Mga pagbabawal sa buong lalawigan

Mga paghihigpit sa buong lalawigan

Nasa lugar ang mga paghihigpit sa lalawigan upang makatulong na mapatigil ang pagkalat ng COVID-19. Ang ilang mga paghihigpit ay ginawa ng Kalusugan [Provincial Health Officer (PHO)] sa ilalim ng Batas sa Kalusugan ng Publiko [Public Health Act] at ang iba pa ay ginagawa sa ilalim ng Batas sa Programa ng Emerhensiya [Emergency Program Act (EPA)]. Karamihan sa mga utos ay maaaring ipatupad ng mga opisyal ng pulisya at pagpapasunod  at pagpapatupad.

Ang pahinang ito ay huling pinagbago: Pebrerbo 8, 2021

Para sa pinakabagong impormasyon, mangyaring bisitahin ang Ingles na pahina

Sa pahinang ito:


Utos ng PHO sa mga pagtitipon at mga kaganapan

Ang nilalamang ito ay isang buod ng isang berbal na utos na pina-abot ng PHO noong Pebrero 5, 2021 at ang PHO na utos - Mga Pagtitipon at mga Kaganapan [Gatherings and Events (PDF)] na dokumento. Hindi ito ligal na payo at hindi nagbibigay ng interpretasyon ng batas. Sa kaganapan ng anumang pagkakasalungatan o pagkakaiba sa pagitan ng webpage na ito at ng utos, ang utos ay tama at ligal at dapat sundin. 

Sa utos ng PHO, ang lahat ng pagtitipon at mga kaganapan ay sinuspinde upang makabuluhang bawasan ang paghahatid ng COVID-19 na nauugnay sa mga pakikipag-ugnay sa lipunan. Ang utos ay nagsimula noong Nobyembre 19, 2020 ng hatinggabi at mananatili sa lugar hanggang sa karagdagang abiso batay sa direksyon mula sa PHO.

Mga pagtitipon sa mga tirahan o mga tirahan na bakasyunan

Walang mga panlipunang pagtitipon ng anumang laki sa inyong tirahan kasama ang sinuman maliban sa inyong sambahayan o, kung nakatira kang mag-isa, ang inyong pangunahing sambahayan. Halimbawa:

 • Huwag mag-anyaya ng mga kaibigan o mga kamag-anak sa inyong tirahan o tirahan na bakasyunan
 • Huwag magtipon sa iyong bakuran, patio, daanan ng sasakyan o kung saan man sa inyong pag-aari
 • Huwag magpunong-abala ng mga araw ng paglalaro para sa mga bata

Pangunahing Sambahayan (Core Bubble)

Para sa karamihan ng mga tao, ang kanilang core bubble ay ang kanilang pangunahing sambahayan. Ang pangunahing sambahayan ay isang grupong mga tao na naninirahan sa parehong tirahan. Halimbawa: 

 • Kung ikaw ay may isang paupahang suite sa iyong bahay, ang suite ay isang hiwalay na tirahan
 • Kung ikaw ay nakatira sa isang apartment o bahay na may mga kasama sa kuwarto, lahat kayo ay mga miyembro ng parehong sambahayan

Para sa mga taong nakatira nang nag-iisa, ang isang core bubble ay isang pinakamarami ng dalawang tao na regular mong nakikita.

Ang mga utos ay hindi nakakaapekto sa mga kaayusan kung saan ang mga bata ay nakatira sa dalawang magkahiwalay na sambahayan. Ang mga bata ay maaaring magpabalik-balik sa pagitan ng dalawang mga tirahan.

Para sa mga umaasa sa isang miyembro ng pamilya o malapit na mga kaibigan para sa suporta sa mga bagay tulad ng pagsusundo ng mga bata pagkatapos ng paaralan o paghahatid ng mga mahahalagang bagay tulad ng koreo, gamot o mga groseri, ang mga aktibidad na ito ay maaaring magpatuloy.

Ang malugod na pagtanggap sa iyong anak sa bahay mula sa unibersidad ay pinahihintulutan. Hindi ito itinuturing na isang panlipunang pagtitipon. 

Ang mga taong nakatirang mag-isa ay maaaring magkaroon ng dalawang mga bisita sa kanilnag tirahan para sa panlipunang dahilan. Sila ay ang dalawang tao sa iyong pangunahing bubble.

