Pagbiyahe at COVID-19

Gumawa ng plano upang ipakita ang katibayan ng bakuna kapag bumabiyahe sa loob ng Canada o papunta sa ibang bansa. Kung hindi ka fully vaccinated, iwasan ang lahat ng uri ng pagbiyahe.

English | 繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی | Tagalog | 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी

Huling binago: Enero 18, 2022

Para sa pinakabagong impormasyon, mangyaring bisitahin ang page sa wikang Ingles.

Sa page na ito:


Mga federal requirement para sa pagbiyahe

Kakailanganin ng Pamahalaan ng Canada ang lahat ng biyahero na edad 12 taon at 4 na buwang gulang pataas na maging fully vaccinated at magpakita ng katibayan ng bakuna upang magamit ang mga paraan ng pagbiyahe na pinapangasiwaan ng pederal na pamahalaan:

 • Paglipad mula sa anumang airport sa Canada
 • Pagbiyahe sa pamamagitan ng VIA Rail at Rocky Mountaineer train
 • Pagsakay sa isang non-essential passenger vessel nang mahigit 24 na oras (tulad ng isang cruise ship)​
  • Hindi kailangan ng katibayan ng bakuna sa BC Ferries

Dapat na kumuha ka ng iyong dokumento ng pederal na katibayan ng bakuna para sa COVID-19 bago bumiyahe sa loob o labas ng Canada.

Tandaan: Iuturing kang fully vaccinated 14 na araw pagkatapos mong makapagpabakuna ng pangalawang dose.


Paano bumiyahe sa ibang bansa

Paalis ng Canada

Pagplano ng iyong biyahe

Maaaring tanggapin ng karamihan sa mga internasyonal na destinasyon ang dokumento ng katibayan ng bakuna sa COVID-19 ng Canada. Ang bawat bansa ang nagdedesisyon kung ano ang tatanggapin nila bilang katibayan ng bakuna at kung gaano kaaga nila itong hihingiin.

Bago umalis:


Pagbalik sa Canada

Bago dumating

Kapag babalik ka na sa Canada, kailangan mong gamitin ang ArriveCAN upang isumite ang iyong detalye sa pagbiyahe at kalusugan sa loob ng 72 oras bago ka dumating sa bansa.

Pagdating sa bansa

Pagdating sa bansa, kailangan mong matugunan ang lahat ng pederal na requirements para makapasok sa bansa, kabilang ang:

 • Isang pre-entry test result (resulta ng test bago dumating)
 • ArriveCAN receipt
 • Katibayan ng bakuna
 • Pagiging handa na kumuha ng on-arrival test (testing pagdating sa bansa) at quarantine kung kinakailangan

Madalas na nagbabago ang mga requirement. I-check ito bago bumiyahe.


Kuhanin ang iyong dokumento ng pederal na katibayan ng bakuna para sa COVID-19

Ang Pamahalaan ng Canada ay gumawa ng dokumento para sa pederal na katibayan ng bakuna sa COVID-19 para sa pagbiyahe. Kailangan mo ang dokumentong ito para sa pagbiyahe sa loob ng Canada at sa ibang bansa. Hihilinging makita ng mga travel agent ang iyong dokumento ng pederal na katibayan ng bakuna para sa COVID-19 at isang may bisang government ID na may litrato.

Hakbang 1: Mag-print ng kopya ng iyong dokumento

Bago umalis, kailangan mong mag-print ng kopya ng iyong pederal na katibayan ng bakuna.

Maglaan ng sapat na oras upang i-check na tama ang iyong dokumento at itama ito, kung kailangan.


Hakbang 2: Kumpirmahing tama ang impormasyon sa dokumento

Kung may napansin kang mali, i-update ang iyong impormasyon.

 • Dapat na pareho ang pangalan sa iyong dokumento at iyong may bisang government ID. Karaniwang ito ay ang iyong pasaporte
 • Dapat na tama ang iyong petsa ng kapanganakan
 • Dapat na tama ang mga detalye tungkol sa iyong bakuna

Pinapayagan ang pagbiyahe sa ibang lalawigan at teritoryo

Pinapayagan ang panlibangang pagbiyahe sa loob ng Canada. Saan ka man babiyahe, panatilihing maliit ang iyong grupo at respetuhin ang mga lokal na komunidad.

Kakailanganin mong ipakita ang katibayan na ikaw ay fully vaccinated upang makapunta sa ilang uri ng pagbiyahe, negosyo o serbisyo.