ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19

ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੀਜਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਫ਼ਰ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਕ: 25 ਮਈ, 2021

ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਉ

ਇਸ ਸਫੇ 'ਤੇ:


ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਸਫ਼ਰ

ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

 • ਵਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਹਫਤੇ ਅੰਤ `ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ
 • ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ
 • ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬੀ ਸੀ ਪਾਰਕਸ ਕੈਂਪਿੰਗ ਦੀ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੁਫਤ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ

ਕੁਝ ਟਾਊਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ।

ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਝਿਜਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜੇ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।

ਮੂਲਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਮੂਲਵਾਸੀ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨਡਿਜਨੈੱਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬੀ ਸੀ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੂਲਵਾਸੀ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਫ਼ਰ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਇਹ ਸਾਮੱਗਰੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਕਟ (ਈ ਪੀ ਏ) Ministerial Order No. M212. ਆਰਡਰ ਲਿਖਤ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਵੈੱਬਪੇਜ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮਤਭੇਦ ਜਾਂ ਫਰਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ, ਆਰਡਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਈ ਪੀ ਏ ਅਧੀਨ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਫ਼ਰ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ 15 ਜੂਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ

ਆਰਡਰ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਫਰ ਦੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਹਨ:

 1. ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ (ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ)
 2. ਨੌਰਦਰਨ/ਇਨਟੀਰੀਅਰ (ਨੌਰਦਰਨ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਇਨਟੀਰੀਅਰ ਹੈਲਥ, ਸਮੇਤ ਬੇਲਾ ਕੂਲਾ ਵੈਲੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਸਟ ਅਤੇ ਹੋਪ ਦੇ)
  • ਹੋਪ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਆਂ ਲਈ ਚਿਲਾਵੈਕ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
  • ਸੈਂਟਰਲ ਬੇਲਾ ਕੂਲਾ ਵੈਲੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਸਟ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਆਂ ਲਈ ਪੋਰਟ ਹਾਰਡੀ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
 3. ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ (ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈਲਥ)

ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਲੱਭੋ

ਪਾਲਣਾ

ਆਰਡਰ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਟੀਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪੁਲੀਸ ਸਟਰੀਟ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲਾਂਘਿਆਂ `ਤੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਰੋਡ ਚੈੱਕ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਟਰੈਵਲ ਰੋਡ ਚੈੱਕ `ਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ

ਕਿਸੇ ਟਰੈਵਲ ਰੋਡ ਚੈੱਕ `ਤੇ ਰੋਕਣ `ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ:

 • ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਐਡਰੈਸ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ
 • ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਪਛਾਣ (ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਯੂਟਿਲਟੀ ਬਿੱਲ) ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮੂਵ ਹੋਏ ਹੋਣ।
 • ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਜੇ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਸਿੱਟੇ `ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ।

ਜੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸੂਝ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਫ਼ਰ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 575 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਕਾਰਨ

ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮੂਵ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
 • ਕੰਮ - ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਾ (ਵਾਲੰਟੀਅਰ) ਦੋਨੋਂ
 • ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ
 • ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
 • ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਚੈੱਕ-ਇਨ
 • ਮਾਪੇਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣਾ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)
 • ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ
 • ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣਾ
 • ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸੰਕਟਮਈ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਲ ਅਤੇ ਬਚਾਉ ਦੇ ਕਾਰਜ
 • ਮਾਨਸਿਕ, ਵਰਤਾਉ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ, ਬੌਧਿਕ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਗਾੜ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ
 • ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਟੀ ਜਾਂ ਅਸਿਸਟਿਡ ਲਿਵਿੰਗ ਫੈਸਿਲਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ (ਸੋਸ਼ਲ) ਵਿਜ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ
 • ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਉ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ
 • ਸੰਸਕਾਰ `ਤੇ ਜਾਣਾ
 • ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੌਰਦਰਨ / ਇਨਟੀਰੀਅਰ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਨਿਸਗਾ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ

ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਟ੍ਰਿਪਾਂ `ਤੇ ਨਾ ਜਾਉ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ `ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਬੀਚ, ਹਾਈਕਿੰਗ ਟਰੇਲ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਜਾਉ।

