Impormasyon sa katibayan ng bakuna para sa mga negosyo

Kailangang suriin ng ilang event, serbisyo at negosyo ang katibayan ng bakuna ng isang tao upang makapunta sa kanilang lugar o espasyo. Ang mga requirement o kinakailangan na ito ay iniutos ng Provincial Health Officer (PHO).

English | 繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی | Tagalog | 한국어 | Español | عربىTiếng Việt | 日本語 | हिंदी

Huling binago: Nobyembre 25, 2021

Para sa pinakabagong impormasyon, mangyaring bisitahin ang page sa wikang Ingles

Sa page na ito:


Utos ng PHO tungkol sa katibayan ng bakuna

Ang nilalamang ito ay isang buod ng dokumento na Utos ng PHO – Food and Liquor Serving Premises (PDF, 402KB) at Utos ng PHO – Gatherings and Events (PDF, 417KB). Hindi ito legal na payo at hindi nagbibigay ng interpretasyon ng batas. Sa kaganapan ng anumang pagkakasalungatan o pagkakaiba sa pagitan ng webpage na ito at ng utos, ang utos ay tama at legal at dapat sundin.

Ayon sa utos ng PHO, kailangang tingnan ng ilang event, serbisyo at negosyo ang katibayan ng bakuna ng isang tao upang makatanggap ng serbisyo at makapunta sa kanilang lugar o espasyo. Naaangkop ito para sa lahat na ipinanganak noong 2009 o mas matanda (12+).

Kailangan mong beripikahin na ang mga tao ay fully vaccinated. Maaaring magresulta sa multa ang hindi pagsunod sa PHO. Ang requirement na ito ay mananatili hanggang Enero 31, 2022, na maaaring ma-extend.

Mga lugar kung saan kailangan ng katibayan ng bakuna para makapasok

Kailangan mong palaging beripikahin ang katibayan ng bakuna ng bawat customer kapag pumupunta sila sa iyong negosyo o event:

 • Indoor (nasa loob) na event na may higit 50 katao.
  • Halimbawa, mga reception ng kasal, burol (sa labas ng isang funeral home), planadong party, conference, trade fair at workshop
 • Mga indoor (nasa loob) na concert, teatro, sayawan at symphony event na may higit 50 katao
 • Mga lisensiyadong restaurant at cafe, at mga restaurant at cafe na mayroong table service (indoor at patio dining)
  • Kabilang ang mga liquor tasting room sa mga winery, brewery o distillery
 • Mga pub, bar at lounge (indoor o nasa loob at patio dining)
 • Mga nightclub, casino at sinehan
 • Pabahay sa mga mag-aaral ng post-secondary
 • Mga indoor (nasa loob) na organisadong group recreational class at aktibidad na may higit 50 katao
  • Tulad ng pottery, art classes o choir rehearsal
 • Mga indoor (nasa loob) at may ticket na sporting event na may higit 50 katao
 • Indoor (nasa loob) na group at team sports para sa mga 22 taong gulang pataas
 • Mga manonood sa mga indoor sporting event para sa mga kabataan
 • Mga hindi empleyado na supervisor, coach at assistant ng mga sports at panggrupong aktibidad para sa mga 21 taong gulang pababa
 • Mga indoor (nasa loob) na skating rink
 • Mga negosyong nag-aalok ng indoor (nasa loob) exercise/fitness
 • Mga gym, pasilidad o studio para sa pag-eehersisyo at sayaw
  • Kabilang ang mga aktibidad na ito na nagaganap sa mga recreational facility (panlibangang pasilidad)

Halimbawa ng mga lugar na hindi kailangan ng katibayan ng bakuna

Hindi mo kailangan hanapin ang katibayan ng bakuna ng isang tao sa mga lugar tulad ng:

 • Mga grocery store, liquor store at botika
 • Mga hindi lisensiyadong restaurant na walang table service
  • Halimbawa, fast food, mga coffee shop, mga food court, mga food truck at takeout
 • Mga tasting room na walang seating (lugar na mauupuan) na naka-attach sa mga winery, brewery o distillery
 • Mga lokal na pampublikong transportasyon (BC Transit, TransLink, BC Ferries)
 • Mga salon, hairdresser at barbero
 • Mga hotel, resort, cabin at campsite
  • Hindi kasama ang mga lugar o event na sakop ng PHO order, halimbawa, isang lisensiyadong restaurant sa loob ng hotel, wedding reception o conference
  • Hindi kasama ang mga pasilidad para sa exercise/fitness para sa mga bisita
 • Mga swimming pool at aktibidad sa mga pool
  • Hindi kasama ang mga event o adult sports na ginaganap sa mga lugar na ito
 • Mga bangko at credit union
 • Mga retail at clothing store
 • Mga pampublikong library (aklatan), museo, at art gallery
  • Hindi kasama ang mga event na ginaganap sa mga lugar na ito)
 • Mga food bank at shelter
 • Mga escape room, laser tag, bowling alley, indoor paint ball at arcade
  • Kung ito ay hindi lisensiyado o walang table service na kaugnay sa pagkain lamang
 • Mga cafeteria sa loob ng post-secondary campus
 • Mga food court at restaurant sa airport (paliparan)
 • Mga serbisyo sa health care, rehabilitasyon o exercise therapy program, at support group meeting para sa paggamit ng droga at alak
 • Mga social service na ibinibigay sa mga taong nangangailangan
 • Mga event tulad ng:
  • Indoor (nasa loob) na recreational o panlibangang sport para sa mga kabataan na 21 taong gulang pababa
  • Mga before at after school program para sa mga mag-aaral sa K to 12
  • Mga event at aktibidad para sa mga mag-aaral sa K to 12 na pampubliko at independent na paaralan
  • Indoor (nasa loob) na organisadong event na hindi higit sa 50 katao, maliban sa sports para sa mga nasa hustong gulang
  • Mga programa para sa parenting at breastfeeding (pagpapasuso)

Ano ang itsura ng BC Vaccine Card

Maaaring i-save ng mga tao ang digital version sa kanilang telepono o tablet, o i-print ang isang papel na kopya at ilagay sa iyong wallet. Dapat pareho itong tanggapin ng mga negosyo.

Digital card

BC Vaccine Card on a phone and tablet

Papel na card

An example of a paper BC Vaccine Card


Pagberipika ng katibayan ng bakuna mula sa B.C.

Hakbang 1: Beripikahin ang katibayan ng bakuna

Ang pinakamabilis at pinaka-secure na opsyon ay ang paggamit ng BC Vaccine Card Verifier app. Maaari mo rin itong beripikahin sa pamamagitan ng paghanap at pagtingin sa card.

Pinakamabilis na paraan: I-scan ang QR code

I-scan ang QR code ng customer. Makikita ito sa kanilang cellphone o sa isang piraso ng papel.

Ibeberipika ng app na ito ang katibayan ng bakuna.

Biswal na beripikasyon

Maaari kang magsagawa ng biswal na beripikasyon o paghanap at pagtingin sa card. Sa BC Vaccine Card, tiyakin na nakikita ang kanilang pangalan at detalye ng bakuna. Maaaring ipakita ng mga customer ang kanilang black and white na naka-print na vaccine card.

Tandaan: Hindi kailangang kumuha ng BC Vaccine Card ng mga miyembro ng Canadian at US Armed Forces at kailangan mong magsagawa ng biswal na beripikasyon.

Hakbang 2: Suriin ang ID

Pagkatapos beripikahin ang katibayan ng bakuna, kailangan mo rin suriin ang kanilang ID. Sa pagsusuri ng ID, kailangang magkapareho ang pangalan na nakalagay sa kanilang BC Vaccine Card o ibang uri ng katibayan ng bakuna. Hindi mo kailangan hanapan ng ID ang mga kabataang edad 12 hanggang 18.

