Higit sa 99% ng taga-British Columbia ang tinatantiyang hindi sakop sa pagbabayad ng buwis.

Kung paano ma-eksempsiyon ang iyong sarili

Upang makuha ang iyong eksempsiyon, kailangan mong itala ang iyong ari-arian ng Marso 31, 2019 - at madaling gawing ito, alinman sa pamamagitan ng telepono o online. Ang impormasyong kakailanganin mo upang itala ang iyong pahayag ng ari-arian ay ipapadala sa kalagitnaan ng Pebrero sa lahat ng mga may-ari ng tirahan sa loob ng mga nabubuwisang lugar. Makipag-ugnay sa amin kung inaasahan mo ang isang sulat ng pahayag mula sa amin at hindi nakatanggap ng isa sa kahulian ng Pebrero.

Pakitandaan na kung ang iyong ari-arian ay may higit sa isang may-ari, kahit na ang ibang may-ari ay ang iyong asawa, isang hiwalay na pahayag ay dapat gawin ng bawa't may-ari. 

Paano sisingilin ang buwis kung hindi ka eksempted

Ang halaga ng Ispekulasiyon at pagkabakanteng buwis ay nag-iiba depende sa buwis ng paninirahan ng may-ari at kung ang may-ari ay isang mamamayan ng Canada, permanenteng residente, o isang miyembro ng isang tagapaglingkod na pamilya. Sa pamamagitan ng pagpapataw ng pinakamataas na kabayaran sa mga dayuhang may-ari at mga tagapaglingkod na pamilya (ang mga kumikita ng karamihan ng kita sa labas ng lalawigan at nagbabayad ng maliit o walang buwis sa kita sa BC), ang ispekulasiyon at pagkabakanteng buwis ay isang paraan upang tiyakin na itong mga may-ari ng mga ito ay nagbabayad ng kanilang makatarungang bahagi sa mga buwis.

Nalalapat ang buwis sa ispekulasiyon at pagkabakante batay sa pagmamay-ari noong Disyembre 31 bawa't taon.

Tandaan: Ang ispekulasiyon at pagkabakanteng buwis ay naiiba sa bakanteng na bahay na buwis sa Lungsod ng Vancouver

Basahin ang mga sagot sa mga tanong tungkol sa haka-haka at pagkabakanteng buwis at matutunan kung paano ipahayag, ang mga mabubuwisang rehiyon at ang mga magagamit na mga eksempsiyon.

Mapatala upang makatanggap ng mga pagbabago habang ang bagong impormasyon tungkol sa ispekulasiyon at pagkabakanteng buwis ay magagamit.

Ang ispekulasiyon at pagkabakanteng buwis ay nakatanggap ng Royal na pahintulot sa Batasan. Ang impormasyong ito ay hindi kapalit ng batas