ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜੈਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ

ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨੀਟੀ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

English繁體中文 | 简体中文 | Français ਪੰਜਾਬੀ فارسی Tagalog 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी УкраїнськаРусский

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 4 ਅਕਤੂਬਰ , 2022 

ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਉ

ਇਸ ਪੰਨੇ ’ਤੇ:


ਆਪਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ। ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਟ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਫਾਰਮੇਸੀ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ ਲਈ ਪੁੱਛੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਟ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ.ਡੀ. ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਲੱਭੋ


ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੌਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

  • 14 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
  • ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਹਰੇਕ ਕਿੱਟ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਪੌਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪੌਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। 

ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਗਤਿਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਵੈ-ਇੱਕਲਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ।