Mga paghihigpit sa buong lalawigan

Mga paghihigpit sa buong lalawigan

Tinanggal na ang mga restriksiyon o paghihigpit para sa buong lalawigan. 

English | 繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی Tagalog | 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी

Huling binago: Abril 8, 2022

Para sa pinakabagong impormasyon, mangyaring bisitahin ang page sa wikang Ingles

Sa page na ito:


Mga mask

Hindi na ni-re-require ng pampublikong kalusugan ang pagsusuot ng mask sa mga pampublikong indoor (nasa loob) na lugar. Personal na desisyon ang pagsusuot ng mask. Hinihikayat ang pagsusuot ng mask sa pampublikong transportasyon at BC Ferries, ngunit hindi ito kailangan.

Maaaring piliin ng mga indibidwal na negosyo at event organizer na ipagpatuloy ang pag-require ng pagsusuot ng mask sa kanilang mga lugar. Mahalaga na irespeto natin ang desisyon ng mga tao, negosyo at ng isa’t isa.

Pagsusuot ng mask at pagbiyahe na federally regulated

Kailangan mong magsuot ng mask kapag babiyahe sa himpapawid (pagsakay sa eroplano) at sa iba pang pagbiyahe na federally regulated (pinangangasiwaan ng pederal na pamahalaan).

Mga mask at health care setting

Dapat na magsuot ng mask sa lahat ng health care setting, tulad ng mga vaccine clinic at ospital. 


Mga pagtitipon at events

Walang restriksiyon para sa mga:

  • Personal na pagtitipon
  • Organisadong pagtitipon at events, tulad ng mga kasal at libing
  • Worship service
  • Aktibidad sa ehersisyo at fitness
  • Swimming pool

Mga restaurant, pub, bar at nightclub

Walang restriksiyon para sa mga restaurant, bar, pub at nightclub.


Mga aktibidad ng sports

Pinapayagan ang lahat ng mga aktibidad sa sports. Dapat fully vaccinated ang mga hindi empleyado na supervisor, coach at assistant ng mga indoor (nasa loob) na sports at panggrupong aktibidad para sa mga 21 taong gulang pababa.


Pagbisita sa mga pasilidad ng long-term care o seniors’ assisted living

Walang restriksiyon sa kapasidad para sa mga bisita sa mga pasilidad ng long-term care at seniors’ assisted living. Dapat mo itong i-check sa iyong lokal na facility bago ka pumunta.

Basahin ang overview tungkol sa mga bisita sa mga long-term care at senior’s assisted living (Marso 18, 2022) : Ministry of Health – Overview of Visitors in Long-Term Care and Seniors’ Assisted Living – March 18, 2022 (PDF, 589KB)

Sa panahon ng iyong pagbisita

Dapat na magpakita ng katibayan ng kumpletong bakuna ang lahat ng bisita bago bumisita sa isang pasilidad ng long-term care o seniors’ assisted-living. Hindi kailangan ng katibayan ng bakuna para sa:

  • Mga batang edad 12 taong gulang pababa
  • Mga taong mayroong medikal na eksepsiyon
  • Mga compassionate visit na kaugnay sa end-of-life (katapusan ng buhay)

Dapat na kumuha ng rapid antigen test ang lahat ng bisita (12+) bago pumunta sa isang long-term care facility. Maaaring isagawa ang test sa bahay hanggang 48 oras bago ang kanilang pagbisita, o gawin ang test pagdating sa pasilidad. Hindi kailangang magpa-test ng mga taong pumupunta para sa mga compassionate visit na kaugnay sa end-of-life. 

Kailangan ding sundin ng lahat ng bisita ang mga karagdagang pangkaligtasang pag-iingat, kabilang ang screening para sa mga sintomas ng sakit at paghuhugas ng kamay.


Kumuha ng tulong sa Tagalog

Makipag-usap sa isang ahente ng Service BC para sa mga impormasyon at serbisyo na walang kaugnayan sa kalusugan.

Tumawag sa: 1-888-268-4319

7:30 am hanggang 8:00 pm Pacific time