Mga bakuna sa COVID-19 para sa mga batang edad 5 hanggang 11

Ligtas at epektibo ang mga bakuna sa COVID-19 para sa mga bata upang maiwasan ang lubhang pagkakasakit. 

English | 繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی | Tagalog | 한국어 | Español​​ | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी | УкраїнськаРусский

Huling binago: Abril 27, 2022 

Para sa pinakabagong impormasyon, mangyaring bisitahin ang page sa wikang Ingles


Irehistro ang iyong anak para sa dose 1

Dapat na 5 taong gulang pataas ang iyong anak para mabakunahan. Ang petsa kung kailan mag-5 taong gulang ang iyong anak ang unang araw na kwalipikado sila para sa bakuna.

Pinakamabilis na opsyon: Magrehistro online

Upang magrehistro online, dapat mong ibigay ang:

 • Pangalan at apelyido ng anak
 • Petsa ng kapanganakan ng anak
 • Postal code ng pangunahing tirahan ng anak
 • Personal Health Number (Personal na Numerong Pangkalusugan, PHN) ng anak
 • Isang email address na regular na tinitingnan o numero ng telepono na maaaring makatanggap ng mga text message

Magrehistro online 2 minuto lamang ito

Iba pang mga opsyon sa pag-book

Kung walang Personal Health Number (PHN) ang iyong anak, kailangan mong magrehistro sa pamamagitan ng pagtawag. Gagawan sila ng PHN.

Tumawag sa: 1-833-838-2323 | Mayroong mga tagasalin

Pitong araw sa isang linggo, 7 am hanggang 7 pm (PDT)

Mula sa labas ng Canada at USA: 1-604-681-4261

Maaari kang magparehistro nang personal sa lahat ng tanggapan ng Service BC.

Iba-iba ang mga oras ng tanggapan ayon sa lokasyon. Alamin muna ito bago pumunta.

Maaaring mabakunahan ang lahat ng bata, kahit na wala silang PHN o iba pang dokumentasyon. 

Hindi mahalaga kung ang iyong anak ay isang citizen ng Canada o hindi. Ang lahat ng impormasyon ay pananatilihing pribado at hindi ibabahagi sa ibang mga ahensya o bahagi ng pamahalaan.


Kinakailangan ng pahintulot para sa bawat bata

Ibigay ang pahintulot sa appointment ng pagbabakuna

Kinakailangan ng pahintulot para sa mga batang edad 5 hanggang 11 upang makakuha ng bakuna sa COVID-19.

Ang pahintulot para sa isang bata ay maaaring ibigay ng isang:

 • Magulang, legal na tagapangalaga o foster parent
 • Custodial caregiver tulad ng isang lolo at lola, o kamag-anak

Isang magulang, legal na tagapangalaga o foster parent lamang ang kinakailangan upang magbigay ng pahintulot. Hihingiin sa iyo na magbigay ng pahintulot sa panahon ng appointment. 

Mayroon akong mga tanong tungkol sa pahintulot ng magulang

Kung ang mga magulang ay diborsiyado, hiwalay o hindi kailanman magkasamang tumira sa iisang tirahan at hindi nagkakasundo sa pagbabakuna ng kanilang anak, ang magulang na gustong pabakunahan ang anak ay dapat:

 1. Ang Tagapangalaga ng bata sa ilalim ng Family Law Act
  at
 2. Mayroong parental responsibility (pananagutan bilang magulang) na kaugnay sa pagbigay o pagtanggi ng pahintulot para sa mga paggamot na medikal o kaugnay sa kalusugan

Ang mga magulang na hindi makagsamang nakatira sa iisang tirahan ay maaaring magkaroon ng nakasulat na kasunduan o court order (utos mula sa korte) na nagsasaad kung isa o parehong magulang ang mayroong parental responsibilities. Maaaring kumuha ng legal na payo ang mga magulang na hindi sigurado tungkol sa kanilang sitwasyon.

Ang isang court order (utos mula sa korte) ay maaaring magbigay ng guardianship sa isang nasa hustong gulang na hindi isang magulang.

Sa mga pagkakataong ito, kung ang indibidwal ay mayroon ding parental responsibility (pananagutan bilang magulang) na kaugnay sa pagbigay o pagtanggi ng pahintulot sa mga paggamot na medikal o kaugnay sa kalusugan, maaari silang magbigay ng pahintulot para sa bakuna.

