Mga bakuna sa COVID-19 para sa mga batang edad 5 hanggang 11

Ligtas at epektibo laban sa COVID-19 ang mga bakuna para sa bata.

English | 繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | Tagalog

Huling binago: Nobyembre 29, 2021

Para sa pinakabagong impormasyon, mangyaring bisitahin ang page sa wikang Ingles


Kaligtasan at kwalipikasyon ng bakuna

Inaprubahan ng Health Canada ang bakunang mRNA ng Pfizer-BioNTech Comirnaty para sa mga mga batang edad 5 hanggang 11. Ang mga bakuna sa COVID-19 para sa mga nasa hustong gulang at mga bata ay sumusunod sa parehong proseso ng pagsusuri at pag-apruba.

Tulad ng lahat ng mga bakuna sa COVID-19 sa Canada, ang mga bakuna para sa mga bata ay libre, ligtas at epektibo. Kapag pinabakunahan mo ang iyong anak, pinoprotektahan mo sila sa malubhang karamdaman mula sa COVID-19 at mababawasan ang pagkalat ng impeksiyon sa iyong komunidad.

Dosis ng Pfizer mRNA na bakuna para sa mga bata

Ang bakunang mRNA ng Pfizer para sa mga bata ay gumagamit ng mas kaunting dosis ng parehong bakunang ginamit para sa mga youth at nasa hustong gulang.

Kailangan ng mga bata ng mas kaunting dami ng bakuna upang makakuha ng parehong proteksiyon mula sa COVID-19.

Kung mag-12 taong gulang sa 2022 ang iyong anak, nasa iyo ang desisyon kung gusto mong maghintay at pabakunahan sila ng buong dosis para sa mga youth at nasa hustong gulang.

Ang kwalipikasyon ay batay sa petsa ng kapanganakan

Ang kwalipikasyon ay batay sa petsa ng kapanganakan ng iyong anak. Kailangang 5 taong gulang o pataas sila upang mabakunahan.

Mga halimbawa ng kwalipikasyon

Setyembre 13, 2016 ang petsa ng kapanganakan ng isang bata. Sila ay kwalipikado na ngayon.

Enero 2, 2017 ang petsa ng kapanganakan ng isang bata. Sila ay magiging kwalipikado sa Enero 2, 2022.


Kinakailangan ng pahintulot para sa bawat bata

Ibigay ang pahintulot sa appointment ng pagbabakuna

Kinakailangan ng pahintulot para sa mga batang edad 5 hanggang 11 upang makakuha ng bakuna sa COVID-19.

Ang pahintulot para sa isang bata ay maaaring ibigay ng isang:

 • Magulang, legal na tagapangalaga o foster parent
 • Custodial caregiver tulad ng isang lolo at lola, o kamag-anak

1 magulang, legal na tagapangalaga o foster parent lamang ang kinakailangan upang magbigay ng pahintulot. Hihingiin sa iyo na magbigay ng pahintulot sa lokasyon ng klinika.

Mayroon akong mga tanong tungkol sa pahintulot ng magulang

Kung ang mga magulang ay diborsiyado, hiwalay o hindi kailanman magkasamang tumira sa iisang tirahan at hindi nagkakasundo sa pagbabakuna ng kanilang anak, ang magulang na gustong pabakunahan ang anak ay dapat:

 1. Ang Tagapangalaga ng bata sa ilalim ng Family Law Act
  at
 2. Mayroong parental responsibility (pananagutan bilang magulang) na kaugnay sa pagbigay o pagtanggi ng pahintulot para sa mga paggamot na medikal o kaugnay sa kalusugan

Ang mga magulang na hindi makagsamang nakatira sa iisang tirahan ay maaaring magkaroon ng nakasulat na kasunduan o court order (utos mula sa korte) na nagsasaad kung isa o parehong magulang ang mayroong parental responsibilities. Maaaring kumuha ng legal na payo ang mga magulang na hindi sigurado tungkol sa kanilang sitwasyon.

Ang isang court order (utos mula sa korte) ay maaaring magbigay ng guardianship sa isang nasa hustong gulang na hindi isang magulang.

Sa mga pagkakataong ito, kung ang indibidwal ay mayroon ding parental responsibility (pananagutan bilang magulang) na kaugnay sa pagbigay o pagtanggi ng pahintulot sa mga paggamot na medikal o kaugnay sa kalusugan, maaari silang magbigay ng pahintulot para sa bakuna.

Mga batang napapailalim sa temporary orders (pansamantalang kautusan), interim in care (pansamantalang pangagalaga), voluntary agreements (mga boluntaryong kasunduan) o out-of-care orders

Ang magulang o legal na tagapangalaga, nang may konsultasyon sa social worker ng kanilang anak, ay ang nagdedesisyon kung dapat bang pabakunahan ang bata.

Mayroong 2 opsiyon para sa rehistrasyon:

 • Maaaring irehistro ng magulang o legal na tagapangalaga ang kanilang anak
 • Maaaring irehistro ang anak ng social worker ng bata, nang may pahintulot mula sa magulang o legal na tagapangalaga

Permanent transfer of custody (Permanenteng paglipat ng kustodya o pangangalaga) (54.1/54.01)

Ang mga care provider (tagapagbigay ng pangagalaga) ang legal na tagapangalaga at ang maaaring magbigay ng pahintulot.

