Mga bakuna sa COVID-19 para sa mga bata

Ligtas at epektibo ang mga bakuna sa COVID-19 para sa mga batang 6 na buwang gulang hanggang 11 taong gulang upang maiwasan ang malubhang pagkakasakit.

English | 繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی | Tagalog | 한국어 | Español​​ | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी | УкраїнськаРусский

Huling binago: Setyembre 28, 2022

Para sa pinakabagong impormasyon, mangyaring bisitahin ang page sa wikang Ingles

Sa page na ito:


Irehistro ang iyong anak para sa dose 1

Para makapag-book ng mga appointment sa bakuna sa COVID-19 para sa iyong anak, kailangang nakarehistro sila sa provincial Get Vaccinated system. Kapareho nito ang system na ginamit mo para magrehistro para sa iyong bakuna.

Magrehistro ngayon Isang beses lamang irehistro ang iyong anak. 

Makakatanggap ka ng notipikasyon mula sa Get Vaccinated system kapag oras na para i-book ang susunod na appointment ng iyong anak.

Idagdag ang iyong anak sa iyong Health Gateway account

Idagdag ang iyong anak bilang isang dependent sa iyong Health Gateway account para makita at ma-download ang kanilang: 

 • Kasaysayan ng pagbabakuna (anong mga bakuna ang kanilang natanggap na) 
 • Forecast ng pagbabakuna (kailan sila susunod na kailangan magpabakuna) 

Bahagi ito ng regular na iskedyul ng pagbabakuna ng iyong anak

Ang mga bakuna sa COVID-19 ay mahalagang bahagi ng regular na iskedyul ng pagbabakuna ng iyong maliliit na anak.

Maaaring mapabakunahan para sa COVID-19 ang iyong anak kasabay ang ibang mga bakuna para sa mga bata, kabilang ang bakuna sa influenza (flu o trangkaso).


Ano ang maaasahan pagdating sa appointment 

Available ang karamihan ng mga appointment para sa mga lokal na klinika. Iplano na tumagal sa iyong appointment kasama ang iyong anak nang 15 hanggang 30 minuto. Kung marami kang anak, kailangan ng bawat isa ng appointment. 

Mayroong impormasyon tungkol sa mga bakuna para sa mga bata upang makatulong sa iyong makapaghanda para sa appointment ng iyong anak:

Magpabakuna para sa flu shot ng iyong anak sa parehong appointment

Simula unang bahagi ng Oktubre, maaari ka nang mag-book para sa bakuna sa COVID-19 at libreng flu shot o bakuna sa trangkaso ng iyong anak sa parehong appointment. Huwag mag-alala kung kamakailang nakapagpabakuna para sa isang dosis ng bakuna sa COVID-19 ang iyong anak. Makakakuha ka ng isa pang imbitasyon para makapag-book para sa kanilang flu shot.

Inirerekomenda ng public health na magpabakuna ang lahat ng flu shot ngayong taon, upang maprotektahan ang iyong sarili at iyong mga anak mula sa mga sakit sa baga sa panahon ng fall at winter. Kung 2 taong gulang pataas ang iyong anak, maaari kang pumili na mabakunahan sila ng bakuna sa trangkaso sa pamamagitan ng nasal spray (pag-spray ng bakuna sa loob ng ilong) sa halip ng isang iniksiyon. 

Dumating nang handa

Ihanda ang iyong anak para sa kanilang appointment:

 • Kausapin ang iyong anak tungkol sa pagpapabakuna 
 • Dalhin ang kanilang kumpirmasyon ng booking at ID tulad ng kanilang BC Services Card
 • Kailangan nilang magsuot ng isang damit na may maikling manggas  
 • Hindi nila kailangang mag-fasting o mag-ayuno. Hinihikayat ang pag-inom ng tubig

Pagpapabakuna

Nais naming maging kumportable ka at iyong anak:

 • Kapag nag-check in ka, maaari kayo parehong magtanong 
 • Habang binabakunahan, gumamit ng mga distraction tulad ng mga puzzle, video o kausapin ang anak 
 • Makakaramdam ng pagpisil o bahagyang pagsundot kapag binakunahan, pero magtatagal lamang ito ng ilang segundo 
 • Pagkatapos ng bakuna, maghintay sa isang observation area nang humigit-kumulang 15 minuto 

Pagkatapos ng appointment sa bakuna

Tulad ng mga nasa hustong gulang at youth, maaaring makaranas ng side effect ang iyong anak pagkatapos magpabakuna.


Mga susunod na dose ng bakuna ng iyong anak

Kapag panahon na para sa susunod na dose ng bakuna ng iyong anak, magpapadala kami ng isa pang imbitasyon para sa booking sa pamamagitan ng text o email. Tulad ng unang appointment, pipili ka ng lokasyon, petsa at oras. Makakakuha ka ng imbitasyon humigit-kumulang 56 na araw pagkatapos ng unang dose ng bakuna ng iyong anak, para makapagpabakuna ng pangalawang dose.

Makakatanggap ng imbitasyon na mabakunahan ng booster dose ang mga batang 5 taong gulang pataas, anim na buwan pagkatapos ng kanilang pangalawang dose ng bakuna.


Nagkaroon na ng COVID-19 ang aking anak

Kailangan pa rin mabakunahan ng mga bata kahit na nagkaroon na sila ng COVID-19. Kung nagkasakit kamakailan ang iyong anak, maaari silang magpabakuna 8 linggo pagkatapos magsimula ng kanilang mga sintomas o mag-positive sa COVID-19.


Kaligtasan ng bakuna 

Inaprubahan ng Health Canada ang dalawang bakunang mRNA para sa mga bata: 

 • Inaprubahan ang bakunang Pfizer-BioNTech Comirnaty para sa mga batang 5 hanggang 11 taong gulang
 • Inaprubahan ang bakunang Moderna Spikevax vaccine para sa mga batang 6 na buwang gulang pataas 

Sinusunod ng lahat ng bakuna sa COVID-19 para sa mga nasa hustong gulang at mga bata ang parehong proseso ng pagsusuri at pag-apruba.  Mababasa ang detalyadong klinikal na impormasyon tungkol sa pagbabakuna sa COVID-19 para sa mga bata mula sa Health Canada.

Dosis ng mga bakuna para sa mga bata 

Kailangan ng mga bata ng mas kaunting dosis ng bakuna upang makakuha ng parehong proteksiyon mula sa COVID-19.

Dosage ng bakuna para sa mga batang 5 hanggang 11 taong gulang

Ang mga bakunang mRNA ng Pfizer at Moderna para sa mga bata ay mayroong mas kaunting dosis ng parehong bakunang ginamit para sa mga youth at nasa hustong gulang:

Kung malapit nang mag-12 taong gulang ang iyong anak, nasa iyo ang desisyon kung gusto mong maghintay at pabakunahan sila ng buong dosis para sa mga youth at nasa hustong gulang.

Dose ng bakuna para sa mga batang wala pang 5 taong gulang

Ang mga bakunang mRNA ng Moderna para sa mga bata ay gumagamit ng mas kaunting dosis ng parehong bakunang mRNA ng Moderna para sa mga youth at nasa hustong gulang.


Kinakailangan ng pahintulot para sa bawat bata

Ibigay ang pahintulot sa appointment ng pagbabakuna

Kinakailangan ng pahintulot para sa mga bata upang makakuha ng bakuna sa COVID-19. 

Ang pahintulot para sa isang bata ay maaaring ibigay ng isang:

 • Magulang, legal na tagapangalaga o foster parent
 • Custodial caregiver tulad ng isang lolo at lola, o kamag-anak

Isang magulang, legal na tagapangalaga o foster parent lamang ang kinakailangan upang magbigay ng pahintulot. Hihingiin sa iyo na magbigay ng pahintulot sa panahon ng appointment. 

Mayroon akong mga tanong tungkol sa pahintulot ng magulang

Kung ang mga magulang ay diborsiyado, hiwalay o hindi kailanman magkasamang tumira sa iisang tirahan at hindi nagkakasundo sa pagbabakuna ng kanilang anak, ang magulang na gustong pabakunahan ang anak ay dapat:

 1. Ang Tagapangalaga ng bata sa ilalim ng Family Law Act
  at
 2. Mayroong parental responsibility (pananagutan bilang magulang) na kaugnay sa pagbigay o pagtanggi ng pahintulot para sa mga paggamot na medikal o kaugnay sa kalusugan

Ang mga magulang na hindi makagsamang nakatira sa iisang tirahan ay maaaring magkaroon ng nakasulat na kasunduan o court order (utos mula sa korte) na nagsasaad kung isa o parehong magulang ang mayroong parental responsibilities. Maaaring kumuha ng legal na payo ang mga magulang na hindi sigurado tungkol sa kanilang sitwasyon.

Ang isang court order (utos mula sa korte) ay maaaring magbigay ng guardianship sa isang nasa hustong gulang na hindi isang magulang.

Sa mga pagkakataong ito, kung ang indibidwal ay mayroon ding parental responsibility (pananagutan bilang magulang) na kaugnay sa pagbigay o pagtanggi ng pahintulot sa mga paggamot na medikal o kaugnay sa kalusugan, maaari silang magbigay ng pahintulot para sa bakuna.