Mga batang napapailalim sa temporary orders (pansamantalang kautusan), interim in care (pansamantalang pangagalaga), voluntary agreements (mga boluntaryong kasunduan) o out-of-care orders

Ang magulang o legal na tagapangalaga, nang may konsultasyon sa social worker ng kanilang anak, ay ang nagdedesisyon kung dapat bang pabakunahan ang bata.

Mayroong 2 opsiyon para sa rehistrasyon:

 • Maaaring irehistro ng magulang o legal na tagapangalaga ang kanilang anak
 • Maaaring irehistro ang anak ng social worker ng bata, nang may pahintulot mula sa magulang o legal na tagapangalaga

Permanent transfer of custody (Permanenteng paglipat ng kustodya o pangangalaga) (54.1/54.01)

Ang mga care provider (tagapagbigay ng pangagalaga) ang legal na tagapangalaga at ang maaaring magbigay ng pahintulot.

Mga batang napapasailalim sa continuing custody order (CCO)

Maaaring irehistro ng foster parent o caregiver ang bata at samahan sila sa appointment ng bakuna.


Maaari ka rin palaging makipag-ugnayan sa iyong lokal na tanggapan ng MCF kung mayroon kang mga tanong.

Pagliban sa trabaho

Dapat na payagan ka ng iyong employer na gumamit ng job protected leave (pagliban na hindi maaapektuhan ang iyong trabaho) upang samahan ang iyong anak na mabakunahan laban sa COVID-19. Hindi ka maaaring mawalan ng trabaho bilang resulta ng pagliban na ito.

Kung kailangan mo, maaari mong palitan ang iskedyul ng appointment online.


Humanap ng kaibigan o kapamilya na maaaring sumama sa iyong anak

Kung hindi mo masasamahan ang iyong anak sa kanilang appointment, maaari kang  magbigay ng awtoridad sa isa pang nasa hustong gulang upang makapagbigay ng pahintulot.

Para magawa ito, kailangan mong magbigay ng nakasulat na note (maikling sulat) na naglalaman ng:

 • Pangalan ng magulang/legal na tagapangalaga na nagbibigay ng kanilang awtoridad sa isa pang nasa hustong gulang
 • Pangalan ng bata
 • Petsa ng kapanganakan ng bata
 • Pangalan ng nasa hustong gulang na binigyan ng awtoridad para sa pahintulot
 • Pirma ng magulang/legal na tagapangalaga na nagbibigay ng kanilang awtoridad sa isa pang nasa hustong gulang
 • Petsa kung kailan pinirmahan ang note (maikling sulat)
 • Contact information ng magulang/legal na tagapangalaga

Ano ang maaasahan pagdating sa appointment

Available ang karamihan ng mga appointment para sa mga lokal na botika. Iplano na tumagal sa iyong appointment kasama ang iyong anak nang 15 hanggang 30 minuto. Kung marami kang anak, kailangan ng bawat isa ng appointment. 

Dumating nang handa

Ihanda ang iyong anak para sa kanilang appointment:

 • Kausapin ang iyong anak tungkol sa pagpapabakuna 
 • Dalhin ang kanilang ID at kumpirmasyon ng booking
 • Kailangan nilang magsuot ng isang damit na may maikling manggas  
 • Hindi nila kailangang mag-fasting o mag-ayuno. Hinihikayat ang pag-inom ng tubig

Pagpapabakuna

Nais naming maging kumportable ka at iyong anak:

 • Kapag nag-check in ka, maaari kayo parehong magtanong 
 • Habang binabakunahan, gumamit ng mga distraction tulad ng mga puzzle, video o kausapin ang anak 
 • Makakaramdam ng pagpisil o bahagyang pagsundot kapag binakunahan, pero magtatagal lamang ito ng ilang segundo 
 • Pagkatapos ng bakuna, maghintay sa isang observation area nang humigit-kumulang 15 minuto 

Pagkatapos ng appointment sa bakuna

Tulad ng mga nasa hustong gulang at youth, maaaring makaranas ng side effect ang iyong anak pagkatapos magpabakuna.


Kailan maaaring magpabakuna para sa dose 2

Upang makakuha ng pinakaepektibong proteksiyon laban sa mga malubhang kaso ng COVID-19, kailangan ng dalawang dose ng bakuna ng iyong anak. Mag-aalok ng pangalawang dose 8 linggo o higit pa pagkatapos ng unang dose.

