Muling Pagsisimula ng BC: Isang plano upang muli tayong magsama-sama

Ang Muling Pagsisimula ng BC (BC's Restart) ay isang maingat na planong may apat na hakbang na nakatuon sa pagpoprotekta sa mga tao at ligtas na pagbabalik sa normal na pamumuhay. 

English | 繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی | Tagalog | 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी

Huling binago: Nobyembre 16, 2021

Para sa pinakabagong impormasyon, mangyaring bisitahin ang Ingles na pahina

Sa page na ito:


Unawain ang plano

Ang Muling Pagsisimula ng BC (BC's Restart) ay isang maingat na planong may apat na hakbang upang muli tayong magsama-sama sa B.C.  Ang pagpapabakuna ay ang pinakamahalagang kagamitan na sumusuporta sa ating muling pagsisimula. 

Paano tayo kumikilos patungo sa mga susunod na hakbang

Upang sumulong sa mga susunod na hakbang, tinitingnan natin ang: 

 • Pagbaba ng mga bilang ng mga kaso ng COVID-19
 • Pagdaragdag ng antas ng pagbabakuna sa mga taong 18+
 • Pagbaba ng mga pagpapa-ospital dahil sa COVID-19, kabilang ang kritikal na pangangalaga
 • Pagbaba ng dami ng namamatay dahil sa COVID-19

Hakbang 1 at 2: Tapos Na

Noong Mayo 25, unti-unti nating sinimulan muli ang ating mga mahahalagang sosyal na koneksyon, negosyo, at aktibidad.

Ang pamantayan para sa Hakbang 1 ay hindi bumaba sa 60% ng populasyong 18+ na nabakunahan ng dose 1, kasama ang hindi nagbago-bagong bilang ng kaso at mga pagpapa-ospital dahil sa COVID-19. Nangyari ang Hakbang 1 mula Mayo 25 hanggang Hunyo 14.

Patuloy na kinailangan ang pisikal na pagdidistansiya at pagsusuot ng mask sa mga pampublikong panloob na setting.

 

Mga aktibidad

Mga bagong bagay na maaari mong gawin

Mga personal na pagtitipon

 • Mga personal na pagtitipon sa labas hanggang 10 katao
 • Mga indoor o panloob na personal na pagtitipon hanggang sa 5 katao o 1 pang sambahayan (household o grupo ng taong magkakasama sa isang bahay)

Kasama sa mga halimbawa ng personal na pagtitipon ay ang pag-imbitang mga kaibigan sa iyong bahay o pakikipagkita sa iyong mga kaibigan sa isang parke. 

Mga organisadong pagtitipon

 • Mga panlabas na nakaupo na organisadong pagtitipon hanggang 50 katao na may COVID-19 Safety Plan (Planong Pangkaligtasan para sa COVID-19)
 • Mga panloob na nakaupo na organisadong pagtitipon hanggang 10 katao na may COVID-19 Safety Plan (Planong Pangkaligtasan para sa COVID-19)
 • Panloob (indoor) o panlabas (outdoor) na mga serbisyo ng pagsamba ng hanggang 50 katao na sinusunod ang mga panuntunan ng kaligtasan sa COVID-19

Pagbiyahe

 • Pinapahintulutan ang panlibangan na pagbiyahe sa loob ng iyong rehiyon
 • Patuloy na pinaghihigpitan o nililimitahan ang non-essential travel (hindi kinakailangang pagbiyahe)

Mga negosyo

 • Ang mga indoor o panloob at outdoor o panlabas na dining para sa mga grupong hanggang 6 na katao (hindi limitado sa iyong sambahayan (mga kasama sa bahay) o bubble)
 • I-se-serve ang alak hanggang 10 pm

Mga tanggapan at mga lugar ng trabaho

 • Magsimula ng isang unti-unting pagbalik sa mga lugar ng trabaho
 • Dapat na ipagpatuloy ng mga employer ang COVID-19 Safety Plan at daily health check (pang-araw-araw na pagsusuri ng kalusugan)

