Mga paghihigpit sa buong lalawigan

Mga paghihigpit sa buong lalawigan

Nanatili ang ilang paghihigpit o restriksiyon sa lalawigan upang makatulong na matigil ang pagkalat ng COVID-19. Ang mga paghihigpit ay pinagdesisyunan ng Provincial Health Officer (PHO, Opisyal para sa Kalusugan ng Lalawigan) sa ilalim ng Public Health Act (Batas sa Pampublikong Kalusugan).

English | 繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی Tagalog | 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी

Huling binago: Hulyo 7, 2021

Para sa pinakabagong impormasyon, mangyaring bisitahin ang page sa wikang Ingles

Sa page na ito:


Utos ng PHO sa mga pagtitipon at kaganapan

Ang nilalamang ito ay isang buod ng utos ng PHO na utos - Mga Pagtitipon at mga Kaganapan [Gatherings and Events (PDF) na dokumento]. Hindi ito ligal na payo at hindi nagbibigay ng interpretasyon ng batas. Sa kaganapan ng anumang pagkakasalungatan o pagkakaiba sa pagitan ng webpage na ito at ng utos, ang utos ay tama at ligal at dapat sundin.

Mga personal na pagtitipon

Walang mga paghihigpit o restriksiyon sa mga indoor (nasa loob) o outdoor (nasa labas) na mga personal na pagtitipon.

Mga organisadong pagtitipon

Mayroong ilang paghihigpit o restriksiyon sa kapasidad ang mga organisadong pagtitipon. Kabilang sa mga halimbawa ng isang organisadong pagtitipon ang mga seremonya sa kasal o mga libing.

Mga indoor o nasa loob na organisadong pagtitipon

Maaaring magkaroon ng 50 katao o 50% kapasidad, anuman ang mas marami, ang mga indoor o nasa loob na naka-upo o may upuang (seated) organisadong pagtitipon. Halimbawa, kung ang venue o lugar ay karaniwang may kapasidad para sa 500 katao, 250 katao ang maaaring dumalo.

Outdoor o nasa labas na organisadong pagtitipon

Maaaring magkaroon ng 5,000 katao o 50% kapasidad, anuman ang mas marami, ang mga outdoor o nasa labas na naka-upo o may upuang (seated) organisadong pagtitipon. Halimbawa, kung ang venue o lugar ay karaniwang may kapasidad para sa 30,000 katao, 15,000 katao ang maaaring dumalo.

Mga organisadong pagtitipon ayon sa sektor

Maaari nang bumalik sa normal ang mga fair (perya), festival, trade show at stand up reception nang mayroong isang Communicable Disease Plan (Plano para sa Nakakahawang Sakit).

Walang limitasyon sa kapasidad o mga restriksiyon para sa mga indoor (nasa loob) o outdoor (nasa labas) na panrelihiyong pagtitipon at worship service (serbisyo ng pagsamba).

Ang isang lugar na trabaho na may mga manggagawa na positibo sa pagsusuri para sa COVID-19 at may kumpirmasyon mula sa pampublikong kalusugan na may naganap na transmisyon ng COVID-19 sa lugar ng trabaho ay maaaring iutos na magsara sa loob nang hindi bababa sa 10 araw.

Para sa mas malalaking lugar ng trabaho, ang pagsasara ay maaaring limitahan sa mga lokasyon kung saan naganap ang transmisyon ng COVID-19.

Magkakaroon ng mga eksepsiyon ay para sa mga lugar ng trabaho tulad ng:


Magta-transisyon ang mga lugar ng trabaho mula sa COVID-19 Safety Plan (Planong Pangkaligtasan para sa COVID-19) patungo sa isang communicable disease plan (Plano para sa Nakakahawang Sakit). Kailangan ng karagdagang pag-iingat para sa kaligtasan sa mga lugar ng trabaho na mas mataas ang panganib.

Pag-eehersisyo

Indoor o nasa loob na high intensity at low intensity group exercise

Pinapahintulutan ang normal na kapasidad para sa indoor o nasa loob na high intensity at low intensity group exercise.

Mga gym, pool at panlibangang pasilidad

Maaaring patakbuhin sa normal na kapasidad ang mga gym, pool at recreational facility (panlibangang pasilidad).

Sports

Outdoor o nasa labas at indoor o nasa loob na panggrupo at team sports ng mga nasa hustong gulang at kabataan

Pinapayagan ang lahat ng mga outdoor o nasa labas at indoor o nasa loob na panggrupong sports para sa mga nasa hustong gulang at kabataan. Kabilang dito ang:

  • Mga palaro
  • Mga paligsahan at mga kumpetisyon
  • Mga pag-eensayo

Mga manonood

Maaaring dumalo ang 5,000 katao o 50% seated capacity (kapasidad kapag nakaupo), anuman ang mas marami, para sa mga outdoor o nasa labas na sports activity. Halimbawa, kung ang venue o lugar ay karaniwang may seated capacity para sa 30,000 katao, 15,000 katao ang maaaring dumalo.

Maaaring dumalo ang 50 katao o 50% seated capacity (kapasidad kapag nakaupo), anuman ang mas marami, para sa mga indoor o nasa loob na sports activity. Halimbawa, kung ang venue o lugar ay karaniwang may seated capacity para sa 500 katao, 250 katao ang maaaring dumalo.

Pagbiyahe para sa sports

Maaaaring bumiyahe para sa sports.


Ang utos ng PHO sa mga restaurant, pub at bar

Magta-transisyon ang mga negosyo mula sa isang COVID-19 Safety Plan (Planong Pangkaligtasan para sa COVID-19) patungo sa isang communicable disease plan (Plano para sa Nakakahawang Sakit).

Mga Restaurant, bar, pub at nightclub

Walang panggrupong limitasyon sa indoor o nasa loob at outdoor o nasa labas na dining.

Mga casino

Maaring patakbuhin ang mga casino nang may binawasang kapasidad. Maaaring magpatakbo ng mga gaming station nang may humigit-kumulang na 50% kapasidad sa buong sektor.


Patnubay sa pagsusuot ng mask

Inirerekomenda ang mga mask sa pampublikong indoor o nasa loob na setting para sa lahat na may edad 12 taon pataas na hindi pa fully vaccinated (kumpleto ang bakuna).

  • Ikaw ay fully vaccinated matapos ang 14 na araw pagkatapos ng dose 2
  • Hindi kailangan hilingin ng mga provider ng serbisyo ang katibayan ng pagbabakuna
  • Maaaring piliin ng ibang tao na patuloy na magsuot ng mask pagkatapos nilang makatanggap ng kumpletong bakuna at okay lamang din ito

Pagpapatupad

Sa panahon ng isang pampublikang emerhensiyang pangkalusugan sa ilalim ng Batas ng Pampublikong Kalusugan, ang PHO ay maaaring gumawa ng mga kautusan kung kinakailangan. Dapat mong sundin ang mga kautusan. 

Ang ilang mga kautusan ay maaaring ipatupad ng pulisya o iba pang mga opisyal ng pagsunod at pagpapatupad. Ang mga taong hindi sumusunod sa mga kautusan na ito ay maaaring pagbayarin ng multa.​