ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਯੋਜਨਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

English繁體中文 | 简体中文 | Français | ਪੰਜਾਬੀ | فارسی | Tagalog | 한국어 | Español | عربى | Tiếng Việt | 日本語 | हिंदी

ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 15 ਨਵੰਬਰ, 2022 

ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਇਸ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ:


ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ  

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਲੜੀ 

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਲੜੀ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 56 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਊਨੋਕੰਪਰੋਮਾਇਜ਼ਡ (ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ) ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਲਗਭਗ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼  

ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੈ। 

 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੀਕਾਕਰਣ  ਲੜੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 
 • ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੂਸਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 


ਵੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। 

 • ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
 • ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਹੈ 
 • ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ 

ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰਾਂ  ਬਾਰੇ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 6 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 


ਗੈਟ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ  

ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਟ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

ਗੈਟ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  


ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਲੋੜਾਂ ਹਨ  

 

ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ  

12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ  

12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਉਹੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਫੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ (mature) ਨਾਬਾਲਗ ਵਜੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਾ।  

5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ  

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੌਡਰਨਾ mRNA ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘੱਟ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਬੁੱਕ ਕਰੋ।

6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ 

ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੌਡਰਨਾ mRNA ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਵੈਕਸੀਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਬੁੱਕ ਕਰੋ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ  ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ (ਇਮਿਊਨੋਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ) ਹਨ 

ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੋਂ ਐਂਟੀਬੌਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।  ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਂਟੀਬੌਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮਯੂਨੋਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੇਗੀ।

ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡੋਜ਼ 3 ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਲਿਡ ਔਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਮਿਯੂਨੋਸਪ੍ਰੈਸਿਵ ਥੈਰੇਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ:

 • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਲਿਡ ਔਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ, ਫੇਫੜੇ, ਜਿਗਰ, ਗੁਰਦੇ, ਪਾਚਕ ਜਾਂ ਆਈਸਲੇਟ ਸੈੱਲ, ਅੰਤੜੀ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਔਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਜੋ ਸੌਲਿਡ ਟਿਊਮਰ ਜਾਂ ਹੇਮੋਟੋਲੌਜਿਕ ਮਲਾਈਨੈਨਸੀਜ਼ (ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਲੋਮਾ ਜਾਂ ਲਿਉਕੀਮੀਆ) ਲਈ ਐਕਟਿਵ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣਗੇ, ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ:

 • ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀਮਾਟੋਲੋਜੀਕਲ ਮਲਾਈਨੈਨਸੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀਮਾਟੋਲੌਜੀਕਲ ਮਲਾਈਨੈਨਸੀਜ਼ ਲਈ ਐਂਟੀ-CD20 ਜਾਂ ਹੋਰ B-ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿਕਿਤਸਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
 • ਜੋ ਬੋਨ ਮੈਰੋ, ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਜਾਂ CAR-T ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਇਮੀਉਨੋਸਪ੍ਰੈਸਿਵ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ
 • ਠੋਸ ਟਿਊਮਰਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਕੈਂਸਰ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਸ ਟਿਊਮਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਂਟੀ-ਕੈਂਸਰ ਸਿਸਟੇਮਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ (ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟੋਟੌਕਸਿਕ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ; ਮੌਲੀਕਿਉਲਰ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਇਮਿਊਨੋਥੈਰੇਪੀ; ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼; ਮੈਟਾਸਟੈਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ; ਉੱਚ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੀਰੌਇਡ ਦਵਾਈਆਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 20 ਮਿ.ਗ੍ਰਾ./ਦਿਨ >ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸਹਾਇਕ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਹਾਰਮੋਨਲ ਜਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਲੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ
 • ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਵੇਗੀ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ CLL/SLL, ਮਾਈਲੋਮਾ/ਪਲਾਜ਼ਮਾਸਾਈਟੋਮਾ, ਜਾਂ ਲੋਅ ਗਰੇਡ ਦੇ ਲਿਮਫੋਮਾ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਹੈ

ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ AIDS ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ CD4 ਕਾਊਂਟ ≤ 200/mm3 ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ CD4 ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ≤ 15% ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਯੋਗ ਕੋਈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਾਇਰਲ ਲੋਡ ਜਾਂ HIV ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ≥ 65 ਸਾਲ

ਇਮਿਊਨੋਸਪ੍ਰੈਸਿਵ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ:

 • ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਐਂਟੀ- CD20 ਏਜੰਟਾਂ ਜਾਂ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਥੈਰਾਪਿਉਟਿਕ ਏਜੰਟਾਂ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਟੂਕਸੀਮੈਬ (rituximab), ਓਕਰੀਲਿਜ਼ੂਮੈਬ (ocrelizumab), ਓਫਾਟੁਮੁਮੈਬ (ofatumumab), ਓਬੀਨੂਟੂਜ਼ੁਮੈਬ (Obinutuzumab), ਇਬ੍ਰਿਟੂਮੋਮੈਬ (ibritumomab) ਜਾਂ ਟੋਸੀਟੂਮੋਮੈਬ (tositumomab) ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ
 • ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀ-ਸੈੱਲ ਡਿਪਲੀਟਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਜਾਂ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਥੈਰਾਪਿਉਟਿਕ ਏਜੰਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਪਰਾਟੂਜ਼ੁਮੈਬ (epratuzumab), ਮੈਡੀ-551 (MEDI-551), ਬੇਲੀਮੂਮੈਬ (belimumab), ਬੀਆਰ3-ਐਫਸੀ (BR3-Fc), ਏਐਮਜੀ-623 (AMG-623), ਐਟਾਸੀਸਪਟ (Atacicept), ਐਂਟੀ-ਬੀਆਰ3 (anti-BR3) ਜਾਂ ਅਲੇਮਟੂਜ਼ੁਮੈਬ (alemtuzumab) ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ
 • ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਇਓਲੌਜਿਕਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮਿਊਨੋਸਪ੍ਰੈਸਿਵ ਹਨ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਬਾਟਾਸੈਪਟ(abatacept), ਅਡਾਲੀਮੁਮਾਬ (adalimumab), ਅਨਾਕਿਨਰਾ (anakinra), ਐਨੀਫਰੋਲੂਮੈਬ (anifrolumab), ਬੈਨਰਾਲੀਜ਼ੁਮਾਬ (benralizumab), ਬ੍ਰੋਡਲੂਮਾਬ (brodalumab), ਕਨਾਕਿਨੁਮਾਬ (canakinumab), ਸਰਟੋਲਿਜ਼ੁਮਾਬ (certolizumab), ਡੁਪਿਲੁਮਾਬ (dupilumab), ਈਕੁਲੀਜ਼ੁਮੈਬ (eculizumab) ਐਟਨੇਰਸੇਪਟ (etanercept), ਗੋਲਿਮੁਮਾਬ (golimumab), ਗੁਸੇਲਕੁਮਾਬ (guselkumab), ਇਨਫਲਿਕਸਿਮੈਬ (infliximab), ਇੰਟਰਫੇਰੋਨ ਪ੍ਰੌਡਕਟ (ਅਲਫ਼ਾ, ਬੀਟਾ, ਅਤੇ ਪੈਗੀਲੇਟਡ ਫਾਰਮ) (interferon products (alpha, beta, and pegylated forms), ਇਕਸੀਕਿਜ਼ੂਮਾਬ (ixekizumab), ਮੇਪੌਲੀਜ਼ੁਮਾਬ (mepolizumab), ਨਤਾਲੀਜ਼ੁਮਾਬ (natalizumab), ਓਮਾਲੀਜ਼ੁਮਾਬ (omalizumab), ਰਵੂਲੀਜ਼ੁਮੈਬ (ravulizumab), ਰਸਿਲੀਜ਼ੁਮਾਬ (resilizumab), ਰਿਸਾਨਕੀਜ਼ੁਮਾਬ (Risankizumab), ਸਾਰਿਲੁਮਾਬ (sarilumab), ਸੈਕਯੂਕਿਨੁਮਾਬ (secukinumab), ਟਾਸਿਲਿਜ਼ੁਮਾਬ (tocilizumab), ਉਸਤੇਕਿਨੁਮਾਬ (ustekinumab) ਜਾਂ ਵੈਡੋਲਿਜ਼ੁਮਾਬ (vedolizumab).
 • ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਓਰਲ ਇਮਿਊਨ-ਸੱਪਰੈਸਿੰਗ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜ਼ੈਥੀਓਪ੍ਰਾਈਨ (azathioprine), ਬੈਰੀਸੀਟਿਨਿਬ (baricitinib), ਸਾਈਕਲੋਫੋਸਫਾਮਾਈਡ (cyclophosphamide), ਸਾਈਕਲੋਸਪੋਰੀਨ (cyclosporine), ਲੇਫਲੂਨੋਮਾਈਡ (leflunomide), ਡਾਈਮੇਥਾਈਲ ਫਿਰੳਟੲਮਰੈਟ (dimethyl fumerate), ਏਵਰੋਲੀਮਸ (everolimus), ਫਿੰਗੋਲੀਮੋਡ (fingolimod), ਮਾਈਕੋਫੇਨੋਲੇਟ (mycophenolate), ਸਿਪੋਨੀਮੋਡ (Siponimod), ਸਾਈਰੋਲੀਮਸ (sirolimus), ਟੈਕਰੋਲੀਮਸ (tacrolimus), ਟੋਫਸੀਟੀਨਿਬ (tofacitinib), ਉਪਡਾਸੀਟਿਨਿਬ (upadacitinib), ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ (methotrexate), ਡੈਕਸਾਮੇਥਾਸੋਨ (dexamethasone), ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਟੀਸੋਨ (hydrocortisone), ਪ੍ਰਡਨੀਸੋਨ (prednisone) (ਬਾਲਗ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਪਿਡੀਐਟ੍ਰਿਕ ਖੁਰਾਕ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ≥20 ਮਿ.ਗ੍ਰਾ. ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ <10 ਕਿ.ਗ੍ਰਾ. ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ≥2 ਮਿ.ਗ੍ਰਾ./ਕਿ.ਗ੍ਰਾ.), ਮਿਥਾਈਲਪ੍ਰੇਡਨੀਸੋਲੋਨ (methylprednisolone), ਜਾਂ ਟੈਰੀਫਲੂਨੋਮਾਈਡ (teriflunomide)
 • ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਟੀਰੌਇਡ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: (>14 ਦਿਨ): ਜੋ ਇਮਿਊਨ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੈਕਸਾਮੇਥਾਸੋਨ (dexamethasone), ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਟੀਸੋਨ (hydrocortisone), ਮਿਥਾਈਲਪ੍ਰੇਡਨੀਸੋਲੋਨ (methylprednisolone), ਜਾਂ ਪ੍ਰਡਨੀਸੋਨ (prednisone) (ਬਾਲਗ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਪਿਡੀਐਟ੍ਰਿਕ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ≥20 ਮਿ.ਗ੍ਰਾ. ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ <10 ਕਿ.ਗ੍ਰਾ. ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ≥2 ਮਿ.ਗ੍ਰਾ./ਕਿ.ਗ੍ਰਾ.)
 • ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਮਿਊਨ-ਸੱਪਰੈਸਿੰਗ ਇਨਫਿਉਯਨ/ ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲੈਡਰਿਬਾਈਨ (cladribine), ਸਾਈਕਲੋਫੋਸਫਾਮਾਈਡ (cyclophosphamide), ਗਲੈਟੀਰਾਮਰ (glatiramer), ਮੈਥੋਟਰੈਕਸੇਟ (methotrexate)
 • ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਨਸੀ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਿਊਨ ਦਮਨ ਵਜੋਂ ਇੰਟਰਮੀਟੇਂਟ ਉੱਚ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੀਰੌਇਡ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਟੀ-ਸੈੱਲਾਂ, ਇਮਿਊਨ ਅਨਿਯਮਤਾ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੈਮੀਲਿਅਲ ਹੀਮੋਫੈਗੋਸਾਈਟਿਕ ਲਿੰਫੋਹਿਸਟੀਓਸਾਈਟੋਸਿਸ) ਜਾਂ ਕਿਸਮ 1 ਇੰਟਰਫੈਰੋਨ ਨੁਕਸਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ (ਜਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਈਮਿਊਨੋਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਡਿਸਔਰਡਰ ਜਾਂ ਐਂਟੀ-ਇੰਟਰਫੈਰੋਨ ਆਟੋ-ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਿਊਨ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਤੋਂ ਤੀਬਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਮਿਊਨੋਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸੇ ਬਾਲਗ ਜਾਂ ਪਿਡੀਐਟ੍ਰਿਕ ਇਮਿਊਨੋਲੋਜਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਇਮਿਊਨੋਗਲੋਬੂਲਿਨ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ (IVIG ਜਾਂ SCIG) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਈਮਿਊਨੋਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤਾ ਜਨੈਟਿਕ ਕਾਰਨ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਡਿਜੌਰਜ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਵਿਸਕੋਟ-ਐਲਡਰਿਚ ਸਿੰਡਰੋਮ)।

ਡਾਇਲਸਿਸ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਗੁਰਦਾ ਜਾਂ ਰੀਨਲ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ:

 • ਡਾਇਲਸਿਸ 'ਤੇ ਹਨ (ਹੀਮੋਡਾਇਲਸਿਸ ਜਾਂ ਪੈਰੀਟੋਨਿਅਲ ਡਾਇਲਸਿਸ) ਜਾਂ ਸਟੇਜ 5 ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (eGFR <15ml/min) ਹੈ ਜਾਂ ਗਲੋਮਰੁਲੋਨਫ੍ਰਾਈਟਿਸ (glomerulonephritis) ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੀਰੌਇਡ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਟ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਦ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ।  

 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਜਾਂ SMS ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ 
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੌਲ ਸੈਂਟਰ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੌਂਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਲ ਕਰੇਗਾ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮਿਊਨੋਕੌੰਪ੍ਰਮਾਈਜ਼ਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 


ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹਨ

ਜੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੈਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ, ਤਾਂ 8-1-1 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।