Mga paghihigpit sa buong lalawigan at mga rehiyon

Mga paghihigpit sa buong lalawigan

Nanatili ang ilang paghihigpit o restriksiyon sa lalawigan upang makatulong na matigil ang pagkalat ng COVID-19. Ang mga paghihigpit ay pinagdesisyunan ng Provincial Health Officer (PHO, Opisyal para sa Kalusugan ng Lalawigan) sa ilalim ng Public Health Act (Batas sa Pampublikong Kalusugan). Maaaring magkaroon ng mga panrehiyong restriksiyon sa mga health authority (awtoridad ng kalusugan) na mayroong mababang porsiyento ng pagbabakuna.

English | 繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی Tagalog | 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी

Huling binago: Oktubre 19, 2021

Para sa pinakabagong impormasyon, mangyaring bisitahin ang page sa wikang Ingles

Sa page na ito:


Mga panrehiyong paghihigpit o restriksiyon ayon sa health authority (awtoridad ng kalusugan)

Mayroong karagdagang paghigpit o restriksiyon sa ilang awtoridad ng kalusugan para sa mga rehiyon na may mababang porsiyento ng pagbabakuna. Ang mga utos ay pinagpapasiyahan ng Medical Health Officer (Opisyal para sa Medikal na Kalusugan) ng rehiyon.

Fraser Health

Ang Fraser Health ay mayroong mga restriksiyon para sa Fraser East Health Service Delivery Area (PDF, 2MB):

 • Abbotsford
 • Agassiz
 • Chilliwack
 • Harrison Hot Springs
 • Hope
 • Mission

Mga personal na pagtitipon

Mga fully vaccinated

Kung ang lahat ng may edad 12 pataas ay fully vaccinated na, walang mga restriksiyon para sa indoor (nasa loob) o outdoor (nasa labas) na personal na pagtitipon sa mga pampribadong tirahan o akomodasyon para sa bakasyon.

Mga hindi fully vaccinated

Limitado sa iyong household (mga kasama sa bahay) at 5 bisita o isa pang household ang mga indoor (nasa loob) na personal na pagtitipon sa mga pampribadong tirahan.

Limitado sa iyong household (mga kasama sa bahay) at 10 bisita, na kailangang manatiling nasa labas, ang mga outdoor (nasa labas) na personal na pagtitipon sa mga pampribadong tirahan.

Mga organisadong pagtitipon

Mga fully vaccinated

Mayroon pa ring limitasyon sa kapasidad ang mga indoor (nasa loob) at outdoor (nasa labas) na pagtitipon sa buong lalawigan, at mayroong 3 karagdagang requirement:

 • Lahat ay dapat fully vaccinated at dapat magpakita ng katibayan ng bakuna upang makapunta.
  • Kabilang sa mga halimbawa ng mga organisadong pagtitipon ang mga may ticket na event tulad ng sports, sinehan, teatro (palabas), at mga festival, indoor adult sport, fitness o mga aktibidad sa sayaw
 • Dapat na kolektahin ng mga organizer ang contact information mula sa lahat ng dumalo
 • Dapat na mayroong COVID-19 safety plan (planong pangkaligtasan para sa COVID-19) ang mga event

Mga hindi fully vaccinated

Ang mga hindi fully vaccinated ay:

 • Hindi maaaring pumunta sa mga may ticket na event tulad ng mga sinehan, teatro (palabas), festival at sports
 • Maaaring pumunta sa mga indoor (nasa loob) na organisadong pagtitipon na limitado sa 10 tao
 • Maaaring pumunta sa mga outdoor (nasa labas) na organisadong pagtitipon na limitado sa 50 tao

Mga lugar ng trabaho

Kailangan mong magsuot ng mask sa lahat ng indoor (nasa loob) na lugar ng trabaho, maliban kung:

 • Mag-isa ka lamang sa kwarto o mayroong harang sa pagitan mo at ng ibang tao
 • Ang pagsusuot ng mask ay nakakagambala sa ligtas na pagsasagawa ng iyong mga tungkulin sa trabaho
 • Mayroon kang may-bisang eksepsiyon

Ang mga lugar ng trabaho ay dapat mayroong umiiral na COVID-19 safety plan (planong pangkaligtasan para sa COVID-19) bilang bahagi ng Communicable Disease Plan (Plano para sa Nakakahawang Sakit) ng lugar ng trabaho.