Mga tinatanggap ng uri ng may bisang government ID na may litrato, halimbawa:

 • Lisensiya sa pagmamaneho sa o BC Services Card
  • Maaaring gamitin ng mga customer ang kanilang interim o pansamantalang driver’s licence, na karaniwang naka-print sa dilaw na papel
 • Pasaporte

Maraming dahilan kung bakit hindi malinaw o iba ang nakalagay na pangalan, kasarian o itsura sa kanilang ID. Kadalasan itong nangyayari para sa mga Two-Spirit, transgender at non-binary. May responsibilidad ang mga negosyo na protektahan ang kaligtasan at privacy ng mga kliyente.

Kung hindi ka sigurado kung naberipika mo ang pagkakakilanlan ng isang tao, maaari kang:

 • Humingi ng karagdagang ID
 • Maingat na magalang na magtanong ng higit pang impormasyon

Magsagawa ng mga hakbang upang matiyak na ligtas at kumpidensiyal ang paraan ng pag-uusap tungkol sa pangkakakilanlan ng isang tao:

 • Ilipat ang usapan sa lugar na malayo sa ibang mga customer
 • Magsalita nang mahina
 • Iwasang basahin nang malakas ang pangalan ng isang tao

Maaaring may “carry letter” ang ilang tao mula sa kanilang pangunahing doktor upang makatulong sa pagpapaliwanag kung bakit hindi pareho ang kanilang pangalan, litrato o gender marker (kasarian) sa kanilang ID at kanilang pisikal na itsura. Maaaring makakatulong ito sa pagberipika ng kanilang pagkakakilanlan, ngunit hindi kinakailangan bilang katibayan ng bakuna.

Ang pagkakakilanlan at ekspresyon ng kasarian ay protektado sa ilalim ng B.C. Human Rights Code (PDF, 112KB).


Pagberipika ng out-of-province (mula sa ibang lugar) na katibayan ng bakuna

Maaaring mayroong mga pupunta sa iyong mga event, serbisyo at negosyo na hindi taga-B.C. Kailangan nilang sumunod sa mga parehong requirement o kinakailangan at magpakita ng katibayan ng bakuna at ID.

Sundin ang parehong 2 hakbang, beripikahin ang katibayan ng bakuna at suriin ang ID kung pareho ang pangalan.

Mga tao mula sa ibang lalawigan o teritoryo

Ang mga galing sa ibang lalawigan o teritoryo ng Canada ay dapat na magpakita ng:

Mag-download ng mga halimbawa ng mga record ng bakuna sa Canada (PDF, 598KB) 

Mga bumibisita galing sa ibang bansa

Ang mga bumibisita galing sa ibang bansa ay dapat na magpakita ng:

 • Katibayan ng bakuna na ginamit pagdating sa Canada
 • May bisang government-issued ID na may litrato (tulad ng isang lisensiya sa pagmamaneho o pasaporte)

Gamitin ang BC Vaccine Card Verifier app

I-download ng BC Vaccine Card Verifier app mula sa Apple App Store at Google Play Store. Libre ang pag-download sa app at gumagana ito sa mga smartphone at tablet.

Para sa mga iOS device (iPhone/iPad)

I-download ang app para sa iOS

 • Kailangan ng Apple iOS 11 o mas bago

Para sa mga Android device

I-download ang app para sa Android

 • Kailangan ng Android 8.1 o mas bago

Introduksiyon

Idinisenyo ang BC Vaccine Card Verifier app ng Lalawigan ng British Columbia upang matulungan ang mga negosyo na beripikahin ang mga BC Vaccine Card upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Kapag na-scan ng BC Vaccine Card Verifier app ang QR code mula sa isang BC Vaccine Card, ipapakita lamang ng app ang pangalan at apelyido ng customer at ang kanilang protection status sa taong binasa ang QR code.