Sports at pag-eehersisyo

 • Pinahihintulutan nang may limitadong kapasidad ang mga indoor o panloob na low intensity group exercise
 • Pinahihintulutan ang mga outdoor o nasa labas na palaro at pagsasanay para sa pang-grupo o team sports ng mga nasa hustong gulang (adult) at kabataan
 • Walang mga manonood sa anumang indoor (panloob) o outdoor (nasa labas) na mga aktibidad ng sports

Ang pamantayan para sa Hakbang 2 ay hindi bumaba sa 65% ng populasyong 18+ na nabakunahan ng dose 1, kasama ang pagbaba ng bilang ng kaso at pagpapa-ospital dahil sa COVID-19. Nangyari ang Hakbang 2 mula Hunyo 15 hanggang Hunyo 30.

Ang pisikal na pagdidistansiya at pagsusuot ng mask ay patuloy na kinailangan sa mga pampublikong indoor o nasa loob na setting.

 
Mga aktibidad Mga bagong bagay na maaari mong gawin

Mga personal na pagtitipon

 • Mga outdoor o panlabas na personal na pagtitipon hanggang 50 katao (mga birthday party, backyard BBQ, block party)
 • Mga indoor o nasa loob na pagtitipon na may hanggang 5 tao o 1 ibang household (grupo ng tao na nakatira sa iisang bahay)
 • Mga playdate

Mga organisadong pagtitipon

 • Mga indoor o panloob na organisadong nakaupo o may upuang (seated) pagtitipon hanggang 50 katao na may COVID-19 Safety Plan (Planong Pangkaligtasan para sa COVID-19)
 • Mga outdoor o nasa labas na organisadong pagtitipon na may hanggang 50 tao na may COVID-19 Safety Plan
 • Mga indoor (nasa loob) o outdoor (nasa labas) na worship service na may hanggang 50 tao at sumusunod sa mga tuntuning pangkaligtasan para sa COVID-19

Magsisimula ang konsultasyon sa sektor para sa mga susunod na hakbang sa mga indoor o panloob at outdoor o nasa labas na organisadong pagtitipon. 

Pagbiyahe

 • Pinahihintulutan ang panlibangang pagbiyahe sa loob ng B.C.
 • Mag-aalok ang BC Transit at BC Ferries ng karagdagang serbisyo ayon sa pangangailangan

Mga negosyo

 • Indoor o nasa loob at outfoor o nasa labas na dining para sa mga grupo na hanggang 6 na tao (hindi limitado sa mga taong kasama mo sa bahay o iyong bubble)
 • I-se-serve ang alak hanggang hatinggabi
 • Maaaring patakbuhin ang mga banquet hall nang may limitadong kapasidad at COVID-19 Safety Plan (Planong Pangkaligtasan sa COVID-19)

Magsisimula ang konsultasyon kasama ang mga asosasyon ng sektor para sa mga susunod na hakbang sa pagpapaluwang ng mga restriksyon. ​

Mga tanggapan at lugar ng trabaho

 • Patuloy na pagbalik sa lugar ng trabaho
 • Pinahihintulutan ang mga maliliit na in-person na pagpupulong
 • Dapat na ipagpatuloy ng mga employer ang pagkakaroon ng isang COVID-19 Safety Plan (Planong Pangkaligtasan para sa COVID-19) at daily health check

Sports at pag-eehersisyo

 • Pinahihintulutan ang indoor o panloob na high at low intensity group exercise nang may binawasang kapasidad
 • Pinahihintulutan ang mga indoor o panloob at outdoor o nasa labas na palaro at pagsasanay para sa pang-grupo o team sports ng mga nasa hustong gulang (adult) at kabataan
 • Pinahihintulutan ang mga outdoor o panlabas na manonood hanggang 50 katao. Walang mga manonood sa anumang indoor o panloob na aktibidad sa sports

 


Tayo ay nasa Hakbang 3

Ang pamantayan para sa Hakbang 3 ay hindi bababa sa 70% ng populasyong 18+ na nabakunahan ng dose 1, kasama ang mga mababang bilang ng kaso at bumababang mga pagpapa-ospital dahil sa COVID-19.