Pinaraming requirement para sa katibayan ng bakuna at ang BC Vaccine Card

Kailangan ang katibayan ng bakuna upang makapunta sa ilang event, serbisyo at negosyo.

Sa rehiyon ng Fraser East, kailangan mong maging fully vaccinated upang matugunan ang requirement. Ikaw ay fully vaccinated kapag may 2 dose ng bakuna. Naaangkop ito sa:

 • Mga may ticket na event tulad ng mga sports, concert teatro at sayawan
 • Mga nightclub, casino at sinehan
 • Mga gym, pasilidad o studio para sa pag-eehersisyo at sayaw
 • Mga negosyong nag-aalok ng indoor (nasa loob) exercise/fitness
 • Mga indoor (nasa loob) na organisadong group recreational class at aktibidad na may higit 10 katao
  • Tulad ng pottery, art classes o choir rehearsal
 • Mga outdoor (nasa labas) na organisadong event na may higit 50 katao

Hindi naaangkop ang mga restriksiyong ito sa mga programa para sa mga bata at kabataan. 


Basahin ang kumpletong detalye sa website ng Fraser Health.

Interior Health

Mayroong mga restriksiyon ang Interior Health para sa bawat komunidad sa kanilang awtoridad ng kalusugan.

Mga personal na pagtitipon

Limitado sa iyong household (mga kasama sa bahay) at 5 bisita o isa pang household ang mga indoor (nasa loob) na personal na pagtitipon.

Limitado sa iyong household (mga kasama sa bahay) at 5 bisita o isa pang household ang mga pagtitipon sa mga vacation rental (inuupahang bakasyunan).

Limitado sa hindi lalagpas sa 50 katao ang mga outdoor (nasa labas) na personal na pagtitipon (halimbawa, mga birthday party o backyard barbecue).

Mga organisadong pagtitipon

Mga fully vaccinated

Mayroon pa ring limitasyon sa kapasidad ang mga indoor (nasa loob) at outdoor (nasa labas) na pagtitipon sa buong lalawigan, at mayroong 1 karagdagang requirement:

 • Lahat ay dapat fully vaccinated at dapat magpakita ng katibayan ng bakuna upang makapunta

Mga hindi fully vaccinated

Maaari ka lamang pumunta sa mga indoor (nasa loob) na organisadong pagtitipon na may hindi lalagpas sa 50 katao, o outdoor (nasa labas) na organisadong pagtitipon na hindi lalagpas sa 100 katao.

 • Dapat na kolektahin ng mga organizer ang contact information mula sa lahat ng dumalo

Mga paaralan

Limitado sa 50 katao o 2 klase (kung anuman ang mas marami) sa isang lugar ang mga indoor (nasa loob) na assembly.

Dapat na limitado lamang ang mga bisita sa mga taong kasama sa mga aktibidad na nagbibigay benepisyo sa pag-aaral at well-being (kapakanan) ng mga mag-aaral. Halimbawa, teacher candidates, mga taga-bakuna at meal program volunteer.

Extracurricular na sport event at mga pangsosyalisasyong aktibidad sa paaralan

Hindi kailangan ng katibayan ng bakuna ng mga manlalaro, coach at volunteer sa field ng palaro.

Hindi kailangan ng katibayan ng bakuna ng mga manonood sa mga indoor (nasa loob) na event sa paaralan na hindi lalagpas sa 50 katao o outdoor (nasa labas) na event sa paaralan na hindi lalagpas sa 100 katao.

 • Kailangan ng katibayan ng bakuna para sa mga event na lalagpas sa mga limitasyon sa kapasidad na ito

Pag-eehersisyo

Dapat na fully vaccinated ang mga kasama at instructor para sa indoor (nasa loob) na high intensity group exercise.