Tandaan: Ang patakaran sa privacy na ito ay hindi naaangkop sa ikatlong partido na online o mobile store kung saan ka nag-download ng BC Vaccine Card Verifier app.

1. Mga Pangkalahatang Limitasyon

Ang iyong personal na impormasyon ay maaari lamang makita ng mga awtorisadong indibidwal, at ayon lamang sa konteksto ng mga itinakdang trabahong ginagampanan nila.

2. Koleksiyon at Mga Pahintulot

Ang mga impormasyong mababasa kapag ipinakita ang QR code at binabasa ng BC Vaccine Card Verifier app ng Lalawigan ng British Columbia ay ang:

 • Apelyido
 • Pangalan
 • Protection status

2.1 Koleksiyon ng impormasyon sa BC Vaccine Card Verifier app

Binabasa at ipinapakita ng BC Vaccine Card Verifier ang impormasyon ipinapakita ng QR code na nakikita ng camera.

Hindi naka-store ang resulta ng pagprosesong ito sa verification device at wala ring transmisyong nagaganap sa labas ng BC Vaccine Card Verifier. Walang kinokolektang usage statistics.

2.2 Mga pahintulot na hinihiling sa mga device

Kailangan ng access sa camera ng smartphone upang mabasa ang mga QR code. Hindi nire-record ang mga litrato mula sa camera at wala ring transmisyon o pagprosesong nagaganap sa labas ng BC Vaccine Card Verifier.

3. Mga sekundaryang layunin gamit ang anonymized (di-kilala) na personal na impormasyon

Walang data ng device na kinokolekta sa pamamagitan ng BC Vaccine Card Verifier.

Mga privacy impact assessment (ebalwasyon ng epekto sa privacy)

Paano gamitin ang app

Gamit ang internet connection, i-download ang app sa iyong device. Maaari mong i-download ang app sa iba’t ibang device. Kailangan i-allow mo ang app na i-access ang camera ng iyong device.

Pagkatapos mong i-download, maaari mo nang gamitin ang app offline. Hindi kailangan ng internet connection upang i-scan ang mga QR code.

Ang QR code ay isang square (parisukat) na image (litrato) at isang uri ng bar code na maaaring mabasa ng isang digital device. Ginagamit ng B.C. ang SMART Health Card QR code format, na isang requirement ng pederal na pamahalaan. Ibig sabihin nito na nag-se-save ang QR code ng pinakakaunting dami ng impormasyon at hindi ito konektado sa iba pang record sa kalusugan.

Paano i-scan ang vaccine card

Maaari mong gamitin ang app upang i-scan ang pederal na katibayan ng bakuna o mga QR code mula sa ibang lalawigan at teritoryo, pati na rin ang mga BC Vaccine Card.

I-allow ang access para sa camera

Allow the app to access your camera.

I-scan ang digital card

Scan a digital card.

I-scan ang naka-print na kopya

Scan a paper card. 

Anong makikita mo pagkatapos i-scan

Partially vaccinated

Partially vaccinated result.

Fully vaccinated

Fully vaccinated result.

Walang bisang QR code

Invalid QR code.


Privacy

Ang QR code ay isang personal na dokumento. Hindi mo maaaring kuhanan ng litrato ang vaccine card ng isang customer kahit pumayag sila. Kung may alalahanin ang isang customer tungkol sa privacy, maaari mong sabihin sa kanila ang mga sumusunod:

 • Hindi nagtatago ng anumang data ang BC Vaccine Card Verifier app
 • Ang QR code ay naglalaman ng pinakakaunting kailangang impormasyon upang beripikahin ang isang record ng bakuna
 • Hindi konektado ang sistema ng vaccine card sa anumang pangkalusugang record

Pag-record ng katibayan ng bakuna ng customer

Upang mapadali ang pagbalik ng mga customer, maaari mong i-record ang customer na nakapagbigay ng katibayan ng bakuna. Halimbawa, maaaring hilingin ng isang gym na i-record ang isang miyembro na nakapagpakita na ng kanilang vaccine card para mapabilis ang kanilang pag-access.