 • Kung ang dalawang taong iyon ay regular na nakikipag-ugnayan sa bawa't isa, maaari nilang bisitahin ang tirahan ng taong nakatirang mag-isa nang magkasabay

Ang mga taong nakatirang mag-isa ay maaari ding bumisita sa isa pang tirahan na may higit sa isang okupante.

Mga pinapayagang aktibidad sa ilalim ng utos

Ang mga aktibidad na ito ay hindi itinuturing na isang panlipunang pagtitipon:

 • Paglalakad. Dapat mong tiyakin na ang paglalakad ay hindi maging isang grupo ng mga taong nagpupulong sa labas
 • Ang mga magulang ay maaring magpatuloy na mag-carpool ng mga bata patungo at mula sa paaralan
 • Mga lolo't lola na nagbibigay ng pangangalaga sa bata
 • Mga pampublikong palanguyan at pampublikong skating rink, kapag hindi nauugnay sa isang kaganapan, ay pinapayagan na magpatuloy na gumana na mayroong isang Planong Pangkaligtasan sa COVID-19

Mga pagtitipon at mga kaganapan ayon sa sektor

Ipinagbabawal ang mga kaganapang pangkultura at pagtitipon. Halimbawa:

 • Mga pagpapalabas ng ng musikal o teatro
 • Mga gala
 • Mga tahimik na subasta
 • Mga panonood ng pelikula sa mga sinehan

Mga drive-in na kaganapan

Ang mga drive-in na kaganapan ay maaaring magpatuloy sa isang limitadong bilang ng mga tao. Ang mga drive-in na kaganapan ay maaaring magkaroon ng pinakamarami na 50 mga kotse na dumalo. Ang mga tao ay dapat manatili sa kanilang mga kotse at dapat dumalo kasama ang kanilang sambahayan o pangunahing bubble. Ang mga drive-in na kaganapan ay dapat magkaroon ng isang Planong Pangkaligtasan sa COVID-19 sa lugar.

Mga halimbawa ng mga kaganapan sa drive-in:

 • Mga drive-in na sinehan
 • Mga serbisyong panrelihiyon 

Mga drop-off na kaganapan

Ang mga drop-off na kaganapan ay maaaring magpatuloy na may isang Planong Pangkaligtasan sa COVID-19 na nasa lugar.

Mga halimbawa ng mga drop-off na kaganapan:

 • Mga pangangalap ng pondo
 • Mga drive ng laruan

Ang lahat ng mga kaganapang drive-in at drop-off ay dapat:

 • Panatilihin ang pisikal na pagdidistansya
 • Kontrolin ang mga punto ng pagpasok at paglabas
 • Iwasan ang pagsisiksikan ng mga kotse at pagpupulong ng mga tao

Ang mga libing, mga kasal at mga binyag ay maaaring ituloy na may limitadong bilang ng mga tao at isang Planong Pangkaligtasan sa COVID-19 sa lugar. Maaari kang magkaroon ng pinakamarami na 10 tao na dumalo, kasama ang tagapamahala ng seremonya. Repasuhin ang impormasyon ng Sentro para sa Pagkontrol ng Sakit ng BA [BC Center for Disease Control (BCCDC)] sa pagpaplano ng kaganapan

 • Hindi kasama ang tagapag-ayos ng kaganapan at kawani na naroroon sa kaganapan sa limitasyon na 10 tao
 • Kung ang tagapag-ayos ng kaganapan ay kumikilos din bilang tagapamahala, ang taong iyon ay kasama sa limitasyon na 10 tao

Ang mga pagtitipon na nauugnay sa pagtitipon sa libing, kasal o binyag ay hindi pinapayagan sa anumang lokasyon, kabilang ang:

 • Sa loob o labas ng mga bahay
 • Anumang pampubliko o batay sa komunidad na mga lugar

Ipinagbabawal ng utos ang pinaka-pormal na mga pagpupulong na personal sa labas ng lugar ng trabaho, na may mga ilang iksemsyon kabilang ang:

 • Ang pagpupulong ng mambabatas at gabinete ng B.C.
 • Mga pagpupulong ng konseho ng lungsod. Inirerekumenda ang virtual na pagpupulong ay ganapin hangga't maaari. Hindi pinapayagan ang publiko na dumalo
 • Mga pangkat ng suporta tulad ng mga Alcoholics and Narcotics Anonymous
 • Mga pagpupulong ng kritikal na serbisyo

Ang mga pagkain para sa mga taong nangangailangan ay maaaring magpatuloy na may isang limitadong bilang ng mga tao at isang Planong Pangkaligtasan sa COVID-19 na nasa lugar na. Maaari kang magkaroon ng pinakamarami na 50 mga taong dumalo bilang karagdagan sa tagapag-ayos at mga taong tumutulong. Kasama dito ang:

 • Mga kusina ng sopas
 • Mga pagkain sa mga kanlungan
 • Mga kawanggawa na nag-aalok ng pagkain

Ang mga paunang naipaketeng pagkain ay ang pinakamahusay na pagpipilian upang limitahan ang mga pagtitipon sa loob ng isang lugar ng kainan.