Sports

Ikaw ay dapat na fully vaccinated at makapagpakita ng katibayan ng bakuna upang:

 • Maging manonood sa indoor (nasa loob) na youth at adult sporting event na may higit 50 katao
 • Maging manonood sa outdoor (nasa labas) na youth at adult sporting event na may higit 100 katao
 • Makasali sa mga group at team sports para sa mga nasa hustong gulang para sa mga edad 22 taong gulang pataas

Basahin ang kumpletong detalye sa website ng Interior Health.

Northern Health

Mayroong mga restriksiyon ang Interior Health para sa bawat komunidad sa kanilang awtoridad ng kalusugan. Magkakaiba ang mga restriksiyon ayon sa iyong local health area.

Naaangkop ang mga restriksiyon sa lahat ng mga komunidad sa Northern Health, maliban sa ibang local health area sa northwest (hilagang kanluran).

Mga personal na pagtitipon

Dapat na fully vaccinated ang lahat ng edad 12 taong gulang pataas.

 • Limitado ang mga indoor (nasa loob) na personal na pagtitipon sa iyong mga kasama sa bahay (iyong household) kasama ang hanggang 5 bisita o isa pang household
  • Dapat na magsuot ng mask o sundin ang 2 metrong pisikal na distansiya
 • Limitado sa iyong mga kasama sa bahay (household), kasama ang hanggang 25 tao ang mga outdoor (nasa labas) na pagtitipon

Ang mga taong hindi fully vaccinated ay maaari lamang makipagtipon sa mga taong kasama nila sa bahay (kanilang household).

Mga organisadong pagtitipon

Dapat na fully vaccinated at magpakita ng katibayan ng kumpletong bakuna ang lahat ng edad 12 gulang pataas.

 • Limitado ang mga indoor (nasa loob) na event sa 50 katao
 • Limitado ang mga outdoor (nasa labas) na event sa 100 katao

Mga pagtitipon para sa pagsamba

Maaari lamang ganapin virtually (online) ang mga worship service (serbisyo sa pagsamba).

Mga Restaurant, bar at nightclub

Ang mga fast food na restaurant at mga unlicensed (walang lisensya) na café na walang table service ay maaaring:

 • Magbigay lamang ng take-out service
 • Kailanganin ang lahat ng customer na magpakita ng katibayan ng bakuna gamit ang BC Vaccine Card

Ang mga lisensiyadong establisimyento, mga estabilismyento na mayroong table service, at mga pasilidad para sa pagmamanupaktura ng alak na mayroong tasting room na walang kumpletong meal service ay:

 • Hindi maaaring mag-serve ng alak sa pagitan ng 10 pm at 9 am
 • Dapat na kailanganin ang lahat ng customer na magpakita ng katibayan ng kumpletong bakuna gamit ang BC Vaccine Card

Dapat nakasara ang mga bar at nightclub na walang kumpletong meal service (hindi nag-se-serve ng pagkain).

Sports

Limitado sa 50% kapasidad para sa mga manonood, at dapat na mayroong COVID-19 safety plan ang mga indoor (nasa loob) at outdoor (nasa labas) na sporting event. Ang lahat ng mga manonood na edad 5 taong gulang pataas ay dapat na magsuot ng mask, at ang lahat ng manonood na edad 12 taong gulang pataas ay dapat na magpakita ng katibayan ng kumpletong bakuna.

Dapat na mayroong hindi bababa sa isang dose ng bakuna sa COVID-19 ang lahat ng mga kalahok na edad 22 taong gulang pataas. Pagsapit ng Oktubre 24, 2021, dapat na fully vaccinated na ang lahat ng kalahok na edad 22 taong gulang pataas.

Pagbiyahe

Lubos na hindi hinihikayat ang non-essential travel (di-mahalagang pagbiyahe) sa labas ng iyong komunidad.

Mayroong iba-ibang restriksiyon para sa mga sumusunod na local health area:

 • Haida Gwaii
 • Kitimat
 • Nisga'a
 • Prince Rupert
 • Snow Country
 • Stikine
 • Telegraph Creek
 • Terrace

Mga personal na pagtitipon

Limitado ang mga indoor (nasa loob) na personal na pagtitipon sa iyong mga kasama sa bahay (iyong household) kasama ang 5 bisita o isa pang household.