Kung nais mong i-record ang katibayan ng bakuna ng isang customer, kailangan mong:

 • Kumuha ng written consent o nakasulat na pagpayag ng customer
 • Payagan na bawiin ng customer ang kanilang pagpayag kalaunan
 • Burahin ang lahat ng record kapag inalis ang requirement para sa katibayan ng bakuna, o kapag binawi ng customer ang kanilang pagpayag

Privacy ng empleyado

Hindi dapat hilingin ng mga negosyo na tingnan ang BC Vaccine Card ng mga empleyado, maliban kung pumupunta ang empleyado sa lokasyon o event bilang isang customer.

Maaaring magpagtupad ng mga sariling patakaran sa pagbabakuna ang mga organisasyon, ngunit dapat maging maingat at panagutan ang pagsasagawa nito.


Kumuha ng suporta

Alam naming ito ay isang dagdag na hakbang upang salubungin at tanggapin ang mga customer sa iyong lugar o negosyo. Sa pamamagitan ng pagberipika ng katibayan ng bakuna, pinapanatili mong ligtas ang lahat sa B.C.

Print-ready na poster

Mga gabay na dokumento

Verifier reference guide (gabay para sa pagbeberipika)

BC Vaccine Card Verifier results — quick reference guide (PDF, 3.2MB)

Kailangan ko pa rin ng tulong

Kung kailangan mo ng higit pang impormasyon o mayroong mga tanong tungkol sa BC Vaccine Card, makipag-usap sa isang ahente sa telepono.

Tumawag sa: 1-833-838-2323 Piliin ang opsyon 1, at pagkatapos ang option 3

Mula sa labas ng Canada at USA: 1-604-681-4261

Mayroong mga tagasalin | Pitong araw sa isang lingo, 7 am hanggang 7 pm (PDT)


Pagpapatupad

Maaaring mabigyan ng violation ticket ang mga negosyo at organisasyon na hindi susunod sa PHO order na ito.

Depende sa paglabag, maaaring mapatawan ng $230 o $575 na violation ticket ang mga indibidwal. Maaaring mapatawan ng $2300 na violation ticket ang mga may-ari, operator at event organizer.

Hindi papatawan ng multa ang mga empleyado kung hindi nila masusuri ang vaccine card ng isang tao. Ang mga may-ari, operator at event organizer ang may responsibilidad na matiyak ang pagsunod sa utos ng PHO.

Ang pagpapatupad ng COVID-19 Related Measures Act (Batas sa mga Hakbang Kaugnay sa COVID-19) ay nasa diskresyon o pagpapasya ng mga opisyal ng pagpapatupad, kabilang ang mga pulis, liquor at cannabis inspector, gambling investigator at conservation officer. Maaaring mag-isyu ang mga Environmental Health Officer (Opisyal sa Pangkalikasang Kalusugan) mula sa mga lokal na mga Health Authority (Awtoridad ng Kalusugan) ng mga violation ticket sa ilalim ng Public Health Act (Batas sa Pampublikong Kalusugan).

Mga customer na tumatangging magpakita ng katibayan ng bakuna

Hindi mo maaaring payagang manatili sa lugar ang sinumang customer na hindi nagpakita ng katibayan. Mayroon kang karapatan na tanggihan ang kanilang serbisyo sa sinumang hindi sumusunod sa mga utos ng PHO.

Kung nakakaramdam ng pagbabanta ang sinumang empleyado, kailangan nilang iwasan ang kumprontasyon at tumawag sa 911.

Legal na pananagutan

Protektado ang mga isinasagawang aksiyon sa ilalim ng utos ng mga negosyong sakop ng utos ng PHO para sa BC Vaccine Card.

Ang mga negosyong hindi sakop ng utos ng PHO ay hindi protektado at dapat maging maingat at panagutan ang pagsasagawa nito.