Pinahihintulutan ang limitadong pagpapatakbo ng mga  sasakyan at mga bus na may upuan sa gilid, na napapailalim sa mga paghihigpit tungkol sa oras ng pagpapatakbo at pagdidistansya ng mga pasahero.

Ang mga pagpapakita ng paupahan at  bahay ay ipinagbabawal sa pinakamarami na anim na tao, napapailalim sa bawa’t taong naroroon na nagpagpanatili ng dalawang metrong distansya sa bawa’t ibang taong naroroon sa lahat ng oras.

Ipinagbabawal ang mga sa personal na pagtitipon ng relihiyon at mga serbisyo ng pagsamba ng anumang laki:

 • Huwag dumalo sa serbisyo sa isang simbahan, sinagoga, mosque, gurdwara, templo, o iba pang mga lugar ng pagsamba
 • Maaaring magpatuloy ang mga serbisyo ng relihiyon gamit ang mga pagpipilian na pagdalo ng remote o virtual, tulad ng Zoom o Skype.

Maaari mo pa ring bisitahin ang iyong lugar ng pagsamba para sa mga indibidwal na aktibidad tulad ng pamamatnubay mula sa mga espirtuwal na pinuno, pagmumuni-muni o personal na pagdarasal.

Ang mga pinuno ng relihiyon ay maaaring dumalo sa bahay ng isang miyembro ng kanilang komunidad sa relihiyon upang magbigay ng mga serbisyong panrelihiyon sa okupante.

Ang mga negosyong tingi ay kinakailangang:

 • Magtatag ng mga limitasyon sa kapasidad batay sa 5 kuwadradong metro ng hindi punong espasyo bawa't tao
 • Magpaskil ng mga limitasyon sa pag-okupa
 • Kung saan praktikal, magpaskil ng mga palatandaan na nagtuturo ng direksyon upang mapanatili ang paggalaw ng mga tao sa parehong direksyon at hindi magtipon

Dapat repasuhin at doblehin ng mga tagapag-empleyo ang kanilang mga pagsisikap sa kanilang planong pangkaligtasan sa COVID-19, ipaalala sa mga empleyado na subaybayan ang kanilang sarili araw-araw at palaging manatili sa bahay kung sila ay may mga sintomas.

Dapat gawin ng mga tagapag-empleyo ang lahat ng pagsisikap upang makapagbigay ng mga pagpipiliang trabaho mula sa bahay.  

Pang-araw-araw na Pagsusuri ng kalusugan

Ang pang-araw-araw na pagsusuri sa kalusugan ay dapat isama sa umiiral na planong pangkaligtasan sa COVID-19 ng bawa't negosyo .

Ang mga nakabalangkas na ekstrakurikular na aktibidad at mga programa para sa mga bata o kabataang 21 na taong gulang at mas bata ay maaaring magpatuloy na magpatakbo na mayroong isang Planong Pangkaligtasan sa COVID-19 sa lugar. Sila ay dapat pangasiwaan ng isang may sapat na gulang. Kabilang dito ang:

 • Mga programang pang-edukasyon
 • Musika
 • Sining
 • Sayaw
 • Drama
 • Mga programang panlibangan
 • Mga panlabas na ehersisyo

Ang mga nakabalangkas na ekstrakurikular na aktibidad at mga programa para sa mga bata o kabataan ay napapailalim sa isang 50 katao na limitasyon.

Sa ilalim ng kautusan, mga pagtatanghal, mga recital at pagpapalabas ay hindi pinapayagan.

 

Pag-eehersisyo

Panloob na ehersisyo ng grupo na may mataas na intensidad

Ipinagbabawal ang panloob na pag-eehersisyo ng grupo na may mataas na intensidad sa loob. Ang ehersisyo ng grupo na may mataas na intensidad ay magiging sanhi ng isang napapanatili at pinabilis na bilis ng paghinga at maaaring magsangkot ng malapit na pakikipag-ugnay sa ibang mga tao. Ang mga negosyo, mga sentrong panlibangan o iba pang mga samahan na nag-oorganisa o nagpapatakbo ng mga aktibidad ng ehersisyong grupo na may mataas na intensidad ay dapat na isuspinde ang mga sumusunod na aktibidad

 • Hot yoga
 • Mga spin na klase
 • Aerobics
 • Bootcamp
 • Mga aspeto ng mataas na intensidad na pagsasanay sa circuit
 • Pagsasanay sa pagitan ng mataas na intensidad [High intensity interval training (HIIT)]

Panloob na Pag-eehersisyo ng grupo na may mababang intensidad

Pinapayagan ang panloob na pag-eehersisyo ng grupo na may mababang intensidad. Ang pag-eehersisyo ng grupo na may mababang intensidad ay hindi nagsasanhi ng isang napapanatili at pinabilis na mabilis na paghinga at hindi nagsasangkot ng malapit na pakikipag-ugnay sa ibang mga tao. Kabilang dito ang:

 • Yoga (Hatha)
 • Mababang intensidad na ehersisyo na makina at cardio
 • Pilates
 • Magaan na weightlifting
 • Pagbabanat ng katawan
 • Tai-Chi
 • Mababang intensidad na mga klaseng Barre

Ang mga negosyo, mga sentrong panlibangan o iba pang mga samahan na nag-oorganisa o nagpapatakbo ng mga aktibidad ng pagpapalakas ng katawan na may mababang intensidad ay dapat sundin ang mga paghihigpit sa utos, kasama ang Planong Pangkaligtasan sa COVID-19 na binuo na sumusunod sa mga patnubay sa pampublikong kalusugan.

Mga pasilidad ng gym at libangan

Ang mga pasilidad ng gym at libangan na nag-aalok ng mga indibidwal na pag-eehersisyo at personal na sesyon ng pagsasanay ay maaaring manatiling bukas hangga't mayroon silang isang Planong Pangkaligtasan sa COVID-19 na mahigpit na sinusunod.

Mga Isport

Ang utos ay naglalagay ng mga paghihigpit sa pang-adulto at kabataan na panloob at panlabas na palakasan ng koponan.

Ang mga atleta na may mataas na pagganap ay maaaring magsanay, maglakbay at makipagkumpitensya nang magkasama. Dapat nilang sundin ang mga pangkaligtasang protokol sa COVID-19 ng lalawigan o pambansang samahang pampalakasan na kanilang kaakibat.

Upang maging kwalipikado bilang isang atleta na may mataas na pagganap, dapat kang kilalanin ng Canadian Sports Institute Pacific bilang isang atletang may mataas na pagganap na kaakibat ng isang kinkikilalang panlalawigan o pambansang organisasyon ng palakasan

Hindi pinapayagan ang mga manonood sa anumang mga aktibidad ng isport. Ang mga taong pinapayagan lamang na dumalo sa mga aktibidad ng isport ay ang mga nagbibigay ng pangangalaga sa isang kalahok o manlalaro. Halimbawa, pagbibigay ng personal na pangangalaga o pangunang lunas sa isang manlalaro.

Ang paglalakbay sa, mula at sa pagitan ng mga pamayanan para sa mga aktibidad na pang-atletiko tulad ng mga laro, kumpetisyon, pagsasanay at kasanayan ay ipinagbabawal. Gayunpaman, ang mga atleta ay maaaring maglakbay sa kanilang klab ng sariling bayan kung ang kanilang klab ng sariling bayan ay nasa labas ng kanilang pinakamalapit na komunidad. Halimbawa:

 • Ang isang figure skater na nakatira sa rehiyon ng Vancouver Coastal Health ngunit nagsasanay sa kanilang klab ng sariling bayan ay nasa Burnaby
 • Ang isang manlalaro ng soccer na nakatira sa rehiyon ng Fraser Health ngunit nagsasanay sa kanilang klab ng sariling bayan ay nasa Vancouver

 

Koponang Isport na panloob at panlabas ng nasa gustong gulang na grupo

Mga panloob at panlabas na isport para sa mga taong 22 taong gulang at pataas ay nasuspinde. Kabilang dito ang:

 • Basketball
 • Cheerleading
 • Mga Combat na Isport
 • Floor hockey
 • Ringette sa sahig
 • Hockey sa kalsada
 • Ice hockey
 • Ringette
 • Sining sa pagtatanggol
 • Netball
 • Skating ng koponan
 • Soccer
 • Volleyball
 • Panloob na bowling
 • Bowling sa damuhan
 • Curling
 • Lacrosse
 • Hockey
 • Ultimate
 • Rugby 
 • Football
 • Baseball
 • Softball

Habang ang mga paghihigpit na nauugnay sa mga koponan ng isport ng nasa hustong gulang ay kasalukuyang nasa lugar, ang ilang mga panloob at panlabas na palakasan at mga aktibidad, kabilang ang mga drill at pagsasanay na aktibidad, ay pinahihintulutan na may binawasang bilang ng mga kalahok:

 • Dalawang tao ang maaaring makisali sa panloob na palakasan sa isa't isa
 • Apat na tao ang maaaring makisali sa panlabas na palakasan sa isa't isa

Sa parehong kaso, ang mga kalahok ay dapat panatilihin ang 3 metrong distansya mula sa bawa't isa maliban kung ang lahat ay nakatira sa parehong pribadong tirahan.

Panloob at panlabas na isport ng pangkat ng kabataan

Ang lahat ng organisadong panloob at panlabas na isport para sa mga taong wala pang 21 taong gulang at mas bata ay dapat na sundin ang patnubay ng viaSport’s Return to Sport Phase 2 tungkol sa pagpapanatili ng pisikal na distansya para sa mga kalahok. Nangangahulugan ito na ang mga laro, paligsahan at kumpetisyon ay pansamantalang sinuspinde para sa mga pangkat.

 • Ang mga indibidwal na drill at binagong aktibidad ng pagsasanay ay maaaring magpatuloy
 • Ang mga baguhang organisasyong isport at liga ay maaaring magpatupad ng karagdagang mga patnubay upang matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng mga kalahok

Ang lahat ng panloob at panlabas na isport para sa mga taong 22 taong gulang at pataas ay nasuspinde.


Ang utos ng PHO sa mga Restawran at mga bar

Upang limitahan ang pagkalat ng COVID-19, dapat lamang bumisita ang mga tao sa mga restawran kasama ang kanilang sambahayan. Para sa mga taong nakatira nang mag-isa, dapat itong kasama ng pinakamarami na dalawang tao na regular nilang nakikipag-ugnay sa pangunahing sambahayan (core bubble).

Ikaw ay dapat magsuot ng maskara kapag wala sa mesa. Ang mga kaganapan ay hindi na pinapahintulutan.

Ang mga restawran, mga pub, at mga bar ay maaaring magpatuloy na magpatakbo hangga't mayroon silang isang planong pangkaligtasan sa COVID-19 at mga protokol ng empleyado sa lugar .

Ang WorkSafeBC ay magsasagawa ng mga inspeksyon upang patunayan na ang mga planong pangkaligtasan sa COVID-19 ay nananatiling epektibo. Ang mga negosyo na hindi sumusunod sa mga kinakailangan sa plano ay maaaring humarap sa mga utos at mga multa, at posibleng pagsasangguni sa pampublikong kalusugan na maaaring magresulta sa isang utos ng pagsasara.


Ang EPA na utos sa mga kinakailangan sa maskara sa pampublikong panloob na mga lugar

Tulad na nakabalangkas sa mandatong kautusan sa maskara ng EPA, kinakailangan ang mga maskara para sa lahat sa maraming mga pampublikong panloob na lugar. Ang isang pansangga sa mukha (face shield) ay hindi kapalit ng maskara dahil mayroon itong bukasan sa ibaba ng bibig.

Mayroong mga iksemsyon para sa:

 • Mga taong may mga kundisyon sa kalusugan o may kapansanan sa pisikal, nagbibigay-malay o pangkaisipan na hindi maaaring magsuot ng isa
 • Mga taong hindi maaaring alisin nang mag-isa ang maskara
 • Mga batang wala pang 12 taong gulang
 • Mga taong kailangang alisin ang kanilang mga maskara upang makipag-usap dahil sa isang kapansanan sa pandinig

Kinakailangan ang mga maskara sa maraming mga pampublikong panloob na tagpuan at lahat ng mga tingiang tindahan.Kabilang dito ang:

 • Mga mall, mga sentrong pamilihin
 • Mga groseri
 • Mga paliparan
 • Mga tindahan ng kape
 • Sa pampublikong transportasyon,sa taksi, pagbabahagi ng sakay sa sasakyan
 • Mga lugar ng pagsamba
 • Mga aklatan
 • Mga karaniwang lugar sa mga post-sekundaryong institusyon, mga gusali ng opisina, mga korte maliban sa mga silid ng korte), mga ospital at mga hotels
 • Mga tindahan ng damit
 • Mga tindahan ng alak
 • Mga tindahan ng gamot
 • Mga sentrong komunidad
 • Mga sentro ng libangan
 • Mga City Hall
 • Mga restawran, mga pub at mga bar kung hindi sila
 • Mga pasilidad ng i-sport at pagpapalakas kapag hindi nag-eehersisyo

