Mga bakuna para sa kabataang edad 12 hanggang 17 taong gulang

Kung ipinanganak ka noong 2009 o mas matanda (12+), kwalipikado ka nang makapagpabakuna. Maaari kang magpabakuna nang mag-isa, kasama ang iyong mga magulang o isang pinagkakatiwalaang nasa hustong gulang.

English | 繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ فارسی | Tagalog | 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी

Huling binago:  Hunyo 8, 2021

Para sa pinakabagong impormasyon, mangyaring bisitahin ang page sa wikang Ingles

Sa page na ito:


Impormasyon para sa kabataang edad 12 hanggang 17 taong gulang

Madali lamang ang pagpapabakuna. Maaari kang pumunta sa iyong appointment nang mag-isa, gumawa ng magkakasabay na plano kasama ang mga kaibigan upang mag-book ng appointment o hilingin sa isang magulang o isang pinagkakatiwalaang nasa hustong gulang na tulungan ka. 

Sa ilalim ng Infants Act (Batas para sa Mga Sanggol), maaari kang magbigay ng pahintulot bilang isang may sapat na gulang na menor de edad upang makatanggap ng pangangalagang pangkalusugan, tulad ng pagpapabakuna. 

Magpabakuna nang mag-isa o kasama ang iyong mga kaibigan

Kung nais mong mabakunahan nang nag-iisa o kasama ang grupo ng mga kaibigan, dapat bawa't isa sa inyo ay may appointment.

Upang makapag-book ng appointment, kailangan mo munang magrehistro. Pagkatapos mong magrehistro, makikipag-ugnayan kami sa iyo para mag-book ng iyong appointment para sa bakuna. 

Magrehistro online o sa pamamagitan ng pagtawag

Magrehistro ngayon

Kapag nagrehistro ka, dapat mong ibigay ang iyong Personal Health Number (Personal na Numerong Pangkalusugan.  

Hanapin ang iyong Personal Health Number sa likod ng iyong lisensya sa pagmamaneho ng B.C., BC Services Card (Card para sa mga Serbisyo sa B.C.) o CareCard.

Magpabakuna kasama ang isang pinagkakatiwalaang nasa hustong gulang

Kung sa tingin mo ay mas komportable ka na mabakunahan kasama ang isang pinagkakatiwalaang nasa hustong gulang, maaari silang sumama sa iyong appointment.

Ang isang pinagkakatiwalaang nasa hustong gulang ay maaaring:

  • Isang magulang, lolo't lola, Nakatatanda o kamag-anak
  • Kaibigan o kapitbahay
  • Social worker, community support worker o guro

Humiling ng tulong sa pinagkakatiwalaang nasa hustong gulang na kilala mo.


Impormasyon para sa mga magulang, mga tagapagbigay ng pangangalaga at mga pinagkakatiwalaang nasa hustong gulang

Madaling lamang pabakunahan ang isang bata. 

Sa ilalim ng Infants Act (Batas para sa Mga Sanggol), ang mga bata ay maaaring magbigay ng pahintulot bilang isang may sapat na gulang na menor de edad upang makatanggap ng pangangalagang pangkalusugan, tulad ng pagpabakuna. Hindi nila kinakailangan ang pahintulot ng magulang.

Mga opsyon sa pagbabakuna ng mga sambahayan at grupo

Una, irehistro ang lahat ng mga batang ipinanganak noong 2009 o mas matanda (12+) sa iyong sambahayan (mga kasama sa bahay) o grupo na kailangang mabakunahan. Pagkatapos magrehistro, mag-book ng appointment para sa bawat bata.

Abala ang mga klinika para sa pagbabakuna at mayroon lamang limitadong dose ng bakuna bawat araw. Maigting na hinihikayat ang lahat na mag-book ng isang appointment para sa bawat bata na dadalhin mo sa isang klinika.

Nakatira ako sa isang maliit na komunidad

Ang mga awtoridad sa kalusugan na nagsisilbi sa maliliit na komunidad ay bumubuo ng mga plano para sa mga klinika para sa pagpapabakuna ng kabataan. 

Irehistro ang isang bata

Magrehistro online o sa pamamagitan ng pagtawag

Irehistro ang isang bata

Kapag nagparehistro ka, dapat mong ibigay ang Personal Health Number (Personal na Numerong Pangkalusugan) ng bata.  

Depende sa edad ng bata, maaaring mahahanap ang kanilang Personal Health Number sa likod ng kanilang lisensya sa pagmamaneho ng B.C., BC Services Card (Card para sa mga Serbisyo sa B.C.) o CareCard.


Ano ang aasahan ko pagdating sa klinika para sa pagpapabakuna

Pagdating mo sa klinika para sa pagpapabakuna, kukumpletuhin mo ang proseso ng pag-check-in. Mainam din na magdala ng isang piraso ng ID o pagkakakilanlan ng bata, halimbawa:

  • BC Services Card
  • Lisensya ng nagmamaneho sa B.C.
  • School ID card
  • Sertipiko ng kapanganakan
  • Bank card