Limitado sa 50 tao ang mga outdoor (nasa labas) na personal na pagtitipon.

Mga organisadong pagtitipon

Kailangan ng isang COVID-19 safety plan (planong pagkaligtasan para sa COVID-19) para sa:

 • Mga outdoor (nasa labas) na pagtitipon na mayroong higit 200 katao
 • Lahat ng indoor (nasa loob) na event
 • Mga indoor (nasa loob) at outdoor (nasa labas) na sporting event na may mga manonood

Basahin ang kumpletong detalye sa website ng Northern Health. 


Utos ng PHO tungkol sa pagsusuot ng mask sa mga indoor na pampublikong lugar

Ang nilalamang ito ay isang buod ng berbal na utos ng PHO tungkol sa mga pantakip sa mukha. Hindi ito legal na payo at hindi nagbibigay ng interpretasyon ng batas. Sa kaganapan ng anumang pagkakasalungatan o pagkakaiba sa pagitan ng webpage na ito at ng utos, ang utos ay tama at legal at dapat sundin.

Kinakailangang magsuot ng mask sa lahat ng indoor na pampublikong lugar para lahat ng ipinanganak noong 2016 o mas matanda (5+).

Kabilang dito ang:

 • Mga mall, shopping centre
 • Mga grocery at liquor store
 • Mga paliparan (airport)
 • Mga coffee shop
 • Pampublikong transportasyon, sa taxi o sasakyan para sa ride-sharing
 • Mga library
 • Mga clothing at retail store
 • Mga lugar sa gusali ng opisina kung saan mayroong mga serbisyo para sa publiko
 • Mga common area ng mga sport at fitness centre na walang pisikal na aktibidad
 • Mga common area sa mga post-sekundaryong institusyon at non-profit organization
 • Loob ng paaralan kasama ang lahat ng mga mag-aaral sa K to 12
 • Mga tindahan ng damit
 • Mga drug store (botika)
 • Mga community centre
 • Mga recreational centre (sentro ng libangan)
 • Mga City Hall
 • Mga restaurant, pub at bar kapag hindi nakaupo sa isang mesa

Mayroong mga eksepsiyon para sa:

 • Mga taong may kondisyon sa kalusugan o may pisikal, kognitibo o pangkaisipang kapansanan kung saan hindi kayang magsuot ng mask
 • Mga taong hindi kayang tanggalin ang kanilang mask nang mag-isa
 • Mga batang wala pang 5 taon
 • Mga taong kailangang tanggalin ang kanilang mask para makipag-ugnayan dahil sa kapansanan sa pandinig ng ibang tao

Hindi maaaring gumamit ng face shield sa halip ng isang mask dahil mayroon itong butas sa ibaba ng bibig.

Tandaan: Muling pag-aaralan ang utos kapag ganap nang ipinapatupad ang katibayan ng bakuna at vaccine card ng B.C.


Utos ng PHO sa mga pagtitipon at kaganapan

Ang nilalamang ito ay isang buod ng berbal na utos ng PHO sa mga pagtitipon at event. Hindi ito legal na payo at hindi nagbibigay ng interpretasyon ng batas. Sa kaganapan ng anumang pagkakasalungatan o pagkakaiba sa pagitan ng webpage na ito at ng utos, ang utos ay tama at legal at dapat sundin. 

Mga personal na pagtitipon

Walang mga paghihigpit o restriksiyon sa mga indoor (nasa loob) o outdoor (nasa labas) na mga personal na pagtitipon.

Mga organisadong pagtitipon

Mayroong ilang paghihigpit o restriksiyon sa kapasidad ang mga organisadong pagtitipon. Kabilang sa mga halimbawa ng isang organisadong pagtitipon ang mga seremonya sa kasal o mga libing.

Mga indoor o nasa loob na organisadong pagtitipon

Maaaring magkaroon ng 50 katao o 50% kapasidad, anuman ang mas marami, ang mga indoor o nasa loob na naka-upo o may upuang (seated) organisadong pagtitipon. Halimbawa, kung ang venue o lugar ay karaniwang may kapasidad para sa 500 katao, 250 katao ang maaaring dumalo.