Pagpapatupad sa paggamit ng maskara

Ikaw ay maaaring mapailalim sa isang multa na $230 kung ikaw ay:

 • Hindi nakasuot ng maskara sa isang panloob na pampublikong lugar, maliban kung ikaw may iksempsyon
 • Tumanggi na sumunod sa direksyon ng isang opisyal ng pagpapatupad, kabilang ang direksyon na umalis sa lugar
 • Nakisali sa mapang-abuso o mapanlaban na pag-uugali

Mga maskara sa binabahaging lugar ng tirahan

Masidhing inirerekomenda ang pagsusuot ng mga maskara sa mga sumusunod na lugar:

 • Mga karaniwang lugar sa mga gusali ng apartment at condo, kasama ang:
  • Mga elebeytor
  • Mga pasilyo
  • Mga lobby
  • Mga hagdanan
 • Mga ibinahaging espasyo sa lugar ng trabaho, kasama ang:
  • Mga elebeytor
  • Mga kusina
  • Mga pasilyo
  • Mga kuwarto ng pahingahan

Payo sa paglalakbay

Sa oras na ito, dapat iwasan ang lahat ng di-mahahalagang paglalakbay. Kasama dito ang paglalakbay papasok at palabas ng B.C. at sa pagitan ng mga rehiyon ng lalawigan. Halimbawa:

 • Huwag maglakbay para sa isang bakasyon
 • Huwag maglakbay upang bisitahin ang mga kaibigan o pamilya sa labas ng iyong pangunahing bubble

Ano ang mahahalagang paglalakbay?

Ang mga kalagayan ng indibidwal ay maaaring makaapekto kung ang isang na paglalakbay ay ituturing na mahalaga o hindi mahalaga. Kabilang sa mahahalagang paglalakbay sa loob ng B.C. ay:

 • Regular na paglalakbay para sa trabaho sa loob ng iyong rehiyon
 • Paglalakbay para sa mga bagay na katulad ng mga medikal na tipanan at mga pagbisita sa ospital

Halimbawa, kung ikaw ay nakatira sa Vancouver at nagtatrabaho sa Surrey ikaw ay maaaring magpatuloy na maglakbay. 

Kung kailangan mong maglakbay para sa mga mahahalagang kadahilanan, gawin ang parehong pag-iingat sa kalusugan at kaligtasan na ginagawa mo sa bahay.

 • Hugasan ang iyong mga kamay nang madalas
 • Magsanay ng ligtas na pagdidistansiya, 2 metro
 • Maglakbay lamang kasama ang iyong sarili, sambahayan o pangunahing bubble
 • Manatili sa labas hangga't maaari
 • Linisin ang mga lugar nang madalas
 • Magsuot ng maskara sa mga panloob na espasyo

Mga komunidad ng First Nations

Maraming mga First Nation ay nagdeklara ng isang estado ng emerhensiya para sa kanilang mga komunidad at nagpatibay ng mga batas ng pag-iingat sa COVID-19 kabilang ang mga pagbabawal sa paglalakbay para sa mga hindi residente at hindi mahahalagang mga bisita. Mahalagang igalang ang mga paghihigpit na ito bilang karagdagan sa payo sa paglalakbay sa buong lalawigan.

Galing mula sa labas ng B.C.

Sa oras na ito, ang mga taong naglalakbay patungo sa B.C. mula sa ibang lalawigan o teritoryo sa loob ng Canada ay dapat pumunta lamang para sa mahahalagang kadahilanan. Kung naglalakbay ka, ikaw ay inaasahang sumunod sa parehong mga alituntunin sa paglalakbay tulad ng lahat sa B.C.


Pagpapatupad

Sa panahon ng isang pampublikang emerhensiyang pangkalusugan sa ilalim ng Batas ng Pampublikong Kalusugan, ang PHO ay maaaring gumawa ng mga kautusan kung kinakailangan. Dapat mong sundin ang mga kautusan. 

Ang ilang mga kautusan ay maaaring ipatupad ng pulisya o iba pang mga opisyal ng pagsunod at pagpapatupad. Ang mga taong hindi sumusunod sa mga kautusan na ito ay maaaring pagmultahin.