Mga patnubay at utos ng PHO

Pinapayagan ang pinaraming pagkakataon ng sosyal na pakikipag-ugnayan. Kung ikaw o sinuman sa iyong pamilya ay masama ang pakiramdam, manatili sa bahay at magpasuri kaagad.

Katibayan ng bakuna

Kinakailangan ang katibayan ng bakuna upang makapunta sa maraming negosyo, event at serbisyo.

Pagsusuot ng mask sa mga indoor (nasa loob) na pampublikong lugar

Nakakatulong sa pagpigil ng pagkalat ng COVID-19 ang pagsusuot ng mask sa mga indoor (nasa loob) na pampublikong lugar.

 

Mga aktibidad

Mga bagong bagay na maaari mong gawin

Mga personal na pagtitipon
 • Pagbalik sa normal na indoor o nasa loob at outdoor o nasa labas na mga personal na pagtitipon
 • Mga sleepover
Mga organisadong pagtitipon

Kailangan ng katibayan ng bakuna para sa maraming indoor o nasa loob na organisadong pagtitipon.

Pagbiyahe

Kailangan ang pederal na katibayan ng bakuna para sa ilang domestiko at internasyonal na pagbiyahe.

Mga negosyo

Mga Restaurant, bar, pub at nightclub

 • Walang limitasyon sa panggrupong indoor o nasa loob at outdoor o nasa labas na dining, pwede na ang mga event
 • Pagbalik sa normal ng oras ng pag-se-serve ng alak
 • Bawal ang sayawan

Mga casino

 • Buong kapasidad kapag nakaupo, kabilang ang mga gaming position

Kailangan ng katibayan ng bakuna para makapunta sa maraming negosyo at serbisyo.

Mga tanggapan at mga lugar ng trabaho
 • Patuloy na pagbalik sa lugar ng trabaho
 • Pinahihintulutan ang mga seminar at mas malaking pagpupulong

Kailangan ng karagdagang pag-iingat para sa kaligtasan sa mga lugar ng trabaho na mas mataas ang panganib.

Sports at pag-eehersisyo

Kailangan ang katibayan ng bakuna para sa mga manonood at kalahok na nasa hustong gulang para sa mga indoor (nasa loob) at outdoor (nasa labas) na event sa sports.


Hakbang 4

Ang pamantayan para sa paglipat sa Hakbang 4 ay mahigit 70% ng populasyong 18+ na nabakunahan ng dose 1, kasama ang mababang bilang ng kaso at pagpapa-ospital dahil sa COVID-19. 

Sa Hakbang 4, karamihan ng mga restriksiyon sa buong lalawigan ay maaari nang tanggalin. Magpapatuloy na kailanganin ang katibayan ng bakuna sa ilang mga setting. Maaaring patuloy na magkaroon ng mga restriksiyon o paghihigpit sa rehiyon, sa mga lugar na mas mataas ang kaso ng COVID-19.

Patnubay ng PHO

 • Personal na opsyon ang pagsusuot ng mga mask sa mga pampublikong indoor o panloob na setting
 • Normal o karaniwang sosyal na pakikipag-ugnayan
 • Kung ikaw o sinuman sa iyong pamilya ay masama ang pakiramdam, manatili sa bahay at magpasuri kaagad

Mga aktibidad

Mga bagong bagay na maaari mong gawin

Mga personal na pagtitipon
 • Pagbalik sa mga normal na personal na pagtitipon at sosyal na pakikipag-ugnayan
Mga organisadong pagtitipon
 • Dinagdagang kapasidad para sa mga malaking organisadong pagtitipon, tulad ng isang concert
Pagbiyahe
Mga negosyo
 • Magpapatuloy ang mga negosyo na susunod sa mga communicable disease prevention guidance (patnubay sa prebensiyon para sa nakakahawang sakit)
Mga tanggapan at mga lugar ng trabaho
 • Ganap na muling binuksan ang lugar ng trabaho
Sports at pag-eehersisyo
 • Pagbalik sa normal o karaniwang kompetisyon ng sports kapag sumusunod sa communicable disease prevention guidance (patnubay sa prebensiyon para sa nakakahawang sakit)
 • Dinagdagang dami ng mga manonood sa labas (outdoor) at sa loob (indoor) na setting