Simula Oktubre 25, maaari nang bumalik sa buong kapasidad ang mga venue o lugar kung saan kinakailangan ang katibayan ng bakuna, maliban kung mayroong mga karagdagang restriksiyon sa rehiyon.

Hindi pinapahintulutan ang sayawan.

Outdoor o nasa labas na organisadong pagtitipon

Maaaring magkaroon ng 5,000 katao o 50% kapasidad, anuman ang mas marami, ang mga outdoor o nasa labas na naka-upo o may upuang (seated) organisadong pagtitipon. Halimbawa, kung ang venue o lugar ay karaniwang may kapasidad para sa 30,000 katao, 15,000 katao ang maaaring dumalo.

Mga organisadong pagtitipon ayon sa sektor

Maaari nang bumalik sa normal ang mga fair (perya), festival at trade show nang mayroong isang Communicable Disease Plan (Plano para sa Nakakahawang Sakit).

Walang limitasyon sa kapasidad o mga restriksiyon para sa mga indoor (nasa loob) o outdoor (nasa labas) na worship service (serbisyo ng pagsamba).

Ang isang lugar na trabaho na may mga manggagawa na positibo sa pagsusuri para sa COVID-19 at may kumpirmasyon mula sa pampublikong kalusugan na may naganap na transmisyon ng COVID-19 sa lugar ng trabaho ay maaaring iutos na magsara sa loob nang hindi bababa sa 10 araw.

Para sa mas malalaking lugar ng trabaho, ang pagsasara ay maaaring limitahan sa mga lokasyon kung saan naganap ang transmisyon ng COVID-19.

Magkakaroon ng mga eksepsiyon ay para sa mga lugar ng trabaho tulad ng:


Magta-transisyon ang mga lugar ng trabaho mula sa COVID-19 Safety Plan (Planong Pangkaligtasan para sa COVID-19) patungo sa isang communicable disease plan (Plano para sa Nakakahawang Sakit). Kailangan ng karagdagang pag-iingat para sa kaligtasan sa mga lugar ng trabaho na mas mataas ang panganib.

Pag-eehersisyo

Indoor o nasa loob na high intensity at low intensity group exercise

Pinapahintulutan ang normal na kapasidad para sa indoor o nasa loob na high intensity at low intensity group exercise.

Mga gym, pool at panlibangang pasilidad

Maaaring patakbuhin sa normal na kapasidad ang mga gym, pool at recreational facility (panlibangang pasilidad).

Sports

Outdoor o nasa labas at indoor o nasa loob na panggrupo at team sports ng mga nasa hustong gulang at kabataan

Pinapayagan ang lahat ng mga outdoor o nasa labas at indoor o nasa loob na panggrupong sports para sa mga nasa hustong gulang at kabataan. Kabilang dito ang:

 • Mga palaro
 • Mga paligsahan at mga kumpetisyon
 • Mga pag-eensayo

Mga manonood

Maaaring dumalo ang 5,000 katao o 50% seated capacity (kapasidad kapag nakaupo), anuman ang mas marami, para sa mga outdoor o nasa labas na sports activity. Halimbawa, kung ang venue o lugar ay karaniwang may seated capacity para sa 30,000 katao, 15,000 katao ang maaaring dumalo.

Maaaring dumalo ang 50 katao o 50% seated capacity (kapasidad kapag nakaupo), anuman ang mas marami, para sa mga indoor o nasa loob na sports activity. Halimbawa, kung ang venue o lugar ay karaniwang may seated capacity para sa 500 katao, 250 katao ang maaaring dumalo. Simula Oktubre 25, maaari nang bumalik sa buong kapasidad ang mga venue o lugar, maliban kung mayroong mga karagdagang restriksiyon sa rehiyon.

Pagbiyahe para sa sports

Maaaring bumiyahe para sa sports. Hindi hinihikayat ang non-essential travel papunta at mula sa Interior maliban kung ikaw ay fully vaccinated.


Ang utos ng PHO sa mga restaurant, pub at bar

Ang nilalamang ito ay isang buod ng berbal n autos ng PHO tungkol sa pag-serve ng pagkain at alak. Hindi ito legal na payo at hindi nagbibigay ng interpretasyon ng batas. Sa kaganapan ng anumang pagkakasalungatan o pagkakaiba sa pagitan ng webpage na ito at ng utos, ang utos ay tama at legal at dapat sundin.

Magta-transisyon ang mga negosyo mula sa isang COVID-19 Safety Plan (Planong Pangkaligtasan para sa COVID-19) patungo sa isang communicable disease plan (Plano para sa Nakakahawang Sakit). 

Mga Restaurant, bar, pub at nightclub

Walang panggrupong limitasyon sa indoor o nasa loob at outdoor o nasa labas na dining. Tatanggalin ang requirement na manatiling nakaupo mula Oktubre 25, maliban kung mayroong mga karagdagang restriksiyon sa rehiyon.

 • Maaaring tukuyin ng mga venue o lugar ang kanilang sariling limitasyon para sa bawat mesa
 • Bawal ang sayawan
 • Pagbalik sa normal ng oras ng pag-se-serve ng alak

Mga casino

Maaring patakbuhin ang mga casino nang may binawasang kapasidad. Maaaring magpatakbo ng mga gaming station nang may humigit-kumulang na 50% kapasidad sa buong sektor.


Patnubay para sa pagbisita sa mga pasilidad ng long-term care o seniors’ assisted living

Ang nilalamang ito ay isang buod ng dokumento na Utos ng PHO – Impormasyon sa Status ng Pagpapabakuna sa COVID-19 at mga Hakbang sa Prebensiyon (COVID-19 Vaccination Status Information and Preventive Measures) (PDF, 513 KB). Hindi ito legal na payo at hindi nagbibigay ng interpretasyon ng batas. Sa kaganapan ng anumang pagkakasalungatan o pagkakaiba sa pagitan ng webpage na ito at ng utos, ang utos ay tama at legal at dapat sundin. 

Pinapayagan ang mga pangmaramihang social event o pagtitipon ng buong pasilidad, mga adult day program at in-facility respite (pansamantalang pangangalaga sa loob ng pasilidad).

 • Maaaring kasama sa mga indoor o nasa loob na pagtitipon ang mga residente at staff mula sa iba’t ibang bahagi ng isang pasilidad
 • Maaaring kasama sa mga outdoor o nasa labas na pagtitipon ang mga pamilya at kaibigan

Hindi mo kailangang mag-iskedyul ng appointment upang bumisita sa mga residente ng mga pasilidad ng long-term care o seniors’ assisted living. Walang limitasyon ang dami ng bisita para sa bawat residente.

Pagprotekta sa mga residente ng long-term care

Dapat na magpakita ng katibayan ng bakuna ang lahat ng bisita bago bumisita sa isang pasilidad ng long-term care o seniors’ assisted-living. Ang paggamit ng BC Vaccine Card ang pinakamadaling paraan upang maipakita ang iyong katibayan ng bakuna.

Kasalukuyang dapat na mayroong hindi bababa sa isang dose ang lahat ng mga bisita. Simula Oktubre 26, dapat na fully vaccinated ang lahat ng bisita.

Ipagpapatuloy ang mga pangkaligtasang pag-iingat tulad ng screening ng kalusugan ng mga bisita, paghuhugas ng kamay at pisikal na pagdistansiya.

Kailan dapat magsuot ng mask sa mga pasilidad ng long-term care

 • Dapat na magsuot ng medical mask sa mga pasilyo at common area
 • Maaari mo lamang tanggalin ang iyong mask kapag bumibisita sa lugar kung saan nakatira ang mga residente kung ikaw ay fully vaccinated

Pagpapatupad

Sa panahon ng isang pampublikang emerhensiyang pangkalusugan sa ilalim ng Batas ng Pampublikong Kalusugan, ang PHO ay maaaring gumawa ng mga kautusan kung kinakailangan. Dapat mong sundin ang mga kautusan. 

Ang ilang mga kautusan ay maaaring ipatupad ng pulisya o iba pang mga opisyal ng pagsunod at pagpapatupad. Ang mga taong hindi sumusunod sa mga kautusan na ito ay maaaring pagbayarin ng multa.​