Maaari kang makakuha ng imbitasyon sa pamamagitan ng text, email o tawag upang mag-book ng appointment ng iyong anak para sa pangalawang dose. Tulad ng unang appointment, pipili ka ng lokasyon, petsa at oras.

Dose 3 para sa mga bata na may moderate (katamtaman) hanggang severe (malubha) na mahinang immune system

Karaniwang magkakaroon ng mas mahinang antibody response ang mga batang may moderate (katamtaman) hanggang severe (malubha) na mahinang immune system sa dalawang dose ng bakuna sa COVID-19. Makakatulong ang pangatlong dose para makabuo ng mga antibody na kailangan nila para maprotektahan sila laban sa COVID-19. 

Makikipag-ugnayan sa iyong ang panlalawigang Get Vaccinated system tungkol sa kung paano at kailan i-book ang pangatlong dose para sa iyong anak, humigit-kumulang 4 na linggo pagkatapos nilang mabakunahan para sa kanilang pangalawang dose. Kung naniniwala ka na natutugunan ng iyong anak ang iyong criteria at hindi ka pa natatawagan, makipag-ugnayan sa iyong health care provider. 

Transplant

Sumailalim ang iyong anak sa solid organ transplant (puso, baga, atay, kidney o bato, pancreas o islet cells, bowel (bituka) o kombinasyon)

Kanser

 • Nakatanggap ang iyong anak sa nakaraang taon ng systemic treatment para sa isang haematological malignancy
 • Sumailaim ang iyong anak sa isang bone marrow, stem cell transplant, CAR-T o umiinom pa rin ng mga immunosuppressant na gamot (pampahina ng immune system) sa nakaraang dalawang taon
 • Nakatanggap ang iyong anak ng anti-cancer systemic therapy para sa mga solid tumour sa nakaraang 6 na buwam, kabilang ang ngunit hindi limitado sa:
  • Cytotoxic chemotherapy
  • Molecular targeted therapy
  • Immunotherapy
  • Monoclonal antibodies
  • Mga bone modifying agents na ginagamit sa setting ng metastatic disease
  • Mataas na dosis ng steroids (hal. kapareha ng >20mg/day nang mahigit sa 1 buwan ngunit hindi kabilang ang mga pasyente na tumatanggap ng hormonal o bone modifying therapy sa adjuvant setting
 • Nakatanggap o tumatanggap ang iyong anak ng radiation therapy para sa kanser sa nakaraang 3 buwan

Mga batang naapektuhan ng kanilang immune system dahil sa mga immunosuppression therapy

Umiinom o tumatanggap ang iyong anak ng mga mataas na dosis na steroid o iba pang mga kilalang gamot para sa immunosuppression (pampahina ng immune system). Maraming chronic condition ang maaaring mangailangan na uminom ang iyong anak ng mga gamot na ito. Mahalagang malaman kung kailan huling uminom ng mga gamot ang iyong anak. Isaalang-alang ang timing (o mga petsa) kapag binabasa ang listahan.

 • Tumatanggap ng gamot sa nakaraang taon:
  • Mga Anti-CD20 o katulad na agent:
   rituximab, ocrelizumab, ofatumumab, obinutuzumab, ibritumomab, tositumomab
  • Mga gamot na nagbabawas ng b-cell o iba pang katulad na agent:
   epratuzumab, MEDI-551, belimumab, BR3-Fc, AMG-623, atacicept, anti-BR3, alemtuzumab
 • Mga gamot na ininom o natanggap sa nakaraang 3 buwan
  • Mga biologic agent:
   abatacept, adalimumab, anakinra, benralizumab, brodalumab, canakinumab, certolizumab, dupilumab, etanercept, golimumab, guselkumab, infliximab, interferon products (alpha, beta, at mga pegylated form), ixekizumab, mepolizumab, natalizumab, omalizumab, resilizumab, risankizumab, sarilumab, secukinumab, tildrakizumab, tocilizumab, ustekinumab, o vedolizumab
  • Mga gamot na immune-suppressing (pampahina ng immune system) na iniinom:
   azathioprine, baricitinib, cyclophosphamide, cyclosporine, leflunomide, dimethyl fumerate, everolimus, fingolimod, mycophenolate, siponimod, sirolimus, tacrolimus, tofacitinib, upadacitinib, methotrexate, dexamethasone, hydrocortisone, methylprednisolone, o teriflunomide
  • Mga steroid na regular na iniinom o sa pamamagitan ng pag-iniksyon sa loob ng >14 na araw:
   mga kaparehong dosis ng dexamethasone, hydrocortisone, methylprednisolone, o prednisone (hal. mga tumatanggap ng ≥20 mg kada araw o ≥2mg/kg araw-araw kung ang timbang ay <10 kg)
  • Mga infusion/iniksiyon na immune-suppressing (pampahina ng immune system):
   cladribine, cyclophosphamide, glatiramer, methotrexate
  • Intermittent o hindi regular na mataas na dosis ng steroids na ibinibigay para sa immune suppression (pampahina ng immune system) bago ang isang intravenous enzyme replacement treatment