Mga batang napapasailalim sa continuing custody order (CCO)

Maaaring irehistro ng foster parent o caregiver ang bata at samahan sila sa appointment ng bakuna.


Maaari ka rin palaging makipag-ugnayan sa iyong lokal na tanggapan ng MCF kung mayroon kang mga tanong.

Pagliban sa trabaho

Dapat na payagan ka ng iyong employer na gumamit ng job protected leave (pagliban na hindi maaapektuhan ang iyong trabaho) upang samahan ang iyong anak na mabakunahan laban sa COVID-19. Hindi ka maaaring mawalan ng trabaho bilang resulta ng pagliban na ito.

Kung kailangan mo, maaari mong palitan ang iskedyul ng appointment online.


Humanap ng kaibigan o kapamilya na maaaring sumama sa iyong anak

Kung hindi mo masasamahan ang iyong anak sa kanilang appointment, maaari kang  magbigay ng awtoridad sa isa pang nasa hustong gulang upang makapagbigay ng pahintulot.

Para magawa ito, kailangan mong magbigay ng nakasulat na note (maikling sulat) na naglalaman ng:

 • Pangalan ng magulang/legal na tagapangalaga na nagbibigay ng kanilang awtoridad sa isa pang nasa hustong gulang
 • Pangalan ng bata
 • Petsa ng kapanganakan ng bata
 • Pangalan ng nasa hustong gulang na binigyan ng awtoridad para sa pahintulot
 • Pirma ng magulang/legal na tagapangalaga na nagbibigay ng kanilang awtoridad sa isa pang nasa hustong gulang
 • Petsa kung kailan pinirmahan ang note (maikling sulat)
 • Contact information ng magulang/legal na tagapangalaga

Irehistro ang iyong anak para sa dose 1

Madali lamang irehistro ang iyong anak. Pareho ito ng sistema ng rehistrasyong ginamit mo upang makapagpabakuna.

Pinakamabilis na opsyon: Magrehistro online

Upang magrehistro online, dapat mong ibigay ang:

 • Pangalan at apelyido ng anak
 • Petsa ng kapanganakan ng anak
 • Postal code ng pangunahing tirahan ng anak
 • Personal Health Number (Personal na Numerong Pangkalusugan, PHN) ng anak
 • Isang email address na regular na tinitingnan o numero ng telepono na maaaring makatanggap ng mga text message

Magrehistro online 2 minuto lamang ito

Iba pang mga opsyon sa pag-book

Kung walang Personal Health Number (PHN) ang iyong anak, kailangan mong magrehistro sa pamamagitan ng pagtawag. Gagawan sila ng PHN.

Tumawag sa: 1-833-838-2323 | Mayroong mga tagasalin

Pitong araw sa isang linggo, 7 am hanggang 7 pm (PDT)

Mula sa labas ng Canada at USA: 1-604-681-4261

Nagbibigay ang Video Relay Services (VRS) ng libreng interpretasyon sa sign language para sa mga nakarehistrong deaf, may kahirapan sa pandinig o mga indibidwal na may kapansanan o kahirapan sa pagsasalita.

Maaari kang magparehistro nang personal sa lahat ng tanggapan ng Service BC.

Iba-iba ang mga oras ng tanggapan ayon sa lokasyon. Alamin muna ito bago pumunta.

Maaaring mabakunahan ang lahat ng bata, kahit na wala silang PHN o iba pang dokumentasyon. 

Hindi mahalaga kung ang iyong anak ay isang citizen ng Canada o hindi. Ang lahat ng impormasyon ay pananatilihing pribado at hindi ibabahagi sa ibang mga ahensya o bahagi ng pamahalaan.


I-book ang pinakamainam na appointment para sa iyong anak

Pagkatapos mong magrehistro, maiibitahan kang mag-book ng appointment. Madali at naggagarantiya ng iyong pagbabakuna sa klinika ang pag-book online o sa pamamagitan ng pagtawag. Pinapatakbo ng mga health authority ang mga child-friendly clinic, nang may pinahabang oras ng operasyon pagkatapos ng oras ng eskwela at sa gabi.

Maaari mong isama ang iyong anak upang mabakunahan kapag magpapabakuna ka para sa iyong booster dose. Dapat ay pareho kayong may appointment.

Mga opsiyon ng klinika

Kapag nag-book ka ng pagbabakuna online, maaari kang pumili ng klinika.

 

5 to 11 (family) clinic

12+ clinic

All-ages clinic

 • Para sa mga batang edad 5 hanggang 11 at kanilang mga caregiver (tagapangalaga)
 • Para sa lahat na edad 12+
 • Para sa lahat na edad 5+

Kung marami kang anak, kailangan ng bawat isa ng appointment

Maaari mong isama ang higit sa 1 anak upang mabakunahan nang sabay-sabay. Kailangan ng bawat isa ng kanilang sariling appointment para sa parehong araw at parehong klinika, ngunit hindi kailangan na parehong oras ang mga appointment. Maaari kang dumating sa klinika sa anumang oras ng appointment na iyong na-book, at lahat ng miyembro ng pamilya ay sabay na mababakunahan.

Halimbawa, kung mayroon kang 2 anak na gusto mong pabakunahan pagkatapos ng oras ng eskwela sa Disyembre 16:

 • Mag-book ng appointment para sa 3:30 pm para sa Disyembre 16
 • Mag-book ng isa pang appointment sa anumang available na oras sa parehong klinika para sa Disyembre 16
 • Isama ang parehong anak sa 3:30 pm na oras ng appointment

Ano ang maaasahan mo sa appointment sa pagbabakuna ng iyong anak

Maaari mong asahan na mananatili sa klinika kasama ang iyong anak ng 30 hanggang 60 minuto.

Dumating nang handa

Ihanda ang iyong anak para sa kanilang appointment:

 • Bago dumating, kausapin ang iyong anak tungkol sa bakuna at pagpapabakuna
 • Dalhin ang kanilang ID at kumpirmasyon ng booking
 • Kailangan nilang magsuot ng isang damit na may maikling manggas at kailangan ninyo parehong magsuot ng mask
 • Hindi nila kailangang mag-fasting o mag-ayuno. Hinihikayat ang pag-inom ng tubig

Pagpapabakuna

Nais naming maging kumportable ka at iyong anak:

 • Babatiin ka at iyong anak ng isang nurse o health practitioner. Pareho kayong maaaring magtanong
 • Habang binabakunahan, gumamit ng mga distraction tulad ng mga puzzle, video o kausapin ang anak
 • Magtatagal lamang ng ilang segundo ang pagpapabakuna. Makakaramdam ng pagpisil o bahagyang pagsundot
 • Pagkatapos ng bakuna, maghintay sa isang observation area nang humigit-kumulang 15 minuto

Pagkatapos ng appointment sa bakuna

Tulad ng mga nasa hustong gulang at youth, maaaring makaranas ng side effect ang iyong anak pagkatapos magpabakuna.

 
Mga karaniwang sintomas sa bahagi ng iniksiyon Mga hindi karaniwang side effect 1 o 2 araw pagkatapos ng bakuna
 • Pananakit
 • Pamumula
 • Pamamaga
 • Namamagang lymph nodes sa kili-kili
 • Pananakit ng ulo
 • Lagnat at chills (panginginaw)
 • Pananakit ng muscle o joint (kasukasuan)

Timing ng dose 2

Upang makakuha ng pinakaepektibong proteksiyon laban a mga malubhang kaso ng COVID-19, kailangan ng dalawang dose ng bakuna ng iyong anak. Mag-aalok ng pangalawang dose humigit-kumulang 8 linggo pagkatapos ng unang dose.

Maaari kang makakuha ng imbitasyon sa pamamagitan ng text, email o tawag upang mag-book ng appointment ng iyong anak para sa pangalawang dose. Tulad ng unang appointment, pipili ka ng lokasyon, petsa at oras.


Hindi kailangan magpakita ng katibayan ng bakuna ng mga bata

Hindi kailangan magpakita ng katibayan ng bakuna ng mga bata para:


Kailangan ko ng tulong

Tumawag sa call centre kung mayroon kang mga tanong tungkol sa pagrehistro ng iyong anak sa Get Vaccinated system.

Tumawag sa: 1-833-838-2323 | Pitong araw sa isang linggo, 7 am hanggang 7 pm (PDT) | Mayroong mga tagasalin

Mula sa labas ng Canada at USA: 1-604-681-4261

Nagbibigay ang Video Relay Services (VRS) ng libreng interpretasyon sa sign language para sa mga nakarehistrong deaf, may kahirapan sa pandinig o mga indibidwal na may kapansanan o kahirapan sa pagsasalita.

Kung hindi mo mahanap o matandaan ang PHN ng iyong anak, mahahanap ito ng call-centre team para sa iyo.

Tumawag sa: 1-833-838-2323 | Pitong araw sa isang linggo, 7 am hanggang 7 pm (PDT) | Mayroong mga tagasalin

Mula sa labas ng Canada at USA: 1-604-681-4261

Nagbibigay ang Video Relay Services (VRS) ng libreng interpretasyon sa sign language para sa mga nakarehistrong deaf, may kahirapan sa pandinig o mga indibidwal na may kapansanan o kahirapan sa pagsasalita.

Inirerekomenda naming makipag-usap ka sa iyong doktor o pharmacist. Masasagot nila ang iyong mga tanong tungkol sa bakuna.

Maaari ka ring tumawag sa HealthLink BC upang makipag-usap sa isang nurse.

Tumawag sa: 8-1-1 | Pitong araw sa isang linggo, 24 oras sa isang araw, mayroong mga tagasalin

Nagbibigay ang Video Relay Services (VRS) ng libreng interpretasyon sa sign language para sa mga nakarehistrong deaf, may kahirapan sa pandinig o mga indibidwal na may kapansanan o kahirapan sa pagsasalita.