ਹੋਰ ਕਦਮ

ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਫ਼ਰ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਅਤੇ ਬੌਰਡਰ ਕਰੌਸਿੰਗਜ਼ `ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਨ
 • ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੀਜ਼ੋਰਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤੋਂ

ਅਲਬਰਟਾ/ਬੀ.ਸੀ. ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਸਾਈਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਓਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤੋਂ ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ (ਸੈਲਫ-ਕੁਔਰੈਨਟੀਨ) ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ (U.S.) ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ

ਕੈਨੇਡਾ-ਯੂ.ਐੱਸ. ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਫ਼ਰ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੋਆਇੰਟਾਂ ਉੱਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਹਨ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ

ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਰਟਾਂ `ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ:

 • ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ
 • ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ (ਪਰਮਾਨੈਨਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਨਟ) ਹੋ
 • ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਸਨੀਕ (ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਨਟ) ਹੋ
 • ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ (ਰਫਿਊਜੀ ਦਰਜਾ)
 • ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟ ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ
 • ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਗੈਰ-ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ (ਨੌਨ-ਓਪਸ਼ਨਲ) ਕਾਰਨ ਹੈ

ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ:

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੇਫਟੀ ਪਲੈਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

 


ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ `ਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।


ਬੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਜਾਣਾ

ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰੋ।


ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੀ ਸੀ ਫੈਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ `ਤੇ ਜਾਉ

ਮਾਸਕ ਬਾਰੇ ਪੌਲਸੀ

ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਲਈ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਅਤੇ ਫੈਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਢਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ `ਤੇ ਹੀ ਛੋਟ ਹੈ:

 • ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵੇਲੇ
 • ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵੇਲੇ, ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
 • ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ
 • ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ*
 • ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਮਦਦ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹਨ
 • ਬੀ ਸੀ ਫੈਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਫਾਸਲਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

*ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਢਕ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬੀ ਸੀ ਫੈਰੀਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪੇਪਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਲਈ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।

ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰੀਰਕ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ

ਬੀ ਸੀ ਫੈਰੀਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਉਪਲਬਧ ਫੈਰੀ ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ।

ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਚੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:

ਇਨਲੈਂਡ (ਅੰਦਰੂਨੀ) ਫੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਫੈਡਰਲ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ:

 • ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
 • ਫੈਰੀ ਉੱਪਰ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਹਨ
 • ਤੁਰ ਕੇ ਵੜਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਟਰਮੀਨਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਫੈਰੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
 • ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੁਰ ਕੇ ਵੜਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਲੈਂਡ ਫੈਰੀਆਂ `ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ
 • ਬਿਜੀ ਰੂਟਾਂ `ਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ `ਤੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
 • ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਗਲੀ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹਨ
 • ਖਾਸ ਰੂਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭੋ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਉਪਰਲੇ ਆਰਾਮ (ਰੈੱਸਟ) ਏਰੀਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਨਟਰੈਕਟਰ ਇਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼, ਜਰਾਸੀਮ-ਮੁਕਤ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਚੰਗੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਹਨ।

 • ਆਪਣੇ ਰੁਕਣ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹੀ ਵਰਤੋ
 • ਸਰੀਰਕ ਫਾਸਲਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ
 • ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਰਾਮ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿਚ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹਨ
 • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ `ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਟਣਯੋਗ ਰਬੜ ਦੇ ਗਲੱਵ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਹੱਥ ਧੋਣ/ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਟੈਕਸੀਆਂ, ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

 


ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਗ਼ੈਰ-ਸਿਹਤ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਰਵਿਸ ਬੀ ਸੀ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿਚ ਕਰਨਾ
 • ਸਫ਼ਰ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 

ਟੈਕਸਟ ਕਰੋ 1-604-630-0300

ਸਵੇਰ ਦੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

1-888-COVID19 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਸਵੇਰ ਦੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ।


ਸੁਣਨਸ਼ਕਤੀ-ਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ

ਪੂਰੇ ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਘੁਮਾਉ - 711