Sakit sa bato

 • Sumasailalim ang iyong anak sa dialysis (hemodialysis [dialysis sa dugo] o peritoneal dialysis [dialysis sa pamamagitan ng tubo sa tiyan])
 • Mayroong stage 5 chronic kidney disease ang iyong anak (eGFR <15ml/min)
 • Mayroong glomerulonephritis (pamamaga ng maliliit na filter sa kidney) at tumatanggap ng paggagamot na steroid ang iyong anak

Iba pang immunodeficiency

 • Mayroong primary immunodeficiency (hindi gumanagang immune system) ang iyong anak na na-diagnose ng isang immunologist para sa mga bata
 • Mayroong nakaraang AIDS defining na sakit o HIV infection ang iyong anak, na may:
  • Nakaraang CD4 count na ≤ 200/mm3
  • Nakaraang CD4 fraction na ≤ 15% 
  • Anumang detectable plasma viral load sa nakaraang taon

Kaligtasan ng bakuna 

Inaprubahan ng Health Canada ang dalawang bakunang mRNA para sa mga bata: 

 • Inaprubahan ang bakunang Pfizer-BioNTech Comirnaty para sa mga batang 5 hanggang 11 taong gulang
 • Inaprubahan ang bakunang Moderna Spikevax para sa mga batang 6 hanggang 11 taong gulang

Sinusunod ng lahat ng bakuna sa COVID-19 para sa mga nasa hustong gulang at mga bata ang parehong proseso ng pagsusuri at pag-apruba.

Dosis ng mga bakuna para sa mga bata 

Ang mga bakunang mRNA ng Pfizer at Moderna para sa mga bata ay mayroong mas kaunting dosis ng parehong bakunang ginamit para sa mga youth at nasa hustong gulang. 

Kailangan ng mga bata ng mas kaunting dosis ng bakuna upang makakuha ng parehong proteksiyon mula sa COVID-19.

Kung malapit nang mag-12 taong gulang ang iyong anak, nasa iyo ang desisyon kung gusto mong maghintay at pabakunahan sila ng buong dosis para sa mga youth at nasa hustong gulang.


Mga materyales para sa mga bata

Mahalagang kausapin ang iyong anak tungkol sa COVID-19 at pagbabakuna.

Vaccine superhero comic

Maaari mong i-print at kulayan ang comics kasama ang iyong anak bago ang kanilang appointment.

Colour-in crest

Maaaring kulayan ng iyong anak ang kanilang sariling superhero crest para sa pagpapabakuna.

Mga poster

I-share ang impormasyong tungkol sa pagpapabakuna.


Kailangan ko ng tulong

Inirerekomenda naming makipag-usap ka sa iyong doktor o pharmacist. Maaari ka ring tumawag sa HealthLink BC upang makipag-usap sa isang nurse.

Tumawag sa: 8-1-1 | Pitong araw sa isang linggo, 24 oras sa isang araw, mayroong mga tagasalin

 

Gusto kong mapabakunahan ng Moderna ang aking anak 

Inaprubahan ang bakunang Moderna para sa mga batang 6 hanggang 11 taong gulang.  

Kung gusto mong mapabakunahan ng Moderna ang iyong anak, dapat mo itong sabihin sa botika o clinic pagdating ninyo. Limitado ang supply at maaaring hindi available ang bakunang Moderna sa iyong lokasyon.

Tumawag sa call centre kung mayroon kang tanong tungkol sa pagpapabakuna ng iyong anak.

Tumawag sa: 1-833-838-2323 Pitong araw sa isang linggo, 7 am hanggang 7 pm (PDT). Mayroong mga tagasalin.

Mula sa labas ng Canada at USA: 1-604-681-4261