Mga batang napapailalim sa temporary orders (pansamantalang kautusan), interim in care (pansamantalang pangagalaga), voluntary agreements (mga boluntaryong kasunduan) o out-of-care orders

Ang magulang o legal na tagapangalaga, nang may konsultasyon sa social worker ng kanilang anak, ay ang nagdedesisyon kung dapat bang pabakunahan ang bata.

Mayroong 2 opsiyon para sa rehistrasyon:

 • Maaaring irehistro ng magulang o legal na tagapangalaga ang kanilang anak
 • Maaaring irehistro ang anak ng social worker ng bata, nang may pahintulot mula sa magulang o legal na tagapangalaga

Permanent transfer of custody (Permanenteng paglipat ng kustodya o pangangalaga) (54.1/54.01)

Ang mga care provider (tagapagbigay ng pangagalaga) ang legal na tagapangalaga at ang maaaring magbigay ng pahintulot.

Mga batang napapasailalim sa continuing custody order (CCO)

Maaaring irehistro ng foster parent o caregiver ang bata at samahan sila sa appointment ng bakuna.


Maaari ka rin makipag-ugnayan sa iyong lokal na Child & Family Services Office kung mayroon kang mga tanong. 

Pagliban sa trabaho

Dapat na payagan ka ng iyong employer na gumamit ng job protected leave (pagliban na hindi maaapektuhan ang iyong trabaho) upang samahan ang iyong anak na mabakunahan laban sa COVID-19. Hindi ka maaaring mawalan ng trabaho bilang resulta ng pagliban na ito.

Kung kailangan mo, maaari mong palitan ang iskedyul ng appointment online.


Humanap ng kaibigan o kapamilya na maaaring sumama sa iyong anak

Kung hindi mo masasamahan ang iyong anak sa kanilang appointment, maaari kang  magbigay ng awtoridad sa isa pang nasa hustong gulang upang makapagbigay ng pahintulot.

Para magawa ito, kailangan mong magbigay ng nakasulat na note (maikling sulat) na naglalaman ng:

 • Pangalan ng magulang/legal na tagapangalaga na nagbibigay ng kanilang awtoridad sa isa pang nasa hustong gulang
 • Pangalan ng bata
 • Petsa ng kapanganakan ng bata
 • Pangalan ng nasa hustong gulang na binigyan ng awtoridad para sa pahintulot
 • Pirma ng magulang/legal na tagapangalaga na nagbibigay ng kanilang awtoridad sa isa pang nasa hustong gulang
 • Petsa kung kailan pinirmahan ang note (maikling sulat)
 • Contact information ng magulang/legal na tagapangalaga

Mga materyales para sa mga bata

Mahalagang kausapin ang iyong anak tungkol sa COVID-19 at pagbabakuna.

Vaccine superhero comic

Maaari mong i-print at kulayan ang comics kasama ang iyong anak bago ang kanilang appointment.

Colour-in crest

Maaaring kulayan ng iyong anak ang kanilang sariling superhero crest para sa pagpapabakuna.

Mga poster

I-share ang impormasyong tungkol sa pagpapabakuna.


Kailangan ko ng tulong

Inirerekomenda naming makipag-usap ka sa iyong doktor. Maaari ka ring tumawag sa HealthLink BC upang makipag-usap sa isang nurse.

Tumawag sa: 8-1-1 | Pitong araw sa isang linggo, 24 oras sa isang araw, mayroong mga tagasalin

 

Ang aking anak ay may moderate (katamtaman) hanggang severe (malubha) na mahinang immune system

Karaniwang magkakaroon ng mas mahinang antibody response ang mga batang may moderate (katamtaman) hanggang severe (malubha) na mahinang immune system sa dalawang dose ng bakuna sa COVID-19. Makakatulong ang pangatlong dose para makabuo ng mga antibody na kailangan nila para maprotektahan sila laban sa COVID-19. 

Makikipag-ugnayan sa iyong ang panlalawigang Get Vaccinated system tungkol sa kung paano at kailan i-book ang pangatlong dose para sa iyong anak, humigit-kumulang 4 na linggo pagkatapos nilang mabakunahan para sa kanilang pangalawang dose. Kung naniniwala ka na natutugunan ng iyong anak ang iyong criteria at hindi ka pa natatawagan, makipag-ugnayan sa iyong health care provider. 

Criteria ng dose 3 para sa mga bata na may moderate (katamtaman) hanggang severe (malubha) na mahinang immune system 

Transplant

Sumailalim ang iyong anak sa solid organ transplant (puso, baga, atay, kidney o bato, pancreas o islet cells, bowel (bituka) o kombinasyon)

Kanser

 • Nakatanggap ang iyong anak sa nakaraang taon ng systemic treatment para sa isang haematological malignancy
 • Sumailaim ang iyong anak sa isang bone marrow, stem cell transplant, CAR-T o umiinom pa rin ng mga immunosuppressant na gamot (pampahina ng immune system) sa nakaraang dalawang taon
 • Nakatanggap ang iyong anak ng anti-cancer systemic therapy para sa mga solid tumour sa nakaraang 6 na buwam, kabilang ang ngunit hindi limitado sa:
  • Cytotoxic chemotherapy
  • Molecular targeted therapy
  • Immunotherapy
  • Monoclonal antibodies
  • Mga bone modifying agents na ginagamit sa setting ng metastatic disease
  • Mataas na dosis ng steroids (hal. kapareha ng >20mg/day nang mahigit sa 1 buwan ngunit hindi kabilang ang mga pasyente na tumatanggap ng hormonal o bone modifying therapy sa adjuvant setting
 • Nakatanggap o tumatanggap ang iyong anak ng radiation therapy para sa kanser sa nakaraang 3 buwan

Mga batang naapektuhan ng kanilang immune system dahil sa mga immunosuppression therapy

Umiinom o tumatanggap ang iyong anak ng mga mataas na dosis na steroid o iba pang mga kilalang gamot para sa immunosuppression (pampahina ng immune system). Maraming chronic condition ang maaaring mangailangan na uminom ang iyong anak ng mga gamot na ito. Mahalagang malaman kung kailan huling uminom ng mga gamot ang iyong anak. Isaalang-alang ang timing (o mga petsa) kapag binabasa ang listahan.

 • Tumatanggap ng gamot sa nakaraang taon:
  • Mga Anti-CD20 o katulad na agent:
   rituximab, ocrelizumab, ofatumumab, obinutuzumab, ibritumomab, tositumomab
  • Mga gamot na nagbabawas ng b-cell o iba pang katulad na agent:
   epratuzumab, MEDI-551, belimumab, BR3-Fc, AMG-623, atacicept, anti-BR3, alemtuzumab
 • Mga gamot na ininom o natanggap sa nakaraang 3 buwan
  • Mga biologic agent:
   abatacept, adalimumab, anakinra, benralizumab, brodalumab, canakinumab, certolizumab, dupilumab, etanercept, golimumab, guselkumab, infliximab, interferon products (alpha, beta, at mga pegylated form), ixekizumab, mepolizumab, natalizumab, omalizumab, resilizumab, risankizumab, sarilumab, secukinumab, tildrakizumab, tocilizumab, ustekinumab, o vedolizumab
  • Mga gamot na immune-suppressing (pampahina ng immune system) na iniinom:
   azathioprine, baricitinib, cyclophosphamide, cyclosporine, leflunomide, dimethyl fumerate, everolimus, fingolimod, mycophenolate, siponimod, sirolimus, tacrolimus, tofacitinib, upadacitinib, methotrexate, o teriflunomide
  • Mga steroid na regular na iniinom o sa pamamagitan ng pag-iniksyon sa loob ng >14 na araw:
   mga kaparehong dosis ng dexamethasone, hydrocortisone, methylprednisolone, o prednisone (hal. mga tumatanggap ng ≥20 mg kada araw o ≥2mg/kg araw-araw kung ang timbang ay <10 kg)
  • Mga infusion/iniksiyon na immune-suppressing (pampahina ng immune system):
   cladribine, cyclophosphamide, glatiramer, methotrexate
  • Intermittent o hindi regular na mataas na dosis ng steroids na ibinibigay para sa immune suppression (pampahina ng immune system) bago ang isang intravenous enzyme replacement treatment

Sakit sa bato

 • Sumasailalim ang iyong anak sa dialysis (hemodialysis [dialysis sa dugo] o peritoneal dialysis [dialysis sa pamamagitan ng tubo sa tiyan])
 • Mayroong stage 5 chronic kidney disease ang iyong anak (eGFR <15ml/min)
 • Mayroong glomerulonephritis (pamamaga ng maliliit na filter sa kidney) at tumatanggap ng paggagamot na steroid ang iyong anak

Iba pang immunodeficiency

 • Mayroong primary immunodeficiency (hindi gumanagang immune system) ang iyong anak na na-diagnose ng isang immunologist para sa mga bata
 • Mayroong nakaraang AIDS defining na sakit o HIV infection ang iyong anak, na may:
  • Nakaraang CD4 count na ≤ 200/mm3
  • Nakaraang CD4 fraction na ≤ 15% 
  • Anumang detectable plasma viral load sa nakaraang taon

Tumawag sa call centre kung mayroon kang tanong tungkol sa pagpapabakuna ng iyong anak.

Tumawag sa: 1-833-838-2323 Pitong araw sa isang linggo, 7 am hanggang 7 pm. Mayroong mga tagasalin.

Mula sa labas ng Canada at USA: 1-604-681-4261